Skip to main content
Home » Vekst i Trøndelag » Ekspertene svarer: Hvilke muligheter finnes det for å skape vekst og utvikling i Trøndelag?
Vekst i Trøndelag

Ekspertene svarer: Hvilke muligheter finnes det for å skape vekst og utvikling i Trøndelag?

Foto: Unsplash

Hvilke tiltak gjør kommunene i Trøndelag din for å skape vekst og utvikling? Vi har spurt ordførerne i Frøya kommune og Meråker kommune.

Kristin Furunes Strømskag (H)

Ordfører, Frøya kommune

1. Hvilke muligheter finnes det for å skape vekst i Trøndelag?

Frøya har unike naturgitte forutsetninger, liggende ytterst i havet, midt i golfstrømmen. Varmt, næringsrikt hav har gitt oss grunnlaget for å bli en av Trøndelags største vekstkommuner de siste årene, både i verdiskaping og befolkningsvekst. Havbruksnæringa danner grunnlaget i samfunnet vårt og drar også med seg en stor underskog av underleverandører. En fortsatt bærekraftig vekst forutsetter forutsigbare rammebetingelser, robust og tilstrekkelig krafttilgang, samt et fortsatt fokus på å ivareta et rent hav. Frøya har nettopp på dette grunnlaget blitt en ettertraktet tilflyttingskommune. Vi kan tilby kompetansearbeidsplasser, samtidig som du kan leve livet i rolige, naturskjønne omgivelser.

2. Hvilke tiltak gjør din kommune for å skape vekst og utvikling?

Frøya kommune er involvert i flere spennende prosjekter, og vi ønsker å videreutvikle Frøya som praksisfeltet for testing av nye initiativ. Mangel på strøm og usikkerhet rundt annen infrastruktur kan ikke begrense utviklingen. Alternative kilder til energi – vind-, sol- og bølgekraft må det satses på for å kunne dekke morgendagens energibehov.

Kompetanse er også viktig. Den videregående skolen har et studietilbud som er anpasset det lokale næringslivet, spesielt innen blå sektor. Det er avgjørende at man har tett dialog mellom skole og næringsliv. Behovet for høyere utdanning er sentralt og desentraliserte studietilbud har vist seg avgjørende for å utdanne, rekruttere og beholde etterspurt arbeidskraft.

3. Hvilke muligheter finnes for tilflyttere i din kommune?

Frøya kommune er en liten kommune som stadig er i vekst, og det er lite som tyder på at denne utviklingen skal stoppe. På Frøya kan vi tilby arbeid for alle. Det på grunn av at vi har et meget varierende næringsliv, hvor det alltid er behov for mange typer yrkesbakgrunn og utdanning. Kommunen legger til rette for nyetableringer samt har mange års erfaring med inkluderingsarbeid. Det ligger til rette for store karrieremuligheter og som er kjent for å være godt betalt. Innenfor kommunal sektor har vi alltid behov for folk som har lyst til å jobbe med oppgaver som gir mening. Kommunen tilbyr også stillinger hvor man kan ta utdanning underveis med økonomisk støtte og tilrettelagt arbeid.

Som innflytter vil man bli ivaretatt av lokalsamfunnet og integrert gjennom et meget bredt og innholdsrikt fritidstilbud som øy-festivaler, idrettstilbud for store og små, fritidsaktiviteter tilrettelagt barn, voksne og eldre, med fokus på inkludering og lett tilgjengelighet. På Frøya har vi innbyggere fra hele Europa og verden for øvrig, og samfunnet bærer preg av å bestå av innbyggere med ulik nasjonalitet og kultur. Alle er like velkomne og blir inkludert. Samfunnet er beriket med mangfoldet av innbyggere, hvor alle har like stor verdi.

Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidede turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt. Øya er omkranset av mer enn 5400 holmer og skjær og uuttømmelige naturopplevelser med lys, vær og vind. Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med kraft og mangfold!

Dette er Frøya

– To timer fra Trondheim.
– Øykommune ytterst på trøndelagskysten.
– Cirka 5 400 innbyggere.
– Topper verdiskapningen i Norge.
– Står for 20 prosent av norsk lakseproduksjon.
– Står for 50 prosent av eksport av fisk fra Trøndelag.
– Internasjonalt miljø.
– Behov for stor bredde i kompetansen, med mange spennende jobbmuligheter.

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten. Selve Frøya ligger omkranset av mer enn 5400 holmer og skjær.

Les mer på froya.kommune.no

Kjersti Kjenes

Ordfører, Meråker kommune

1. Hvilke muligheter finnes det for å skape vekst og utvikling i Trøndelag?

Meråker har tjenestesamarbeid i Værnesregionen, «Fra Fjord til Fjell», der kommunene Malvik, Tydal, Selbu, Stjørdal, Frosta og Meråker deltar. Hver kommune har sin egenart og sine naturgitte forutsetninger for vekst og utvikling. Utvidet samarbeid på tvers av kommunegrensene er en forutsetning for vekst. Infrastruktur er i så måte utrolig viktig. E14 og Meråkerbanen må sikres og oppgraderes for å unngå at disse livsnervene for Meråker og sikkerhetssamarbeidet i Norden stenges grunnet ras og flom.

Regionen vår får som kjent en helt annen og viktig rolle i forbindelse med ny sikkerhetspolitisk situasjon og militær mobilitet.

Store idrettsarrangementer som VM på ski i Trondheim og eventuelle NM i Meråker bør kunne utnyttes maksimalt til å komme på verdens- og Norgeskartet.

2. Hvilke tiltak gjør din kommune for å skape vekst og utvikling?

I arbeidet med rullering av arealplanen vår, har kommunen gjennomført en god prosess med bred involvering. Det har kommet inn over 200 forslag. Det er viktig med en god plan for hvor man skal ha boliger, fritidsboliger, næringsvirksomhet og offentlige og private tjenester. Hvor skal det være verna områder, og hvilke type vern, og hvor skal man sikre landbruks-, natur- og friluftsområder. Næringsareal som er klargjort for ny virksomhet vil kunne bidra til vekst og utvikling. Og i løpet av 2023/24 vil fiberutbygginga ferdigstilles, noe som er viktig for å kunne bosette seg og drive næringsvirksomhet i hele kommunen vår.

Meråker er med i distriktssatsinga «I lag» i regi av Trøndelag fylkeskommune sammen med Leka, Høylandet, Snåsa, Tydal og Rennebu. Ett av våre fokusområder er ulike boformer, der kommunen sammen med private og Husbanken ser på mulige boligprosjekter. Vi ser også på muligheter for å utvikle det grenseløse samarbeidet og det grensenære næringsgrunnlaget sammen med Åre kommune og næringsdrivende på begge sider av grensen.

3. Hvilke muligheter finnes for nye tilflyttere i din kommune?

Innbyggertallet i Meråker viser vekst og unge flytter tilbake. Meråker har kontinuerlig barnehageopptak og plass til flere barn. Vi har en meget bra 1-10. skole som er nærmeste nabo til Meråker videregående skole. Vi har også et mangfoldig næringsliv der det kreves ulik kompetanse, og der det er ledige stillinger innen mange forskjellige bransjer.

Det er ledige tomter og hus til salgs i kommunen, og ikke minst mange sentrumsnære og varierte leilighetsprosjekter under planlegging gjennom arealplanarbeid og distriktssatsinga. I tillegg arbeides det aktivt for å legge til rette for nytt næringsareal i kommunen. Meråker har også et rikt tilbud innen frivilligheten med natur-, kulturtilbud og fantastiske anlegg for idretten.

Dette er Meråker

Meråker er et av Norges varmeste steder sommerstid, samtidig som vi kan tilby meget gode skiforhold om vinteren. Vi har et rikt kulturliv og flotte friluftsområder.

Les mer på meraker.kommune.no

Next article