Skip to main content
Home » Norsk innovasjon » Innovativ løsning for håndtering av ekstremvær spres utover landet
Sponset

Rekordåret 2023 med ekstremvær og mye nedbør førte til erstatninger på totalt 7,4 milliarder i Norge skriver Finans Norge i Klimarapporten 2024. En ny løsning navngitt «InnoVann» utviklet i Bærum spres nå rundt i landet. Til og med svenskene er interessert.

De siste ti årene har forsikringsselskapene utbetalt 35 milliarder kroner for skader på bygninger og innbo i Norge, ifølge Finans Norges siste klimarapport fra i år. I Klimarapporten fra 2024 kan man lese følgende om de siste årene:

«I de to første månedene av 2022 var det mer stormskader enn hele 2021 til sammen, men relativt stille resten av året. I 2023 har det også vært en del skader etter storm både i begynnelsen og slutten av året. Rekordåret 2023 med ekstremværet «Hans» og mye nedbør, trekker totalsummen kraftig opp, med erstatninger på totalt 7,4 milliarder.»

Forenkler komplekse vurderinger

Bærum kommune ønsket å løse klimautfordringene etter er at de opplevde et styrtregn i 2016 som førte til skader i 50-millionersklassen. Liknende hendelser kom flere år på rad med blant annet stenging av E18. Dette forsterket behovet for en bedre løsning for overvannshåndtering.

«InnoVann» er navnet på løsningen, som nå spres utover Norge. Den er foreløpig tatt i bruk i Bærum, Lørenskog, Lillestrøm, Sandnes, Bergen og Drammen. En svensk kommune har også investert i «InnoVann».

Prosjektgruppen i InnoVann. Fra venstre: Torbjørn Friborg i Envidan, Gørill Hørrigmoe i LUP, Therese Holm Thorvaldsen og Hans Holtbakk Thoresen i Bærum kommune. Foto: LUP

Med seg på laget i utviklingen har Bærum kommune hatt Envidan, som også har hatt spesialistkompetanse fra Aarhus Vand, Scalgo, SLA Norge og Menon. Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) har bistått med veiledning og kompetanse for å gjennomføre prosjektet som en innovativ offentlig anskaffelse.

Det første som ble gjort var å hjelpe Bærum kommune med en bedre tverrfaglig og helhetlig jobbing med overvann. Det andre var å utvikle en webbasert plattform med enkelt og moderne brukergrensesnitt. Den består i hovedsak av ferdige nasjonale analyser og data i forhold til skybrudd, overvann og ekstreme havnivåer.

Vil du vite mer?

Les mer om InnoVann og andre løsninger utviklet gjennom innovative anskaffelser på innovativeanskaffelser.no

Innovativ anskaffelse endret alt

Bærum kommune tok kontakt med LUP, som hjelper kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter med å gjennomføre innovative anskaffelser. LUP bistod Bærum kommune med å kartlegge interne behov og med mobilisering og inkludering av leverandørene fra starten av prosjektet. Det ble blant annet avdekket at vann er tverrsektorielt innad i norske kommuner, og at det var behov for bedre rutiner for samarbeid på tvers av avdelingene.

På innspill fra LUP startet Bærum kommune med å invitere til dialogkonferanse for å utforske og definere kommunens behov. Dette samarbeidet dannet grunnlaget for utviklingen av løsningen som er skreddersydd for kommunenes utfordringer knyttet til flom og overvann.

– Fra første stund var vi engasjert i å forme prosjektet, ikke bare som tilbydere, men som aktive deltakere i behovsbeskrivelsen og etter hvert løsningene, forteller Torbjørn Friborg i Envidan.

Revolusjonerende planverktøy

Utviklingen avdekket behov for en ny tilnærming til skybruddsplaner, som er en plan for hva som bør gjøres av risikoreduserende tiltak på kort og på lang sikt, i forbindelse med kraftige regnfall der det kommer mye vann på kort tid. Skybruddsplanene inkluderer også fremtidige planer for områder det skal bygges, rehabiliteres eller gjøres andre tiltak.

– Skybruddsplan var ikke en gang et begrep som fantes i behovsbeskrivelsen eller anbudet som ble levert. Nå har vi et helt nytt planverktøy som løser problemet på en måte ingen hadde tenkt på i forkant. Alle avdelinger er involvert. Det vil gi mye bedre muligheter til å være godt forberedt i fremtiden og håndtere de hendelsene som vil komme på en mye bedre og samfunnsøkonomisk lønnsom måte, sier Hans Holtbakk Thoresen i Bærum kommune.

Gjennom løsningen InnoVann er nå Bærum kommune, og de andre kommunene som har tatt løsningen i bruk, godt rustet for å møte fremtidens ekstremvær på en mer bærekraftig måte, med tverrsektorielt samarbeid og mer klimasmarte løsninger for hver investert krone.

LUP sørger for at bedrifter og offentlige virksomheter sammen løser fremtidens utfordringer

I en innovativ anskaffelse går man i dialog med markedet før anskaffelsen, formidler behovet og overlater løsningen til leverandørene. Slik skapes bedre og mer bærekraftige produkter og tjenester for fremtiden. LUP jobber med FNs bærekraftsmål 17, 9, 13 og 3.

Av Torbjørn Andersen

Next article