Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Ordførerne svarer: Slik skaper kommunene vekst i Nord-Norge
Vekst i Nord-Norge

Ordførerne svarer: Slik skaper kommunene vekst i Nord-Norge

Foto: Unsplash

Naturopplevelser, spennende industri, næringsutvklingsprosjekter og gunstige boligpriser. Det er noe av det de nord-norske kommunene kan by på.

Rune Krutå (Ap)

Ordfører i Vefsn kommune

Hvilke muligheter finnes det for å skape utvikling og vekst i Vefsn?

Mulighetene finnes overalt. Vi har gode forutsetninger for mer aktivitet innenfor naturopplevelser og turisme, herunder fiske og rafting, fordi Vefsn har fantastiske vassdrag som bare venter på å bli besøkt av flere ivrige kunder. Vi har store sjanser til å lykkes med etablering av ny, grønn industri, som e-fuel og hydrogen, for å skape arbeidsplasser med ringvirkninger. Vi har god tilgang på kraft, areal og havn, og i trafikknutepunktet Mosjøen kan du bo landlig og samtidig bo i en by. Vi er stolte av alle de varierte arrangementene våre! Å komme til Mosjøen og oppleve verdens lengste julegrøtbord, Norges eldste martna Tiendebytte, Kippermocupen eller Bysprinten, er rett og slett unikt.

Hvilke tiltak gjør Vefsn for å tilrettelegge for tilflytting?

I 2023 hadde kommunen fødselsoverskudd, for første gang på lenge! Kvartalstallene fra SSB er god lesning. Tilflyttinga til Vefsn er bra, og det er laget eget tilflytternettverk. Vi har startet et rekrutterings- og attraktivitetsprosjekt, som Mosjøen og omegn næringsselskap styrer, der brekkstanga er den grønne industrien. Demografien tvinger dette fram. Vi jobber oss bort fra tradisjonell kjernevirksomhet, og over på mer attraktiv satsing. Prosjektet har seks arbeidspakker. Vi skal ta vare på tilflyttere, drive studentrekruttering, og næringslivet har et eget HR-forum som er et reint attraktivitetstilbud. Vi jobber selvsagt mot utenforskap og for integrering, slik heldigvis mange kommuner gjør.

Hvilke karriere- og arbeidsmuligheter finnes i Vefsn?

Alcoa Mosjøen er den tredje største arbeidsgiveren i Nord-Norge, med 650 ansatte, rett etter Helse Nord og Widerøe. Det er artig. Industrien er stor og trenger kompetanse, det vil si flere folk med mastergrader. Vi har Helgelandssykehuset Mosjøen, Helgeland Kraft, og offentlig sektor med 1 100 kommunalt ansatte. Vi jobber for flere statlige arbeidsplasser, og vi har stor tro på storstilt grønn industrisatsing. Vefsn har også ei kulturnæring i sterk vekst.

Vefsn kommune er en vidstrakt kommune med høye fjell, fjorder, grotter og elver. Elva Vefsna er kjent for å være en god lakseelv, og fjelltoppen Brurskanken er verdt et besøk. Eller kanskje Øyfjellgrotta frister?

Les mer på vefsn.kommune.no

Jon Erland Balto (Sp)

Ordfører i Tana kommune

Hvilke muligheter finnes det for å skape utvikling og vekst i deres kommune?

Tana er kommunikasjons- og logistikksenter i øst-Finnmark. Vi har som mål å bli det naturlige nærings- og utviklingssentrum i regionen. All varetransport inn og ut av øst-Finnmark går gjennom Tana. Alle store transportselskap er etablert her og har omlastingshaller ved Tanabru. Tanabru har sterk vekst med mange etableringer i seneste årene, og det er planlagt mange nye etableringer de nærmeste årene.

Hvilke tiltak gjør din kommune for å tilrettelegge for tilflytting?

Vi har et flerkulturelt samfunn med Norsk, Samisk og Finsk/Kvensk bosetting og grenser til Finland. Kultur og friluftsliv er vårt fortrinn. Tana kommune oppsøker og inviterer ungdom under utdanning med presentasjon av mulighetene som finnes hos oss. Vi planlegger flere tiltak, blant annet yrkesmesse for ungdom. Vi har byggeklare bolig- og næringstomter.

Hvilke karriere- og arbeidsmuligheter finnes i deres kommune?

I Tana har vi arbeidsmuligheter blant annet innen næringsmiddelfag, logistikk, bergverk, ingeniørtekniske fag, helse, økonomi, bedriftsrådgivning, landbruk, offentlig forvaltning, service og handel.

Disse er etablert innenfor Tine meieri, Elkem, store transportbedrifter, verksteder, handel, entreprenører, ingeniørselskap, næringshage, videregående skole, helse Finnmark og Tana kommune.

Lars Hustad (SfS)

Ordfører i Hasvik kommune

Hvilke muligheter finnes det for å skape utvikling og vekst i deres kommune?

Hasvik kommune har flere muligheter og tiltak for å fremme utvikling, vekst, tilflytting, og karriere- og arbeidsmuligheter.

Hasvik kommune setter søkelys på flere strategiske områder for å fremme utvikling og vekst. Kommunen har opplevd betydelig vekst i fly- og fergekommunikasjoner. Ved utgangen av året viser statistikker de siste sju åren økning på mer enn 40 prosent. I samme periode har fergetrafikken hatt en økning på 22 prosent. Kommunen arbeider aktivt med å opprettholde og forbedre rutetilbudet for å sikre god transportinfrastruktur, som er avgjørende for lokal næringsutvikling og befolkningsvekst​ i Hasvik kommune. Fra 1.1.26 økes kapasiteten i fergesambandet med 50 prosent. Det skal gi en større forutsigbarhet for befolkning, gjester og næringsliv.

Hvilke tiltak gjør din kommune for å tilrettelegge for tilflytting?                                      

Hasvik kommune har iverksatt flere tiltak for å gjøre det attraktivt å flytte til kommunen. Det ytes tjenester og støttetiltak innen boligbygging, der det er tilgjengelige tomter for nybygg. Kommunen har også gode helsetjenester, barnehager, skoler, og kulturtilbud som bidrar til et godt lokalsamfunn​.  I de siste årene er det bygd ny ungdomsskole. Det er også under planlegging ny 1–7 skole med flerbrukshall. Innafor det private næringsliv investeres det kraftig, noe som vil gi et betydelig antall arbeidsplasser i løpet av de kommende to år.

Hvilke karriere- og arbeidsmuligheter finnes i deres kommune?

Arbeidsmarkedet i Hasvik kommune er preget av sjømatsektoren, som er en stor arbeidsgiver i området. Det er også mange muligheter innen reiseliv, offentlig tjenesteyting, og småbedrifter. Kommunen støtter entreprenørskap og små bedrifter gjennom lokale næringsfond og andre økonomiske insentiver​.

For mer detaljert informasjon og oppdateringer om prosjekter og tiltak i Hasvik kommune, kan du besøke kommunens offisielle nettside på hasvik.kommune.no

Laila Johannessen (Sp)

Ordfører, Balsfjord kommune

Hvilke muligheter finnes det for å skape utvikling og vekst i deres kommune?

Balsfjord har sentral geografisk beliggenhet ved viktige transportårer i nord. Her møtes trafikken fra Tromsø, Narvik, Alta, Sverige og Finland. Kommunen har 5 600 engasjerte innbyggere og et areal på 1 493 kvadratkilometer, med landskap som varierer fra jordbruksland til fjellområder.

Flere faktorer gjør Balsfjord attraktiv for næringslivet: Spennende industri, tilgjengelig næringsareal, havn under utvidelse, tilgang til kraft, nærhet til flyplasser og stor arbeidsmarkedsregion. Unge voksne flytter hit for jobbmuligheter og naturen rett utenfor husdøren. De siste årene har antall flyktninger økt, noe som har tilført verdifull arbeidskraft og kulturell berikelse til lokalsamfunnet.

Hvilke tiltak gjør din kommune for å tilrettelegge for tilflytting?                                      

I samarbeid med Balsfjord Næringsutvikling tilrettelegger vi for næringslivet. Det pågår flere steds- og næringsutviklingsprosjekt. Kommunen tilbyr gunstige tomtepriser. Det jobbes med nye boligprosjekt og mer inkluderende sentrumsområder.

En ny digital tjeneste for å gjøre Balsfjord mer attraktiv som bo- og arbeidssted er i oppstartsfasen. Kommunen har de siste årene satset på nye skoler i Storsteinnes og Mestervik.

Ny skole i Nordkjosbotn er nå under planlegging. I tillegg har vi barnehager flere steder, løpende barnehageopptak og halv pris på barnehageplass.

Hvilke karriere- og arbeidsmuligheter finnes i deres kommune?

Nordkjosbotn videregående skole tilbyr studieforberedende og yrkesfaglig opplæring. Her finnes det offentlige virksomheter og kjente bedrifter som Mack, Tine, Cargill med flere. Mange av disse tilbyr lærlingeplasser og arbeidspraksis. Det er et bredt spekter av jobbmuligheter innen helse, undervisning, varehandel, industri, transport, bygg og anlegg, offentlig administrasjon, reiseliv og landbruk. Velkommen!

Med gode offentlige tjenester innenfor både oppvekst, helse og omsorg i en kommune som stadig er i vekst, ligger alt til rette for at man skal kunne trives og bo godt i Balsfjord.

Les mer på balsfjord.kommune.no

Geir-Inge Sivertsen (H)

Ordfører Senja kommune

Hvilke muligheter finnes det for å skape utvikling og vekst i deres kommune?

Vi skal være en næringslivsmotor i Nord og følger nå blant annet opp næringsarenaen for kompetansemiljøer og næringsklynger fra Senjaregionen. På agendaen er å koordinere flere aktiviteter i strategisk næringsplan 2024-2028. De som er samlet representerer et unikt, gjennomorganisert næringsliv og kompetansemiljø i Senjaregionen, som over tid har eller ønsker å ha et godt samarbeid.

Tilgang på kvalifisert arbeidskraft og elektrisk kraft er to begrensninger for videre vekst, og som vi jobber kontinuerlig med å løse på flere nivåer. Havbruksnæringens fotavtrykk er særlig sterkt i distriktene i Senja, der oppdretts-virksomheten med tilhørende infrastruktur er garantisten for mer enn «lys i husan». I tillegg er alle én time fra Finnsnesbyens urbane tilbud.

Hvilke tiltak gjør din kommune for å tilrettelegge for tilflytting?  

Fram til 2025 har kommunen i samarbeid med Husbanken og andre aktører, pågående et nasjonalt pilotprosjekt, «Pilot Senja». Vi tester ut nye virkemidler som skal stimulere til boligbygging i distriktene. De som berøres er private som ønsker å bygge bolig i distriktet, utbyggere som planlegger flerboligprosjekt i distriktet og private som ønsker å prøvebo i distriktet, for videre å kjøpe bolig/leilighet.

Den stadig større strømmen av besøkende til kommunen, innebærer også et betydelig potensial for at flere vil bosette seg her. Vill, uberørt og vakker natur kombinert med livskraftige samfunn, kan være en viktig bostedspremiss for den som setter disse verdiene sentralt. Senja kommune er en av de største eksportkommunene i landet og kåret flere ganger til et av verdens beste reisemål. Vi ser at de ulike virksomhetene kan utnytte det gode omdømmet Senja har, og hente nye ansatte globalt.

Hvilke karriere- og arbeidsmuligheter finnes i deres kommune?

Det er mer aktuelt å snu problemstillingen på hode; Hva finnes ikke hos oss av arbeids og karrieremuligheter? Senja kommune representerer et komplett tverrsnitt av norsk sjømat, med hele verdikjeder bygget på ny teknologiutvikling. Bare SalMar sitt nye prosseseringsanlegg for sjømat, har over 50 profesjoner ansatt. Mye av det samme gjelder øvrig industri hos oss.

UiT Norges arktiske universitet i Tromsø har Campus ved Finnfjord AS, hvor det drives utviklingsarbeid på helt nye fronter bl.a. med algedyrking til laksefor. Studiesenteret Midt-Troms representerer en meget aktuell etter- og videreutdanning, tilpasset behovet til både næringslivet og det offentlige. Senja kommune har velutviklede tjenester, blant annet innen helse med Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms og Distriktspsykiatrisk senter, og er en stor bruker av eget næringsliv ifm. offentlige bygg og anlegg mv.

Senja kommune ligger i hjertet av Midt-Troms. Kommunen ble etablert i 2020 da de fire kommunene Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik slo seg sammen. Kommunen omfatter fastland med byen Finnsnes, Lenvikhalvøya og øya Senja, som er Norges nest største øy.

Les mer på senja.kommune.no

Next article