Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » En tydeligere grønn kurs
Sponset

Veien fremover er grønn. Selskapet Greenstat skal utvikle prosjekter som bidrar til å akselerere overgangen fra fossil til utslippsfri energi.

– Det grønne skiftet representerer en enorm forretningsmulighet for oss som også vil bidra til en renere og bedre verden for alle. Vi er positive til omstillingen, men det går for sakte, sier daglig leder i Greenstat, Vegard Frihammer.

Det globale samfunnet står overfor en enorm utfordring når energisystemet skal endres fra å være fossilbasert, til å drives av fornybare energikilder. For å øke tempoet trenger vi en tydelig omstillingspolitikk med klare mål.

– Det eksisterer en manglende politisk vilje. Vi trenger sterke aktører i dagens næringer som jobber mot det grønne skiftet. Vi må plassere mer kapital som peker i riktig retning, sier Frihammer.

Olje og gass har historisk vært en økonomisk gave for Norge, men den statlige kapitalen til mer olje gir ikke et bidrag til den grønne omstillingen. En større politisk handlingsvilje, basert på helhetsforståelse og tverrfaglig samarbeid, må til for at Norge skal kunne gjennomføre et tilfredsstillende grønt skifte.

– Heldigvis ser vi en positiv trend det siste året, og en større portefølje av selskaper som tar del i den grønne bølgen, forteller Frihammer.

Mulighetsområder for Norge

Greenstat satser utelukkende på bærekraftige prosjekter, og ønsker å styrke sin finansielle posisjonen for å delta i større prosjekter.

– Vi konkurrerer med sterke aktører med sterke finansielle muskler, og trenger derfor mer arbeidskapital til utvikling av våre prosjekter.

Frihammer ønsker å trekke frem hydrogen som et spesifikt satsingsområde. Han legger til at vi trenger mer norsk teknologi og kapital ut i verden for å komme med vårt bidrag til en sterkere grønn vekst.

– Vi tror at utslippsfrie løsninger vil erstatte all fossil energi. Markedet for hydrogen ventes å vokse gradvis fram mot 2025, og fra cirka 2030 tror vi hydrogen vil være et modent produkt internasjonalt, sier han.

Hva har vært selskapets viktigste prosjekt det seneste året?

– Vestfjordsambandet som ble lyst ut i 2020 med hydrogen som energibærer er det aller viktigste prosjektet for oss i dag. I tillegg har vi fått Pilot-E-støtte til utvikling av en verdikjede for hydrogendrevne oppdrettsbåter. Dette vil eventuelt åpne et stort marked.

Fokus for 2021

Som en del av selskapets internasjonale satsing er det utviklet et prosjekt med støtte fra Innovasjon Norge om hydrogensatsing i India. Etableringen av Center of Excellence i samarbeid med Indian Oil er en felles norsk-indisk plattform for eksport av teknologi og kompetanse. Videre har Greenstat store ambisjoner om å videreutvikle pågående prosjekter innen hydrogen, industrivind og sol i Norge.

– Norge har unike muligheter til å beholde sin posisjon som energinasjon, også inn i det grønne skiftet. For at man skal lykkes, trengs det aktører som aktivt jobber for å finne de beste mulighetene, og som både ser på muligheter i Norge og ute i verden, avslutter han.

Av Julie Malvik

Next article