Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Spennende karrieremuligheter i Hasvik kommune
Sponset

Det er ikke for ingen ting at Hasvik kommune kalles Storfiskens rike. Havet har forsørget innbyggerne i Hasvik gjennom århundrer. Fiskeri og foredling av fisk har lenge vært en viktig kilde til arbeidsplasser. Ikke bare er arbeidsplassene mange og karrieremulighetene store i Hasvik, kommunen er også et veldig fint og trygt sted å bo for hele familien.

Kommunen er bygd opp rundt sitt store fortrinn, nærheten til store havområder med rike fiskefelt. Fiskeri utgjør en grunnpilar i samfunnet, og inkluderer tradisjonelt fiske og fiskeindustri, samt fisketurisme og oppdrett. Innenfor disse feltene er det et stort potensial for vekst og utvikling, og er et område kommunen investerer i.

Hasvik kommunes kommuneplan skisserer hvordan de skal møte de viktigste samfunnsutfordringene fremover mot 2031. Satsingsområdene Leve, Skape og Fremtiden utpeker hva som skal få særlig oppmerksomhet og ressurser i den kommende planperioden. Disse satsingsområdene bygger på status og utviklingstrekk som er omtalt i planen.

I dag er det aktivitet i fiskeindustrien i alle tre tettstedene i kommunen. I 2026 vil Cermaq Norway AS være ferdigstilt med et settefiskanlegg på 22 000 kvadratmeter, lokalisert til Breivikbotn.

Lars Hustad (SfS)

Ordfører i Hasvik kommune

Lokal medspiller, arbeidsgiver og vekstgenerator

Cermaqs etablering på Veines i Hasvik kommune forventes å være klar til drift i begynnelsen av 2026. Det er beregnet at 24 personer vil være direkte ansatt i virksomheten.  Etableringen vil ha stor betydning for Hasvik-samfunnene.  Den indirekte betydningen av etableringen vil kunne medføre økt etterspørsel etter varer og tjenester lokalt.  Dette kan igjen føre til ytterligere jobbskaping, i for eksempel detaljhandel og bygg og anlegg.

En av kjerneverdiene til Cermaq Norge AS handler om deres ansvar overfor samfunnet. Cermaq har et ansvar overfor mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av deres virksomhet, og de ønsker å drive på en ansvarlig måte som skaper verdier og positive ringvirkninger.

I 2026 vil Cermaq Norway AS være ferdigstilt med et settefiskanlegg på 22 000 kvadratmeter, lokalisert til Breivikbotn.

En pålitelig partner

Den lokale og regionale betydningen av Cermaqs virksomhet når langt ut over dem som jobber direkte i næringen med å fôre, røkte, slakte og selge fisk. Hvert årsverk i den norske havbruksnæringen skaper i tillegg nesten to årsverk i andre næringer. Dette omfatter alle som lever av å produsere og reparere utstyr til anleggene, transportere gods og personell og tilby tjenester som mat og overnatting.

Å være en pålitelig partner i lokalområdene er viktig for Cermaq for å kunne drive selskapet på en god måte, og for at de skal kunne tiltrekke seg og beholde dyktige medarbeidere. Cermaq er avhengig av sterke lokalsamfunn som er gode å leve i. Cermaqs ansatte er en integrert del av lokalsamfunnene, og på samme måte blir Cermaq som selskap en naturlig deltaker og bidragsyter lokalt.

Fellesskap og mangfold

Fellesskapet skal bidra til at Hasvik kommune blir en bærekraftig og attraktiv kommune. Dugnadsinnsats og omfattende frivillig arbeid spiller en viktig rolle for at Hasvik skal være et godt sted å bo. Bevaring og videreføring av disse verdiene er essensielt.

Familiene som kommer til Hasvik vil ha behov for boliger og skoler, helsevesen og andre personlige tjenester.  Dette kan bidra til vekst i disse sektorene.  Innenfor infrastruktur, vil det kunne oppstå økt behov innenfor samferdsel. Flyrute-tilbudet vil måtte styrkes da økt behov vil oppstå, både på grunn av vekstfaktoren og på grunn av forventet vekst innenfor reiselivet.

Flere yrkesaktive og deres familier kan bidra til en økt kulturell og sosial mangfoldighet i Hasvik kommune, noe som kan berike lokalsamfunnet, forbedre livskvaliteten og gjøre Hasvik til en fortsatt trygg og god kommune å bo i, for hele familien.

FAKTA

Hasvik omfatter den vestlige del (466 kvadratkilometer) av Sørøya, den nordlige del (85 kvadratkilometer) av Stjernøya og 90 småøyer. Kommunen grenser til Hammerfest, Alta og Loppa.

Les mer på hasvik.kommune.no

Av Marte Frimand

Next article