Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Elektrisk proveny-hodebry
Elektrisk transport

Elektrisk proveny-hodebry

Foto: Getty Images

Fallende proveny fra bilavgifter blir en stadig større utfordring for staten, slik DN påpeker på lederplass i forbindelse med revidert budsjett. Målet om at hele nybilsalget skal være nullutslippsbiler innen 2025 er forankret i Stortinget, og bekreftet i Granavolden-plattformen.

Norge leder an i elbil-utrullingen internasjonalt, men fortsatt er salget av fossilbiler høyt. Veien mot 100 prosent elektrisk eller hydrogen i nybilsalg krever fortsatt stødig styring og sterk virkemiddelbruk. Dagens virkemidler er effektive, og ser ut til å gi elbilene en markedsandel på rundt 50 prosent i 2019. Men økende elbilandel gir store inntektstap for staten, som vil øke ytterligere om ikke virkemidlene justeres. 

Reduserte avgifter

Regjeringen er dedikert til elbilmålet, men er også motvillige til å øke bilrelaterte avgifter. Dette skaper hodepine for finanspolitikerne. Fra 2008 til 2018 har provenyet fra engangsavgiften på nye biler sunket med om lag seks milliarder kroner. Mye av dette skyldes elbil, men reduserte avgifter på fossilbiler har bidratt mest. 

Dersom engangsavgiften på nye bensin- og dieselbiler hadde vært den samme i 2018 som i 2008, ville det gitt om lag fem milliarder mer i skatteinntekter. De reduserte avgiftene på fossilbil reduserer handlingsrommet for å «normalisere» rammevilkårene for elbil og samtidig nå målet om å stanse salget av fossilbiler. 

Opptrapping av avgifter

Granavolden slår prisverdig fast at elbilfordelene, inklusive momsfritaket skal videreføres ut stortingsperioden. Dersom en gradvis innføring av moms på elbil etter 2021 skal være forenlig med å øke markedsandelen raskest mulig, må avgiftene på nye forurensende biler trappes gradvis opp, i hvert eneste statsbudsjett. Denne opptrappingen burde ha startet for lenge siden, men bør i hvert fall komme i neste statsbudsjett. Stadig lavere avgift på bilene vi er enige om å bli kvitt, gjør det vanskeligere og dyrere enn nødvendig å bli kvitt dem. 

Suksessoppskriften

ZEROs oppskrift for en økonomisk sunn og effektiv omstilling til elektriske og hydrogendrevne biler, er ikke veldig vanskelig.

  • Øk avgiften på nye forurensende biler, litt hvert år. 
  • La elbil gradvis betale mer bompenger, men la grensen på halv sats vare mange år. 
  • Innfør moms gradvis etter 2021. Elbilers konkurransekraft opprettholdes av tilsvarende avgiftsøkning på fossilbiler. 
  • Utred veiprising, som et langsiktig alternativ til veibruksavgift på drivstoff og bompenger. Veiprising kan utformes mer rettferdig enn dagens avgiftssystem, og åpne for fornuftig differensiering mellom for eksempel by og land. 

Vi kan nå elbil-målet uten å blakke staten, og uten at elbilpolitikken havner i konflikt med andre samferdselspolitiske mål.

Av Marius Holm, leder i ZERO og Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig for transport i ZERO

Next article