Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Asker kommune – en innovativ arbeidsplass
Sponset

Som en av Norges største kommuner, er Asker en kommune med stor bredde og mange ulike yrkesgrupper. Det er flest ansatte innen skole, barnehage og velferd, men kommunen har også mange spennende arbeidsplasser innen tekniske fagområder, administrasjon og ledelse og tjeneste- og samfunnsutvikling.

– Jeg tør å påstå at vi er mer utviklingsorientert enn mange andre kommuner, sier Jostein Bø, HR-sjef i Asker kommune, ubeskjedent.

– Noe av det som kjennetegner Asker kommune, er at vi alltid har lagt stor vekt på å utvikle gode tjenester til innbyggerne våre. I tillegg har vi gode og robuste fagmiljøer som jobber tverrfaglig på tvers av kommuneorganisasjonen, sier han videre.

En verdifull sammenslåing

Da Asker kommune ble slått sammen med Hurum og Røyken, ble kommunen Norges åttende største, med rundt 6 700 fast ansatte.

– En slik sammenslåing er veldig verdifull, fordi vi gjennom prosessen har forsøkt å hente ut det beste fra de tre opprinnelige kommunene, sier Bø.

Kommunesammenslåingen var bare så vidt blitt en realitet, da koronapandemien satte hele Norge på vent. Asker befant seg nært pandemiens episenter med alle de utfordringer dette medførte.

Jostein Bø HR-sjef i Asker kommune sammen med Tale Børsting Saltnes, HR rådgiver i Asker kommune.

Å jobbe under en pandemi

– Vi har omdisponert ansatte fra virksomheter som i perioder måtte stenge ned, og til virksomheter som hadde behov for flere ansatte. I tillegg er nye virksomheter etablert, som for eksempel kommunens Koronaklinikk. Denne enheten driver testing, smittesporing og informasjon til innbyggerne. Nettopp det at vi har mulighet til å bruke ressurser andre steder i organisasjonen, viser den bredden og omstillingsevnen vi har i en så stor organisasjon, i motsetning til andre virksomheter som har vært nødt til å permittere og si opp folk, sier Tale Børsting Saltnes, HR rådgiver i Asker kommune.

Hun legger til at mange av de tjenestene som kommunen yter er samfunnskritiske, og en forutsetning for at resten av samfunnet skal fungere. Dette gir de ansatte og den jobben de gjør en ekstra dimensjon.

– Samtidig kan det være krevende. Mange har stått på langt mer enn man kan forvente. Dette skaper stolthet og viser verdien av det vi gjør, sier Saltnes.

Asker kommune er Norges 8. største kommune med 94 185 innbyggere. Les mer her!

Innovasjon og fremtid

– En ting vi jobber mye med, er å utvikle tjenestene våre, både gjennom kontinuerlig forbedring og gjennom nye innovative måter å jobbe på. I tillegg er utviklingen av hele askersamfunnet et av våre viktige samfunnsoppdrag, sier Bø og forteller om «Senter for innovasjon og læring», et helt nytt senter for innovasjon, digitalisering og læring i kommunen.

– Vi forsøker å samle gode hoder som skal jobbe med utvikling og innovasjon innen velferdsteknologi, smartby-utvikling og tjenestedesign. Vi skal utvikle gode prosesser som gjør det lettere for innbyggerne å finne fram i alle tjenestetilbudene våre, sier Bø.

Gjennom kreative prosesser og designmetodikk setter de brukeren og brukerens opplevelser i sentrum. I samspillet mellom menneskene som skal bruke tjenestene og kommunen som tjenesteleverandør, finnes de beste løsningene både for innbyggeren og kommunen.

En bærekraftig fremtid

Saltnes forteller at hun tror Asker kommune også appellerer til det mange unge mennesker er opptatt av i dag, nemlig bærekraft og miljø.

Asker kommune bygger sin samfunnsutvikling på FNs bærekraftsmål: En felles plan for alle verdens land for hvordan vi kan utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

– Vi er ikke bare opptatt av å snakke om disse tingene, vi handler også, og har mottatt flere priser for vårt arbeid. Vi er kjent for å ligge fremst i løypa når det gjelder å være både bærekraftig, innovativ og framtidsrettet, sier Saltnes.

Asker kommune er Norges 8. største kommune med 94 185 innbyggere. Les mer her!

Tekst: Marte Frimand, [email protected]

Next article