Skip to main content
Home » Norsk innovasjon » Produksjonen av silisium og ferrosilisium blir CO2-nøytral
Sponset

Elkem har mål om å kutte de fossile utslippene fra den norske virksomheten med 40 prosent innen 2030. Det tilsvarer én prosent av Norges utslipp.

– Dette er et av de viktigste prosjektene Elkem har for å møte klimautfordringene. Den norske prosessindustrien slipper ut ti millioner tonn CO2 i året. Det betyr at 20 prosent av de totale utslippene i Norge kommer fra prosessindustrien. Siden 1990 har klimagassutslippene fra industri og bergverk blitt redusert med over 30 prosent, så vi har kommet et godt stykke på vei, men vi ønsker å komme videre, sier teknologidirektør i Elkem, Håvard Moe.

BioCarMet, som er navnet på prosjektet, har til formål å gjøre produksjon av silisium og ferrosilisiumlegeringer CO2-nøytral. Målet er å utvikle en bærekraftig verdikjede som anvender restprodukter fra treindustrien og returtre til bruk i metallurgisk industri.

– Med dette prosjektet blir ikke utslippene eliminert, men utslippene fra fossile råvarer vil bli erstattet av biobaserte utslipp, tilføyer Moe.

Håvard Moe, teknologidirektør i Elkem. Foto: Elkem

En alternativ brenselskilde

Enkelt forklart handler prosjektet om å bruke en alternativ råvarekilde til smelteovnene.

– Vi ønsker å benytte en råvarekilde som har lav kostnad og som det er liten etterspørsel etter. Det fant vi i sagbruksavfall som spon og avkapp. Dette er ukonvensjonelle materialer som ikke så mange andre er interessert i, men de er den viktigste innsatsfaktoren i dette prosjektet, fortsetter Moe.

I BioCarMet-prosjektet skal det utvikles teknologi som gjør at de får mer av karbonet over fra stokken til det ferdige biokarbonmaterialet. Da blir ressursutnyttelsen høyere. Målet er å øke ressursutnyttelsen med 30-50 prosent sammenlignet med andre metoder.

– Når trevirket er ferdig prosessert, blir sluttproduktet en biokarbonpellet, som kan minne litt om en grillbrikett. Den har høyere egenvekt, er rimeligere å transportere, støver ikke og trekker ikke vann. I det hele tatt har dette produktet mye bedre egenskaper enn vanlig trekull, sier teknologidirektøren.

Et utstrakt samarbeid

Prosjektet har blitt innvilget cirka ti millioner i støtte via Pilot-E, som er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og ENOVA. Pilot-E støtter prosjekter som kan ta innovative løsninger fra idéstadiet til markedet. De andre partnerne som deltar i prosjektet er Treklyngen, Lindum, Begna Bruk, Vardar Varme, SINTEF Energi og NIBIO.

Når trevirket er ferdig prosessert, blir sluttproduktet en biokarbonpellet, som kan minne litt om en grillbrikett. Foto: Elkem

God fremdrift

Prosjektet har kommet så langt at de første volumene er produsert og testet i en industriell pilot.

– Vi har også startet med testing på industrielt anlegg, men fortsatt gjenstår det noe utvikling før vi kan gå over til fullskalatesting. Fremdriften er god, men selvfølgelig møter vi utfordringer underveis. Da er det avgjørende at vi har et godt samarbeid med forskningsmiljøene. Så langt er vi godt fornøyd med resultatene. Tidligere forsøk med ukonvensjonelle råvarer i smelteovnene har ført til ustabile produksjonsprosesser, men i dette prosjektet ser det ut til at vi har funnet en løsning. Selv om det gjenstår en del forsøk, ser dette svært lovende ut, konkluderer Moe.

Fullskala i 2022

Hvis prosjektet går etter planen, kan Elkem starte byggingen av det første fullskalaanlegget i 2022. Med 18 måneders byggetid vil det kunne stå ferdig i 2024. Målet er å bygge flere anlegg som passer sammen med sagbruk eller annen lokal industri. Med et slikt opplegg kan lokale aktører etablere en verdikjede hvor råvarer man har utfordringer med å få solgt i dag, kan benyttes til å etablere nye arbeidsplasser, skape nye verdier og bidra til å løse klimautfordringene.

Av Tom Backe

Next article