Home » Forskning og innovasjon » Mineraler har en avgjørende rolle i det grønne skiftet
Sponset

Mineralnæringens samfunnsrolle i dag og for fremtiden er betydelig. Næringen leverer råstoffer til enhver industriell næringskjede. Med Norges fantastiske naturressurser er det et betydelig potensiale for videre utvikling. Næringen tilbyr langsiktige, lønnsomme industriarbeidsplasser med sterk distriksforankring, og er avgjørende for å drive frem det grønne skiftet.

Vi omgir oss med mineraler hele dagen, og et moderne samfunn uten sikker tilgang på slike råstoffer er utenkelig. Hver nordmann forbruker årlig nær 15 tonn mineraler. Ikke minst spiller mineraler en helt avgjørende rolle i «det grønne skiftet». Vindmøller, solcellepaneler, elbiler, mobiltelefoner og nettbrett er laget av en lang rekke mineraler.

Det er ikke bare ny teknologi som er avhengig av mineraler. Tenk deg en vanlig dag – du står opp i et hus proppfullt av sement, pukk og grus, kanskje murstein og naturstein. Du skrur på lyset (kobber, kvarts), går på do (kaolin), dusjer (feltspat, sink), lager en kopp kaffe (feltspat). Videre spiser du frokost (mulig kalsium, jern og fosfat) for deretter å pusse tenner (fluoritt). Kjører du til jobb (kobber, grafitt, bauxitt) og skrur på pc-en (kobber, tantalitt) trenger du enda flere. Slik fortsetter du gjennom dagen.

Et stadig økende behov

Mineralske råstoffer må utvinnes, foredles og prosesseres. Medlemmene i Norsk Bergindustri sørger for at vår moderne verden kan fungere og utvikle seg, og at vi som enkeltmennesker kan fortsette å leve slik vi ønsker. I 2018 omsatte næringen for nær elleve milliarder kroner, og sysselsatte i overkant av 4.500 personer.

Global befolkningsvekst og økt grad av industrialisering gir et stadig voksende behov for mineralressurser. Økt utvinning av metaller med unike egenskaper er en forutsetning for å kunne gjennomføre det grønne skiftet. Norges Geologiske Undersøkelsers (NGU) har gjort et verdianslag på mineralressurser i Norge og kommet til at det befinner seg verdier for flere tusen milliarder kroner i berggrunnen. Da er ikke uoppdagede ressurser eller ressurser på havets bunn medtatt.

Foto: Norsk bergindustri

Gjenbruk en nødvendighet

Innovasjon, forskning, utdanning og entreprenørskap er helt nødvendig for at mineralene skal bli en styrke for Norge i fremtiden, ikke minst i en sirkulær økonomi. Dette betyr at mineralene må utvinnes på en bærekraftig måte, og at de må brukes i det ferdige produktet så effektivt og så lenge som mulig, før vi sikrer gjenbruk.

Gruvevirksomhet er dessverre ufortjent heftet med negative omtaler, men den vil definitivt være en sentral næring for fremtiden. Verden har et sterkt økende behov for råstoffer i de kommende årene. Det grønne skiftet vil kreve mye.

I motsetning til for eksempel vannkraft og trevirke, representerer mineraler og berg ikke fornybare ressurser. Derfor er gjenbruk og resirkulering helt nødvendig. Men vi kan ikke kun klare oss med de materialene vi henter tilbake ved hjelp av gjenbruk og resirkulering. Noe må vi til enhver tid hente opp fra bakken. Når et mineral er tatt i bruk i for eksempel solceller, vil det være bundet i mange år før man eventuelt kan resirkulere det. Det samme gjelder materialene i hus, biler, fly, vindmøller, også videre.

Må dra i samme retning

Fremover vil næringen tilstrebe seg på å bruke det meste vi henter ut av berggrunnen. Miljøaspektet ved denne formen for næring er noe Norsk Bergindustri jobber med hver dag og vi tør påstå at vi er helt i verdenstoppen. Bransjen jobber nå med å etablere et verktøy med mål om å sikre god dialog med lokalsamfunn, og høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet for både ansatte og lokalsamfunnet bedriftene opererer i.

Mineralindustrien har kommet langt med å utvikle bærekraftige løsninger. Skal vi lykkes med et grønt industrieventyr i en sirkulær økonomi, må industri og myndigheter dra i samme retning. Mer forskning og utvikling, styrket virkemiddelapparat og styrkede politiske rammebetingelser vil være sentrale elementer her. Vår visjon er en klimanøytral mineralnæring med full ressursutnyttelse og ingen restmineraler.

Av Anita Helene Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri

Neste artikkel