Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Ny tid – nye muligheter
Vekst i Nord-Norge

Ny tid – nye muligheter

Sigrid Ina Simonsen, Regiondirektør NHO Arktis. Foto: Moment Studio

Nordnorsk næringsliv og Forsvaret må samarbeide tett når Norge ruster opp i nord.

Russlands fullskalakrig i Ukraina har skapt et sikkerhetspolitisk tidsskille. Klarest ser vi det i Forsvarets langtidsplan. Budsjettet foreslås økt med 600 milliarder kroner de neste tolv åra, og alle forsvarsgrener styrkes. Tiden for dyp fred ser dessverre ut til å være over – også for vår del av verden.

Krigen har ikke bare påvirket nasjonal og internasjonal politikk, men også hverdagen i nord – særlig i Øst-Finnmark. Sanksjoner, brutte vennskapsavtaler og begrensede samarbeidsmuligheter gjør at vi alle må tenke nytt.

Bakgrunnen for situasjonen er usigelig trist. Men når alt tilsier at dette er en ny normal, må vi også se muligheter i den.

Mulighetenes landsdel

Nord-Norge er fortsatt mulighetenes landsdel. 80 prosent av Norges havområder ligger nord for Polarsirkelen. Sjømatressursene er enorme, og den lange kystlinjen gir muligheter for å produsere mer sjømat.

Isfrie havner gir mulighet for transport av varer og folk hele året. Vi har landets beste, ja, faktisk noen av verdens beste, vindressurser, både på land og til havs.

Viktige mineraler og store arealer gir grunnlag for både næringsaktivitet og rekreasjon. Reiselivet spiller på lag med begge og gir muligheter for å skape jobber og gode lokalsamfunn å bo i.

Opprusting av Forsvaret gir nye muligheter. Men det krever at Forsvaret og næringslivet har en gjensidig mulighetsforståelse. Kontraktene må være tilgjengelig både for store og små bedrifter. Forsvaret bør bruke bedriftenes lokalkunnskap og styrke sin tilstedeværelse med innkjøpsmakt og kompetanse, mens bedrifter bør samarbeide på tvers av sektorer og kvalifisere seg for oppdrag. Alle relevante parter, inkludert fylkeskommuner og kommuner, må engasjere seg.

En sterk region i nord

Vi tror at Forsvaret kan spille en sentral rolle for jobbskaping og samfunnsutvikling. Samarbeid med våre naboland Sverige og Finland kan styrke hele Nordkalotten. Vi kan bygge en sterk region i nord, som sammen kan møte de demografiske utfordringene, behovet for kompetanse og skape effektive transportkorridorer til resten av Europa. Et livskraftig nord er beste og billigste forsvarsverk. Næringsaktivitet i nord er i nasjonens interesse.

Heldigvis ser det ut som utfordringsbildet og våre muligheter begynner å sive inn også i nasjonale forsamlinger. Det gir grunn til optimisme på bedriftenes vegne. Selv om vi alle skulle ønske at omstendighetene var andre.

Av Sigrid Ina Simonsen, regiondirektør NHO Arktis

Next article