Skip to main content
Home » Norsk innovasjon » Forsker på matavfall
Sponset

Det har vært en stor utvikling i retning av bærekraft og sirkulærøkonomi, og Lindum har siden starten i 1997 hatt fokus på gjenvinning og ressursutnyttelse.

– Vi skal være fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning – for miljøets skyld, sier Pål Smits, administrerende direktør i Lindum AS.

Bak visjonen ligger både hardt og banebrytende arbeid. Konsernet har påtatt seg et viktig samfunnsansvar, og bidrar til Norges og FNs bærekraftsmål gjennom en bred satsing innen ressursgjenvinning av avfall.

Det er slutt på tiden hvor avfall var ensbetydende med søppel og forbrenning. Nå skal ressursene i avfallet utnyttes og gjenvinnes, og brukes i produksjon av nye varer. Lindum og avfallsbransjen bidrar til verdiskaping, og skal samtidig løse mange av utfordringene vi står overfor.

– Forskning er vesentlig for å finne de nye løsningene, sier Smits.

Pål Smits

Administrerende direktør i Lindum AS

Gjenvinner CO2 til matproduksjon

I Lindum forskes det blant annet på hvordan vi kan få mer ut av matavfall.

– Avfallet behandles i biogassanlegg, hvor man får ut en biogass som består av metan og CO2. Metanet kan brukes som drivstoff, mens CO2 kan for eksempel brukes inn i ny matproduksjon, sier Smits.

Det kan gjøres ved at man tilsetter CO2 inn i veksthus for å styrke fotosyntesen. Da vokser grønnsakene seg enda større og finere.

– Tidligere har man brukt CO2 fra industri eller produksjon, mens denne CO2en er «grønn» fordi den kommer naturlig fra matavfallet vi behandler. Vi ønsker å gjenvinne ressursene der de gir høyest verdi, og å bruke CO2 inn i matproduksjon bidrar til lokal og mer bærekraftig matproduksjon.

Lindum jobber målrettet mot å hele tiden utvikle de beste behandlingsløsningene for avfallet. Lindum er en sentral brikke i det grønne skiftet, og har et stort fokus på å utnytte alle ressursene i avfallet. Les mer her!

Biogjødsel til jordbruk

Lindum forsker også på hvordan man kan utnytte biogjødselen som blir igjen etter at matavfallet er omgjort til biogass.

– Når det brukes kunstgjødsel vil jorden etter hvert bli utarmet for organisk materiale. Bruker vi i stedet biogjødsel, får man tilført både næringsstoffer og organisk materiale som er bra for plantene som skal vokse der, sier Smits.

Forskningsarbeidet dreier seg blant annet om å gjøre biogjødselen bedre egnet til dyrking, ved at «maten» i biogjødselen, nemlig næringsstoffene, skal bli lettere tilgjengelig for plantene.

– Det ekstreme været vi trolig får mer av i tiden fremover, med blant annet store regnskyll, gjør at mye av det organiske materialet i jorda renner ut i vassdrag. Ved å tilføre jorden vår biogjødsel får jorden dette tilbake igjen.

Samfunnsansvar

– Vi ønsker å oppnå et bedre miljø og finne bedre løsninger som bidrar til å redusere utslipp av klimafarlige gasser og miljøgifter. Vi skal gjenvinne og gjenbruke mer av ressursene i avfallet vårt, sier Smits.

– Her må alle bidra, og Lindum utvikler produkter og løsninger som hjelper kundene våre med å løse sine utfordringer.

Samtidig skal Lindum tilby gode arbeidsplasser, utvikle nye løsninger for fremtiden og hele tiden forbedre behandlingsmetodene.

– Det skal reduseres i olje og gass, og det jobbes med å få flere arbeidsplasser på landbasert sektor som går mot det grønne skiftet, sier Smits.

– Dette er ett ledd i det. Vi er opptatt av vårt samfunnsansvar og har mye å bidra med.

Utvikling sammen med markedet

Selv om ikke alt kan gjenvinnes, er det stadig mer og mer som kan det. Men det er likevel ikke bare å gjenvinne ressurser. Skal dette ha en verdi, må de kunne brukes inn i noe nytt så man drar nytte av dem. Det betyr at ressursene må få en kvalitet som er godkjent for produktene de skal brukes inn i.

– Et godt samarbeid med virkemiddelapperat og markedet er viktig for å utvikle gode og bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi ønsker at markedet skal sette krav, og vi står klare til å tilpasse oss det markedet trenger, sier Smits.

– Vi er nå inne i en krevende, men også veldig spennende omstillingsprosess som store deler av markedet må gjennom.

Les mer på lindum.no.

Tekst: Lindum

Next article