Skip to main content
Home » Norsk innovasjon » Innovasjonsinvesteringer demper effekten av kriser
Norsk innovasjon

Innovasjonsinvesteringer demper effekten av kriser

Foto: Unsplash

Knapt var pandemien over før nye kriser banket på: kraftig økende priser på innsatsfaktorer, krig i Europa og krisen som også var der før pandemien, klimakrisen. Hvordan kan norske foretak vende negative utfordringer som følge av kriser til muligheter? Resultater fra forskningsprosjektet ReLinC peker på at kapasitetsbygging er viktig for en slik omstilling.

Covid-19-pandemien har medført en betydelig økonomisk krise i Norge så vel som i resten av verden. For foretakene betyr det kraftig fallende etterspørsel og begrenset tilgang til innsatsfaktorer i produksjonen. Dermed øker risikoaversjonen, og en naturlig reaksjon er da å nedskalere, stoppe investeringer og permittere ansatte. Men krisen betyr også nye muligheter. Markedsbarrierer nedbrytes, og nye markeder etableres.

I det nylig avsluttede ReLinC-prosjektet har forskere ved NIFU sett på hvilke norske foretak som er mest motstandsdyktige overfor økonomisk krise, og tilsvarende hvilke norske foretak som sliter. Resultatene bygger på to siste innovasjonsundersøkelser, som hver med mer enn 6 000 respondenter, er representative for norsk næringsliv. I tillegg har vi koblet på informasjon om hvilke foretak som har mottatt støtte via statens kompensasjonsordninger for næringslivet, lønnstøtteordningen samt lønnskompensasjonsordningen.

De foretakene som har minst behov for støtte via statens støtteordninger, er samtidig de som klarer å øke innovasjonsevnen. Det er disse foretakene som omstiller seg raskest til nye former for etterspørsel som følge av pandemien. Felles for foretakene er at de kontinuerlig investerer i forskning og innovasjon. Forskerne tolker resultatene slik at de foretakene som bygger innovasjonskapasitet ved permanente forsknings- og innovasjonsinvesteringer, er de som klarer å omstille seg i forbindelse med kriser.

Det er nærliggende å tenke at foretakenes investering i forskning og innovasjon også blir viktig for å kunne imøtegå utfordringer knyttet til andre kriser. Slike investeringer kommer imidlertid ikke av seg selv. De er risikofylte og lite lønnsomme på kort sikt. Derfor er det viktig å opprettholde støtteordninger som underbygger foretakenes incentiver til å investere i forskning, innovasjon og kompetanse.

Av Michael Mark

Next article