Skip to main content
Home » Bærekraftig byutvikling » Folk treng hus og hus treng folk
Bærekraftig byutvikling

Folk treng hus og hus treng folk

Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør. Norsk Eiendom. Foto: Norsk Eiendom, Sturlasson

«Det sku bo folk i husan», sang Kari og Ola Bremnes i 1980. Slik må vi også tenke i en tid hvor vi møter utfordringer i form av urbanisering, klimaendringer og økende ensomhet. Eiendomsbransjen former byggene vi er i og omgir oss med. Vi vil bidra til gode møteplasser for menneskene som jobber, bor og beveger seg i byrommene, samtidig som vi reduserer bransjens klimamessige fotavtrykk.

Frem mot 2050 venter FN at verdens befolkning vil øke med ytterligere 2,5 milliarder mennesker. Veksten vil i hovedsak skje i byene. Allerede nå står verdens byer for mer enn halvparten av de globale utslippene av klimagasser, så utvikling av gode, urbane klimaløsninger er helt nødvendig.  

Byene er, i kraft av sin befolkningstetthet, en del av klimaproblemet – men kanskje enda mer en del av løsningen.  Klimatiltak vil ha størst effekt der folk bor tett og reiser kollektivt, dessuten kan byene enklere gå foran som utviklere av urbane lavutslippsløsninger, ikke minst gjennom byutvikling.

En sosial dimensjon

I en bærekraftig by har byggene høy kvalitet og gode energiløsninger. Innbyggerne lever gode, sosiale liv med et mangfold av møteplasser i og mellom byggene, enten treffpunktene er kommersielle som kafeer eller butikker – eller et torg med en lekeplass og benker. For i det litt forslitte bærekraftbegrepet ligger det også en sosial dimensjon. Den er ekstra viktig i byene hvor forskjellene mellom mennesker er større, men hvor gode byrom kan bidra til at mennesker møtes på tvers av alder og sosial status.

Eiendomsbransjen er bevisst sitt samfunnsansvar og vet at vår aktivitet ikke bare kan handle om å skape økonomiske verdier, men også merverdi for omgivelsene. Det illustrerer blant annet Norsk Eiendom  i vår Håndbok for bærekraftig stedsutvikling.

40 prosent av klimautslippene

Mange aktører må bidra for å utvikle bysamfunn i pakt med naturens og klimaets tålegrense. Ser man alle fasene til et bygg under ett (materialproduksjon, transport, konstruksjon og drift) står eiendomsbransjen for cirka 40 prosent av klimautslippene globalt og 26 prosent i fastlandsnorge.

Målet vårt er å halvere dette innen 2030, men vi trenger drahjelp fra myndighetene. Vi trenger digital informasjon om komponenter i bygg, og dokumentavgiften som gjør det billigere å rive enn å bevare må bort. Vi må få egne tekniske krav til rehabilitering, og det må bli enklere å selge overskuddsenergi fra egne bygg. Med gode rammebetingelser for klimavennlig byggeri, skal bransjen løse resten av oppdraget med å bygge bærekraftige byer og tettsteder.

Eiendomsbransjen vil bidra til at det bor folk i «husan», til gode møteplasser for dem som bor der og til at fremtidens byer blir mer bærekraftige enn de er i dag.  

Next article