Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » TECO 2030 vil gjøre Narvik til Norges nye hydrogenhovedstad
Sponset

Ved å etablere en fabrikk i Narvik som skal produsere hydrogenbaserte brenselceller, ønsker det norske selskapet TECO 2030 å gjøre Narvik til Norges hydrogenhovedstad og bidra til utslippskutt i skipsfarten.

Målet er at produksjonen skal starte allerede i neste år, og at etableringen vil føre til inntil 500 nye arbeidsplasser i Narvik innen 2030.

– Vi i TECO 2030 er overbevist om at hydrogen er en del av løsningen på klimautfordringene, og at hydrogenbaserte brenselceller vil stå sentralt i arbeidet med å redusere drivhusgassutslippene fra skipsfarten, sier Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA.

Tore Enger

Konsernleder for TECO 2030 ASA

– Skip verden over vil bli nødt til å gjøre noe for å bli mer klima- og miljøvennlige. Potensialet er derfor stort, og vi tror at dette kan være starten på et nytt hydrogeneventyr i Nord-Norge, sier Enger.

Internasjonal skipsfrakt er viktig for verdenshandelen, og hele 90 prosent av all frakt går i dag sjøveien. Skipsfarten fører til luftforurensning og store utslipp av drivhusgasser, og utslippene har økt i takt med at det har blitt stadig mer handel på tvers av landegrensene.

Store endringer må derfor til dersom vi skal klare å nå målet til FNs sjøfartsorganisasjon om å kutte CO2-utslippene til skipsfarten med 40 prosent innen 2030, sammenliknet med 2008.

Norges første storskalaproduksjon av brenselceller

TECO 2030 utvikler brenselceller for tungtransport, i første omgang skipsfart, og den planlagte fabrikken innebærer at Narvik vil få Norges første storskalaproduksjon av hydrogenbaserte brenselceller.

Brenselceller omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp. De kan derfor gjøre det mulig for skip og andre transportmidler å bytte fra fossile drivstoff som tungolje og diesel til hydrogen, og dermed bli helt utslippsfrie.  

Over den neste tiårsperioden vil det bli investert inntil én milliard kroner i anlegget, som vil bli et kombinert produksjons- og innovasjonssenter og vil bli etablert i bygget som tidligere huset RECs solcellefabrikk.

TECO 2030 samarbeider med det østerrikske teknologifirmaet AVL, som også vil bidra i planleggingen og byggingen av det kommende anlegget. TECO 2030 vurderer for tiden ulike finansieringsalternativer for fabrikken, og undersøker mulighetene for å få offentlig støtte for å få realisert prosjektet.

TECO 2030 leverer teknologiske løsninger som hjelper den maritime industrien med å redusere sine drivhusgassutslipp og bli mer klima- og miljøvennlig. Les mer her!

Kan føre til store utslippskutt

Produksjonen av brenselceller for maritimt bruk er fortsatt i en tidlig fase, og etter planen skal brenselceller med en samlet kapasitet på 10 MW produseres ved fabrikken allerede i løpet av 2022. Produksjonen skal øke gradvis de påfølgende årene, og innen 2030 vil fabrikken kunne produsere 1.200 MW med brenselceller MW per år. Det vil tilsvare flere milliarder kroner i årlig omsetning.

Samlet kan brenselceller med en total kapasitet på 1.200 MW produsere like mye strøm som et stort kjernekraftverk, og når skip bytter ut dieselmotorer med disse, kan det føre til årlige utslippsbesparelser på rundt 4 millioner tonn CO2.

Det er like mye som Oslos samlede CO2-utslipp over en treårsperiode, eller rundt åtte prosent av Norges totale CO2-utslipp i 2019, ifølge tall fra Miljødirektoratet og SSB.

Bidra til verdiskapning i Nord-Norge

– Etableringen av vår kombinerte fabrikk og innovasjonssenter i Narvik vil ha ringvirkninger som ikke bare vil være bra for klimaet fordi det vil føre til lavere drivhusgassutslipp fra skipsfarten. Det vil også bidra til verdiskapning i Nord-Norge, sier Enger.

– Ved å etablere anlegget i Narvik, vil TECO 2030 bidra til etablering av flere arbeidsplasser i Nord-Norge, samt til å øke norsk kompetanse på produksjon av brenselcellesystemer, sier Enger.

Ved anlegget vil det bli behov for å ansette folk med ulik kompetanse, slik som elektrikere, rørleggere og ingeniører, samt sivilingeniører innen prosess, elkraft, elektro og automasjon. TECO 2030 forventer å ha 100 ansatte ved anlegget allerede innen utgangen av 2025, og så mange som mulig av disse vil bli rekruttert fra lokalmiljøet.   

TECO 2030 ønsker å søke en høy grad av samarbeid med Universitetet i Tromsø, campus Narvik, som tilbyr utdanning innen brenselcellesystemer. Selskapet vil også gi forskningsmiljøer mulighet til å bruke anleggets utstyr for testing av brenselcelleelementer i perioder der det ikke benyttes i produksjonen. 

Slik ser en brenselcelle ut. Brenselceller er morgendagens fremdrift, og kan gjøre at skipsfarten kan bytte fra fossile drivstoff til klimavennlig hydrogen, og dermed bli helt utslippsfri. Foto: TECO2030

Grønn skipsfart

TECO 2030 har sitt utspring i TECO Maritime Group, et konsern som har levert teknologi og tjenester til den globale shippingbransjen i over 25 år. Selskapet, som ble etablert høsten 2019, har hovedkontor på Lysaker, like utenfor Oslo, og har for tiden rundt 20 ansatte.   

Ambisjonene til TECO 2030 er store, og selskapet tar sikte på å bli en av de ledende leverandørene innen nullutslippsteknologi til skip.

– Det kreves mange for å flytte fjell, men det er dette vi skal. Om ti år kommer vi til å være blant dem som har lykkes, og våre brenselceller vil bidra til at skip kan redusere sine utslipp av klimagasser til null, sier Enger.

TECO 2030 leverer teknologiske løsninger som hjelper den maritime industrien med å redusere sine drivhusgassutslipp og bli mer klima- og miljøvennlig. Les mer her!

Tekst og foto: TECO 2030.

Next article