Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » På tide med ombruk
Vekst i Nord-Norge

På tide med ombruk

Foto: Unsplash

Krig i Ukraina har medført at byggenæringen opplever en voldsom prisoppgang på stål, trevirke og byggevarer generelt. Samtidig har etterspørselen aldri vært høyere og vanskene med leveranser av byggevarer aldri vært større.

Produksjon og transport av materialer er blant de største kildene til klimagassutslipp fra bygg. Med sterk prisoppgang og forsinkelser i leveranser på byggematerialer er det en god anledning til å sette fart i markedet for ombruk og materialgjenvinning av byggevarer, og finne mekanismer som gjør dette til en varig endring. 

Derfor bør man velge ombruksvarer

Her er tre gode grunner til næringen for hvorfor de bør velge ombruksvarer, og to råd til norske myndigheter for hva de kan gjøre for at ombruk skal bli mer attraktivt:

  1. Ombruk kutter klimagassutslipp. Mesteparten av klimagassutslippene knyttet til byggematerialer skjer under produksjon. Ressurser som brukes på ny har 90 til 99 prosent mindre utslipp enn nyprodusert.
  2. Ombruk sparer natur. Ved å bruke de samme naturressursene igjen og igjen, sparer vi naturen for ytterligere inngrep, og naturkapitalen kan heller brukes til å produsere økosystemtjenester som rent vann, rense luft, og binde CO2.
  3. Ombruk skaper nye jobber.  Økt etterspørsel fra byggeiere etter ombrukbare byggevarer vil skape grønne jobber. Med økt volum av ombruksartikler vil det være behov for rådgivning, kartlegging, dokumentasjon, og etablering av markedsplasser. 

Flere myndighetsgrep

Regjeringen har nylig lansert en ny forskrift som gjør ombruk i bygg enklere. Det er bra! Men for å få til mer ombruk, trengs det flere myndighetsgrep. 

For det første bør det skje noe med dokumentavgiften i favør rehabilitering. Hvis en utbygger velger å rive for å bygge nytt, så belønnes utbygger i dag gjennom fritak for dokumentavgift til staten for sitt nye bygg. Velger utbygger en klima- og miljøvennlig løsning, som å rehabilitere bygget, straffes utbygger ved å måtte betale full dokumentavgift. Hvis vi skal redusere klimagassutslipp, bruk av naturressurser, styrke sirkulærøkonomi, samt redusere avfall er det på høy tid at rehabilitering bør lønne seg.

For det andre må det skapes et marked for brukte byggevarer. Altfor få bygg bygges med mulighet for endring. Statlige og lokale myndigheter kan spille en strategisk rolle ved å etterspørre endringsdyktige og ombrukbare bygg, både nybygg og for totalrehabiliteringer. Bygg som kan demonteres, endres på, skaper et marked for brukte bygningsvarer og vi reduserer fremtidens ressursbehov og avfallshåndtering. 

For å løse natur- og klimakrisen må byggenæringen endre materialbruk. Verdens appetitt på ikke-fornybare naturressurser må snus, og det å gjøre ombruk enklere, billigere og praktisk over hele landet er et viktig skritt i riktig retning.

Katharina Th. Bramslev

Daglig leder, Grønn byggallianse

Av Katharina Th. Bramslev

Next article