Skip to main content
Home » Vekst i Agder » Ordførerne svarer: Disse tiltakene vil fremme næringsvekst og skape jobber på Agder
Vekst i Agder

Ordførerne svarer: Disse tiltakene vil fremme næringsvekst og skape jobber på Agder

Foto: Unsplash

Hvordan ser ordførerne seg for deg at Agder vil utvikle seg de neste fem årene? Og hvilke miljøvennlige initiativer vil de fremme for å sikre bærekraftig vekst i Agder? Vi har spurt Per Sverre Kvinlaug, ordfører i Kvinesdal kommune og Hans Blattmann, ordfører i Bykle kommune.


Per Sverre Kvinlaug

Ordfører i Kvinesdal kommune

Hvordan ser du for deg at Agder vil utvikle seg de neste fem årene?

Jeg tror Agder de neste årene vil videreføre og styrke sin posisjon som attraktivt sted for etablering. Dette da vi er et kraftknutepunkt, noe som vil bli ytterligere forsterket blant annet på grunn av Agder som ilandføringspunkt for havvind. Industrien vil stå overfor omstillinger i henhold til det grønne skifte. Samtidig har industrien vår vist evne og vilje til omstilling tidligere. Vi opplever i dag at flere både nasjonale og internasjonale selskap ønsker å etablere seg på Agder, noe som jeg ser for meg vil materialisere seg de nærmeste årene i form av nye arbeidsplasser.

Hvilke konkrete tiltak vil du sette i gang for å fremme næringsvekst og skape jobber på Agder?

Jeg mener en strategi som kombinerer innovasjon, bærekraftig utvikling, og styrking av eksisterende næringsliv, samtidig som det legges til rette for nye næringsmuligheter vil være viktig. Investering i utdanning og forskning innen digitalisering og teknologi vil være sentralt med tanke på omstilling til det grønne skifte. Samarbeid mellom universiteter, næringsliv og offentlige institusjoner er avgjørende slik at bedriftene fremover har tilgang på rett kompetanse. Videre er det å sikre attraktive tilgjengelige næringsareal helt avgjørende. Ny E39 fra Mandal til Ålgård er viktig å få på plass. Det vil også være viktig å i fellesskap på Agder iverksette tiltak for å synliggjøre og posisjonere Agder som sted for å bo og etablere seg.

Hvilke miljøvennlige initiativer vil du fremme for å sikre bærekraftig vekst på Agder?

Det å legge til rette for sirkulær økonomi og industriell symbiose vil jeg jobbe for. Vi må utvikle og tildele næringsområder på en slik måte at det gir slike muligheter. Samarbeid mellom virksomheter i et område om bruk av ressurser som eksempelvis overskuddsvarme, materialer, vann og/eller biprodukter kan fremme bærekraftig vekst og gi nye interessante industrielle muligheter.

FAKTA

Kvinesdal er sentralt plassert midt mellom Kristiansand og Stavanger. Flere gode og avanserte bedrifter er allerede etablert i Kvinesdal. Kommunens beliggenhet er ideell med havn, E39 går gjennom kommunen, og Kvinesdal er et kraftknutepunkt som gjør kommunen attraktiv med tanke på det grønne skifte. Dette har ført til økt interesse rundt kommunen som etableringssted de siste årene. Flere interessante industriprosjekt er under utvikling. Kommunen har i tillegg hatt en god økning i folketallet. 

Les mer på kvinesdal.kommune.no


Hans Blattmann

Ordfører i Bykle kommune

Hvordan ser du for deg at Agder vil utvikle seg de neste fem årene?

Jeg opplever stort engasjement for å løfte Agder opp. Vi har en fylkeskommune som i stor grad bidrar til å bygge et stort lag og arenaer for dialog rundt veien videre, og som løfter opp mange relevante temaer. Jeg opplever også at man i Agder er veldig klar over hvor vi er for dårlige, og hvor vi har styrke. Nå som striden rundt kommunestruktur er historie, så tror jeg dette gir mange arbeidsro og mulighet til å bruke tiden på det som skal skje framover.

Videre utbygging av E39 vil gjøre store deler av Agder til et felles bo og arbeidsmarked. Dette vil kunne bidra til å opprettholde desentralisert bosetting og vekst i distriktene. Klimakrisen vil styrke indre Agder sin posisjon i henhold til vinterturisme, når vi stadig opplever snøfattige vintre i Mellom-Europa, og jeg tror vi vil oppleve økt tilstrømming av vinterturister fra Danmark, Tyskland og Nederland. Økt bevisstgjøring og tiltak for å motvirke utenforskap og oppnå større inkludering på Agder, vil bidra til at vi ser forbedring i løpet av de neste fem årene. Innsatsen vi legger ned nå vil gi resultater.

Hvilke konkrete tiltak vil du sette i gang for å fremme næringsvekst og skape jobber i Agder?

Fortsette satsningen på havvindteknologi. Støtte opp om returkrafts karbonlagringsprosjekt. Fortsatt oppgradering av infrastruktur på vei, og jobbe målrettet mot etablering av høyhastighetstog fra Stavanger til Oslo via Agder. Økt fokus på selvforsyningsgrad bør gi utslag i en helt annen satsning på landbruket. Dette kan bidra til at flere bruk fortsatt drives, og opprettholdelse av viktige arbeidsplasser i hele Agder.

Hvilke miljøvennlige initiativer vil du fremme for å sikre bærekraftig vekst i Agder?

Jeg tror vi vil oppleve at Agder tar en sterk posisjon innenfor utvikling av mer fornybar kraft, gjennom oppgradering av dagens vannkraftverk og utvikling av havvind. Returkraft sitt karbonfangstanlegg, og prosessen med dette tror jeg vil bli en suksess og at Agder også innenfor dette feltet vil vise vei.

FAKTA

Bykle er den nordligste kommunen i Agder. Den grenser i nord til Vinje, i øst til Tokke, i sør til Valle, Sirdal og Sandnes, og i vest til Hjelmeland og Suldal. Bykle har av to bygdesentra, Hovden og Bykle kyrkjebyg, og Hovden er det største vintersportssted sør for Hardangervidda. De viktigste næringene i Bykle er vannkraft og turisme.

Les mer på bykle.kommune.no

Next article