Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Kan vi nå de hårete utslippsmålene for kjøretøyparken?
Elektrisk transport

Kan vi nå de hårete utslippsmålene for kjøretøyparken?

Foto: Getty Images

Svaret er ja, men det vil være meget krevende og kostbart.

Ifølge Nasjonal Transportplan skal alle nye personbiler, lette varebiler og nye bybusser være nullutslippskjøretøy innen 2025. Innen 2030 skal også alle nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler være det samme. Valg av privatbil og næringskjøretøy er tross alt fortsatt frivillig, så hvordan kan vi nå de ambisiøse utslippsmålene?

Nødvendig med mer pisk

– Personbilmålet i 2025 er mest krevende å nå, hovedsakelig på grunn av teknologiske utfordringer knyttet til rekkevidde, ladehastighet, ladeinfrastruktur og konsumentenes mangslugne behov for bil, sier forskningsleder Erik Figenbaum ved Transportøkonomisk institutt. Han har ledet et forskningsprosjekt der muligheter og betingelser for å nå målene er kartlagt.

Erik Figenbaum

Forskningsleder ved TØI

– Tidsrommet vi snakker om er fem år. Det er knapp tid, påpeker Figenbaum.

Praktiske utfordringer, som bilenes bagasjeplass og muligheter for takstativ og hengerfeste, spiller også en rolle når folk skal velge bil, i tillegg til menneskelig vane og vilje. Noen brukergrupper kan måtte «tvinges» av myndighetene til å velge miljøvennlig ved hjelp av svært kraftige insentiver, restriksjoner eller økte avgifter på bensin- og dieselbiler. Den marginale kostnaden ved å «tvinge» de siste brukerne over på el-kjøretøy vil være høy.

En omfattende utbygging av ladeinfrastruktur er nødvendig – også i områder der ladestasjonene ikke vil kunne bli lønnsomme på grunn av stor variasjon i behovene gjennom året. Dette kan bli svært kostbart for staten i form av unødvendig store skattetap og behov for subsidier til ladeinfrastruktur, og det er ikke sikkert at det vil lykkes fullt ut.

– Hydrogenbiler vil, men i sterkt begrenset omfang, kunne bidra til 2025-målet. Men få modeller og lave produksjonsvolumer begrenser potensialet. Det vil også forutsette utbygging av en landsdekkende infrastruktur, forklarer Figenbaum.

Insentiver for el-varebiler, økte avgifter på diesel-varebiler

Nullutslippsmålet for lette varebiler kan være oppnåelig i henhold til rekkevidde og ladetid. Små varebiler har samme type teknologi som personbilene, og det er plass til omtrent like mye batterier. De tunge el-varebilene vil følge utviklingen til de små el-varebilene, tidsforskjøvet med inntil fem år. Tilstrekkelige insentiver for el-varebiler og ladeinfrastruktur, og/eller økte avgifter på dieselvarebiler må på plass for at klimamålene skal nås.

De økonomiske kjøpsinsentivene har frem til 2019 vært mindre for varebiler enn for personbiler, da fritak for mva ikke gir noen fordel i denne sektoren.

– Enova har imidlertid innført et støtteprogram som vil gi et litt bedre kostnadsbilde, men skal målet for 2025 kunne nås vil det kreve insentiver for el-varebiler eller økte avgifter på dieselvarebiler – sistnevnte tiltak vil være mest effektivt på sikt, mener TØI-forskeren. I byene kan også kjørere­striksjoner for dieselvarebiler bidra til en stor overgang til el-varebiler.

Hva med busser og lastebiler?

Målet for bybusser er teknologisk sett mulig å nå. Kostnadene ved bussdrift kan imidlertid øke, fordi det kan bli behov for fem-ti prosent flere busser for å klare samme transportarbeid, spesielt på sterkt trafikkerte ruter på grunn av behov for å lade batteriene i løpet av dagen. Dette vil gi økte totale kostnader, selv om kostnadene per buss kanskje blir konkurransedyktig innen 2025. Aktiv bruk av miljøkrav i anbudskriteriene vil bli nødvendig for å kunne nå målene.

– Så lenge teknologien finnes vil nok ikke brukerne i årene som kommer akseptere forurensende dieselbusser når personbilene i økende grad blir nullutslipp, og vi ser allerede at flere byer har etablert et nett av elektriske bybusser, sier Erik Figenbaum.

Nullutslippsmålene for lastebil- og langdistansebusser er langt mer usikre da nullutslippsvarianter av slike kjøretøy ikke finnes i ordinær serieproduksjon enda, og dermed mangler relevante brukererfaringer. Ifølge Figenbaum vil det være i disse segmentene at hydrogen mest sannsynlig kan spille en viktig rolle.

All dokumentasjon fra prosjektet er samlet i TØI-rapport 1744/2019: 360 graders analyse av potensialet for nullutslippskjøretøy, Kan NTP-målene nås?

Av Hanne Sparre-Enger, kommunikasjonsrådgiver i TØI

Next article