Skip to main content
Home » Digitalisering » Digital transformasjon i offentlig sektor – hva skal til?
Digitalisering

Digital transformasjon i offentlig sektor – hva skal til?

Big data
Big data
Foto: Pexels

Grete Orderud

Avdelingsdirektør, digital transformasjon, DIFI

Foto: DIFI

Med lavere oljeinntekter og en aldrende befolkning, må offentlig sektor omstille seg og løse samfunnsoppdragene og oppgavene sine på nye måter.

Det er ikke tilstrekkelig å digitalisere dagens tjenester og prosesser. For å lykkes med helhetlig og gjennomgripende nytenkning og modning av virksomheten, har Difi fem råd for digital transformasjon:

1) Fokus på brukeren er kjernen i digital transformasjon. Digital utvikling gir muligheter for brukerorientering, der innbyggeren står i fokus. Virksomhetene må sikre forståelse for brukerens situasjon, nødvendig samarbeid med andre, brukerinvolvering i utvikling av digitale tjenester og klart språk.

2) Innovasjon handler om fornying og forbedring av tjenester og organisatoriske prosesser. I 2018 kartla Difi hvordan innovasjon foregår i staten. Sentrale funn viser at 85 prosent av statlige virksomheter har innført en eller flere typer innovasjoner de siste årene, og at det er mye inspirasjon og kopiering av andres innovasjoner. Innovasjon er en løpende prosess, som krever eksperimentering, vilje til risiko og en utviklingsorientert kultur.  

3) Samarbeid i nye økosystemer. Tverretatlig samarbeid, med kommuner, markedet og private aktører, gir innovasjonsmuligheter. Et eksempel er DSOP-samarbeidet mellom Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, NAV, Politiet og finansnæringen via Bits om digitalisering av viktige prosesser i samfunnet. Et annet eksempel, er prosjektet DigiUng der flere direktorater samarbeider om et bedre veiledningstilbud for ungdom.

4) Utnytt teknologi og data på en sikker måte. Nye teknologier som kunstig intelligens, roboter og blokkjeder muliggjør nye løsninger og forretningsmodeller, og må inkluderes i tjenesteutviklingen. Digitalisering øker mengden tilgjengelige data. Dataen må anses som en verdi og må utnyttes og deles for å sikre bedre digitale tjenester til innbyggerne, utvikle ny næringsvirksomhet og få en mer effektiv offentlig forvaltning. Det må utvikles felles teknisk infrastruktur og regelverk, som tillater enklere deling av data. God informasjonssikkerhet blir stadig viktigere, og informasjonssikkerhetsarbeidet må settes i system og ses i sammenheng med øvrig virksomhetsstyring. Manglende styring og kontroll på informasjonssikkerheten øker risikoen for uønskede hendelser som påvirker leveranseevne, omdømme og tillit.

5) Ledelse og kompetanse. Digital transformasjon stiller andre krav til ledere. Å utfordre og løsrive seg fra etablert praksis, er nødvendig for å sikre utvikling av ny kompetanse, for å utvikle evnen og viljen til nytenkning på tvers av virksomheter. I digitalt modne virksomheter må ledere forstå mulighetene teknologien gir, sette retning for virksomhetens utvikling og lede ønsket utvikling.

Av Grete Orderud, Avdelingsdirektør digital transformasjon, Difi – Direktoratet for forvaltning og IKT

Next article