Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Vekst og vern: En nødvendig, men krevende balanse for fremtiden i nord
Vekst i Nord-Norge

Vekst og vern: En nødvendig, men krevende balanse for fremtiden i nord

Hans Christian Hansson, Regiondirektør NHO Nordland. Foto: NHO Nordland

Nord-Norge er rikt på naturressurser og har et næringsliv som i generasjoner har utnyttet dem med stor suksess. Skal vi fortsette å skape arbeidsplasser og sikre «lys i husan», må vi imidlertid finne en bedre måte å balansere økonomisk vekst og bærekraftig vern på. Det handler om å utnytte ressursene våre effektivt og skånsomt, samtidig som vi bevarer både miljøet og konkurransekraften.

For å oppnå dette må vi erkjenne at bærekraftig forvaltning av naturressursene vil være avgjørende. Vi må forstå at inngrep er nødvendige for å videreutvikle næringslivet i regionen. Det er ingen enkel oppgave, men det krever en åpen og ærlig debatt.

Unngår vi å ta debatten og skygger unna de riktige avgjørelsene, risikerer vi å undergrave noen av våre fremste konkurransefortrinn – og dermed grunnlaget for arbeidsplassene vi alle er avhengige av.

Utnytte naturressursene

Næringer som mineralutvinning, havbruk og reiseliv er alle avhengige av å utnytte naturressursene. Det dreier seg om nøkkelaktører i økonomien vår, rett og slett grunnsøyler i det moderne Nord-Norge.

Historisk har disse næringene klart å finne en balanse mellom vekst og vern. Mineralindustrien, som har vært en bærebjelke i nord i lang tid, skal fortsette å utvinne viktige råmaterialer på en måte som ivaretar miljøet samtidig som den skaper verdier og muliggjør det grønne skiftet. Havbruksnæringen må fortsette å vokse med fokus på fiskevelferd og uten å skade sårbare marine økosystemer, og reiselivet må utvikles på en måte som verner om naturen samtidig som den skaper uforglemmelige opplevelser for besøkende og nye muligheter for lokale næringsdrivende og fastboende.

Kraftløftet

Kraftløftet er et eksempel på hvordan vi kan møte disse utfordringene ved å skape en arena hvor politikere, næringsliv og viktige organisasjoner samarbeider om å finne løsninger som kombinerer vekst og vern – og hvor vi snakker sammen med innestemme.

Det er vi i NHO som står bak prosjektet sammen med LO og regjeringen, og i fellesskap har vi har lyktes med å samle alle interessenter for å skape en gjensidig forståelse av utfordringene vi står overfor i kraftsektoren. Det er ikke småtteri, for å si det mildt.

Finner vi ikke løsninger for å produsere mer strøm og bygge mer nett – og det raskt, står svært mange arbeidsplasser i landsdelen i fare. En rekke medlemsbedrifter hos oss i NHO opplever allerede at planer for vekst og utvikling må legges på is. Derfor er det helt avgjørende at vi meisler ut løsninger som både sikrer bærekraftig energiproduksjon. I Kraftløftet fremmer vi betydningen av å samordne innsatsen mellom privat og offentlig sektor for å utvikle målrettede planer, forbedre støtteordninger, få fart på konsesjonsprosessene og utvide strømnettet på en måte som legger til rette for nødvendig energiproduksjon.

En god balanse

Vi trenger flere slike plattformer hvor vi kan diskutere muligheter og utfordringer – uten for mange tabuer. Vi skal respekterer alle perspektiver, men samtidig er det viktig å forstå at det noen ganger må skjæres gjennom.

Vekst og vern må forstås som gjensidig avhengige faktorer. Selvfølgelig skal vi også ta vare på naturen og miljøet – som også er blant de fremste fortrinnene og mest dyrebare gavene vi har i nord.

Men vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig. Hvis vi ikke makter å finne en god balanse, vil vi stille dårligere enn våre konkurrenter andre steder i verden.

Tilnærmingen må være ansvarlig og ambisiøs, og vi må ha tillit til hverandre. I det ligger også respekt for ulike meninger. Vi kommer ingen vei med stempling og mistenkeliggjøring. Viktigst er det at vi våger å ta diskusjonen, på vegne av både arbeidsgivere og -takere, og ikke minst fremtidige generasjoner nordlendinger.

Next article