Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Favorisering av bærekraftig utlån
compliance

Favorisering av bærekraftig utlån

Foto: Getty Images

Fokus på bærekraft-compliance er i fremmarsj, og EUs plan for «Green Supporting Factor» kan gjøre bankene til en viktig bidragsyter til det grønne skiftet gjennom lånefavorisering av bærekraftige foretak.

EU har lansert fem nøkkeltiltak for bærekraftig finans hvorav ett gjelder bankenes kapitalkrav. Kapitalkravet sikrer bankene en buffer for å stå imot risikoen for tap, og bidrar til soliditet i det finansielle systemet, men kan også benyttes til å vri bankenes utlån i ønsket retning. Ved å redusere kapitalkravet for enkelte typer utlån intensiveres bankenes favorisering av visse låntakere. EU foreslår å redusere kapitalkravet for utlån til bærekraftige foretak med 25 prosent, som anslås å medføre et samlet redusert kapitalkrav på fire milliarder euro i EU.

Malin Tønseth, assosiert partner og leder av Simonsen Vogt Wiigs Compliance & Risk-team, og Kasper Formo Asplin, senioradvokat i Simonsen Vogt Wiig. Foto: Simonsen Vogt Wiig

Så hvordan kan låntakere kvalifisere for slik favorisering? Bærekraftig virksomhet vil defineres gjennom et helt nytt klassifiseringssystem – «EU Taxonomy» – som tar konkret stilling til virksomhetens bidrag til det grønne skiftet.

Green Supporting Factor har vekket både positive og negative reaksjoner. Bankene ønsker lavere kapitalkrav og klimaforkjemperne støtter tiltak over hele linjen for å sikre en bærekraftig fremtid. Akademia og tilsynsmyndighetene uttrykker imidlertid bekymring for bankenes soliditet hvis kapitalkravene reduseres uten tradisjonelle risikovurderinger.

Tiltaket er til politisk behandling i EU og endelig form og tidspunkt for implementering gjenstår å se. (Samtidig er idéen om en tilsvarende «Brown Penalizing Factor» som gir høyere kapitalkrav ved utlån til klimaskadelig virksomhet nylig luftet). Hvordan foretakene rangeres med hensyn bærekraft compliance under EU Taxonomy blir uansett viktig i tiden fremover.

Av Malin Tønseth og Kasper Formo Asplin, begge advokater i Simonsen Vogt Wiig med ekspertise på compliance og risikostyring

Next article