Skip to main content
Home » Norsk innovasjon » Nye levedyktige bedrifter fra forskning
Norsk innovasjon

Nye levedyktige bedrifter fra forskning

Foto: Unsplash

I Norge har det vært mer lønnsomt å investere i eiendom og olje enn i forskning og utvikling. 

Samtidig vet vi at det er en viktig sammenheng mellom forsknings- og utviklingsaktiviteten i en økonomi og dens evne til innovasjon. Forskningen frembringer ny kunnskap, ny teknologi og nye løsninger som bidrar til innovasjon, verdiskaping og bærekraftig omstilling, både i eksisterende næringsliv og i offentlig forvaltning og offentlig tjenesteproduksjon. Noe av forskningen legger også grunnlag for etablering av helt nye bedrifter.

Øystein Eriksen Søreide

Administrerende direktør, Abelia 

De næringene vi forsker og utvikler i, er også næringene som ender opp med verdiskaping og nye arbeidsplasser. Da er det uheldig at graden av samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljøer har gått ned.

Status er at Norge har investert milliarder av kroner i forskning over flere tiår, men at for liten andel av forskningen omsettes i form av nye bedrifter, arbeidsplasser og ny teknologi som gir eksisterende industri flere ben å stå på.

Viktige prioriteringer

Det er særlig tre ting som må prioriteres for at AS Norge skal innovere og skape flere bedrifter fra forskning:

  1. Vi må styrke satsingen på kommersialisering fra forskning. Innovasjonsselskapene har en viktig rolle i å bistå bedriftene med å kommersialisere forskning, etablere og utvikle bedrifter, skaffe til veie kapital og gi bedriftene tilgang på kunder og innpass i internasjonale markeder. 
  2. Vi må skalere virksomhetene. Mange forskningsbaserte bedrifter får bistand av en av landets 35 inkubatorer til å skalere sin virksomhet og til å skaffe kapital.
  3. Vi har et stort behov for mer tidligfase-kapital. Dette er viktig for å få forskningsbaserte bedrifter med lange utviklingsløp og stort verdiskapende potensial ut i markedet. Abelias omstillingsbarometer viser at norske teknologibedrifter har mindre tilgang på risikokapital enn land vi konkurrerer med.

Velfungerende konkurranse

Vi har mange gode forutsetninger her til lands: Vi har høy arbeidsdeltakelse, vi har høy innovasjonsaktivitet og vi har gode betingelser for å starte egen bedrift. Abelias omstillingsbarometer for 2023 viser at Norge har velfungerende konkurranse og at offentlig sektor er gode på å legge til rette for innovasjon sammenlignet med andre land. Dette gjør at vi ligger i toppsjiktet på innovative offentlige anskaffelser og velfungerende konkurranse.

Virkemiddelapparatet koster det offentlige ca. 13 milliarder kroner i overføringer til næringslivet. Spørsmålet er likevel om vi får mest mulig verdiskaping og flest lønnsomme nye bedrifter for pengene slik de brukes i dag. Jeg tror svaret på dette er nei.

Virkemidler må styrkes

For å få flere vekstkraftige bedrifter, må pengene dirigeres dit det gir størst effekt. I en tid hvor de med kapital flytter til Sveits og regjeringen bidrar til at Norge får et dårlig rykte for investeringer på grunn av økt formuesskatt og exit-skatt, bør regjeringen bruke noe av midlene i virkemiddelapparatet til å stimulere til et mer velfungerende og solid norsk miljø for tidligfasekapital. Her har allerede regjeringen virkemidlene slik som Nysnø og Investinor. Disse virkemidlene må styrkes.

Norge har en særegen omstillingsutfordring når olje- og gassnæringene skal erstattes med nye næringer, bedrifter og eksportinntekter. Kunnskap, teknologi og innovasjon er en avgjørende forutsetning for at vi skal lykkes.

Next article