Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Rehabilitering i en ny tid
Sponset

I naturskjønne omgivelser ved innfallsporten til Sjunkhatten nasjonalpark i Fauske kommune, har stiftelsen Valnesfjord Helsesportsenter (VHSS) drevet med rehabilitering av barn, ungdom og voksne i over 40 år.

Med spisskompetanse på spesialisert medisinsk rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå, er tilpasset fysisk aktivitet et av de viktigste virkemidlene. Fokus er på ressurser og muligheter hos den enkelte pasient.

– Vi tilrettelegger for at alle skal oppleve mestring både inne og ute, uansett funksjonsnivå, forteller klinikksjef Elisabeth Johannessen og direktør Kjell Jacobsen ved VHSS.

Elisabeth Johannessen

Klinikksjef Valnesfjord Helsesportsenter

Kjell Jacobsen

Direktør Valnesfjord Helsesportsenter

Kompetanse og tjenester

Valnesfjord Helsesportsenter leverer spesialisthelsetjenester gjennom en ytelsesavtale med Helse Nord RHF. Pasientene henvises fra sykehus eller fastlege, og vurdering av rett til helsehjelp gjøres av Regional vurderingsenhet (RVE). VHSS har god dekning av legespesialister innen fysikalsk medisin og nevrologi, psykologspesialist og øvrig helse- og idrettspedagogisk personell. Senteret er internasjonalt akkreditert innen rehabilitering av CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities), som en av syv institusjoner i Norge.

Foto: VHSS

Valnesfjord Helsesportsenter er en ideell stiftelse med cirka 90 ansatte og 14 000 kvadratmeter bygningsmasse tilpasset deres kjerneaktivitet. De tilbyr spesialisert rehabilitering og helsesport for personer med funksjonsnedsettelser, kroniske sykdommer og skader. Helhetlig rehabilitering skal ivareta den enkeltes fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov.

– Våre fagpersoner har lang og solid erfaring innen rehabilitering og metodikken innen helsesport og tilpasset fysisk aktivitet. Vi tilrettelegger for at alle skal oppleve mestring både inne og ute, uansett funksjonsnivå, forklarer klinikksjefen.

Individuelle og gruppebaserte programmer

VHSS tilbyr individuelle opplegg og gruppeprogrammer tilpasset den enkeltes behov og mål. De samarbeider tett med øvrig spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste for å sikre best mulig oppfølging av pasientene. Gjennom dette samarbeidet bidrar VHSS også til å styrke de lokale rehabiliteringstilbudene gjennom veiledning og kompetanseoverføring.

– Vi ved Valnesfjord Helsesportsenter ønsker å dele vår kompetanse til beste for pasientene og tar gjerne rollen som et faglig ressurssenter for både pasienter og helsepersonell i pasientenes hjemkommuner. Dette gjør vi med et felles mål om å forbedre livskvalitet og funksjonsevne hos brukerne samtidig som vi fremmer en aktiv livsstil og større samfunnsdeltakelse, sier Jacobsen.

Rehabiliteringsfeltet i endring

Gjennom den nye Helse- og samhandlingsplanen, godkjent av Stortinget i juni 2024, skisseres det en fremtidig rehabiliteringstjeneste der kommunene får et større ansvar for pasienter med rehabiliteringsbehov. I denne tiltakskjeden mellom sykehus og hjemkommuner mener VHSS at de kan bidra og være en del av løsningen for å gi pasientene riktig behandling til riktig tid.

Foto: VHSS

– Dette vil bidra til å frigjøre kapasitet ved sykehusene og styrke kapasitet og kompetanse i kommunene, i tillegg til god rehabilitering av den enkelte pasient. Et bedre samarbeid i overgangen fra sykehus til kommune vil være en vinn-vinn-vinn-situasjon for alle parter i behandlingskjeden. Økt bruk av digitale løsninger og teknologi vil forbedre samarbeidet om pasientene, forklarer Jacobsen.

Samarbeid og bærekraftig utvikling

– Vi på Valnesfjord Helsesportsenter ønsker å tilby vår ekspertise til alle kommunene i Nord-Norge. Gjennom samarbeid med andre tilbydere, helseforetak og kommuner, ønsker vi å bidra til en bærekraftig utvikling av helsetjenestene i regionen vår og sikre bedre helse og livskvalitet for våre brukere. Vi mener også at samarbeid om gode helsetjenester er avgjørende for fremtidig helse og velferd i Nord-Norge og landet for øvrig, avslutter Jacobsen.

Valnesfjord Helsesportssenter ønsker å være en pådriver når det gjelder utvikling av tilbud til personer med funksjonsnedsettelser på
en slik måte at likeverdighet i tilbud blir reellt.

Les mer på vhss.no

Next article