Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » I disse tilfellene bør du benytte deg av en advokat
Sponset

Når bør egentlig bedrifter benytte seg av en advokat? Og hva er den vanligste fellen næringslivet gjerne går i når de først trenger juridisk hjelp? Vi har spurt tre eksperter.

Brynjar Østgård

Advokatfirmaet Østgård

I hvilke tilfeller er det lurt for bedrifter å benytte seg av en advokat?

Tre typiske tilfeller. For det første ved struktutering av selskaper, herunder vedtekter, stemmerettsforhold, omsetning av aksjer og lignende. For det andre er rettighetsforhold knyttet til de faste eiendommer virksomheten drives fra.

Det tredje tilfelle er ved utforming av selskapets kontrakter, med sikte på å unngå senere konflikter. Kontraktsutforming er ofte vanskelig, fordi man ikke tenker bredt og dypt nok. På en annen side skal man og være klar over at det ikke er slik at jo mer omfangsrik en kontrakt er, vil si at den bedre sikrer den mot senere problemer og konflikter.

Det avgjørende er at kontrakten er treffsikker, ikke at den er ordrik. Hvis man likevel er så uheldig å måtte gå i retten med en tvist, så må man sørge for å la seg bistå av en advokat med god erfaring fra rettsaker. Det å føre en sak i retten er et helt eget fagfelt, og betydningen av en god prosedyreadvokat blir ofte undervurdert.

Hva er den vanligste fellen som næringslivet går i der de trenger juridisk hjelp?

I mange tilfeller kommer man for sent til advokat – man kommer til advokat når problemene er oppstått – istedenfor å komme i forkant. Bruk av advokat i forkant vil minske risikoen for problemer, og vil derfor oftest være en god investering.

Hva er ditt beste råd til næringslivet i Nord-Norge?

Landsdelen er full av muligheter, og har store naturressurser og menneskelige ressurser. Det er mange dyktige, unge mennesker her i nord, med pågangsmot. Gi dem utfordringer, stol på dem og se resultatene.

Morten Dragvik Elvevoll

Advokatfirmaet FINN

I hvilke tilfeller er det lurt for bedrifter å benytte seg av en advokat?

Vår erfaring er at langt flere nordnorske bedrifter i større grad enn tidligere ser verdien av å benytte seg av dyktige juridiske rådgivere og strategiske sparringspartnere i en tidlig fase. Likevel opplever vi til stadighet at bedrifter for eksempel benytter «hjemmesnekrede» kontrakter i sin virksomhet, og som først kommer til oss når ting har gått galt.

Vi lever dessuten i et samfunn med høy grad av kompleksitet og hvor mulighetene for å trå feil er store. Å velge advokater som er spesialisert, og i tillegg innehar en viss bransjekunnskap, gjør forutsetningene for å lykkes som bedrift atskillig bedre. Samtidig bør nok advokatfirmaene ha en viss bredde i sin kompetanse, slik at man evner å se helheten i komplekse saker som berører flere fagfelt. I for eksempel større generasjonsskifter er det ikke tilstrekkelig med bare arverettslig kompetanse. Det vil vanligvis også være nødvendig med kompetanse i både selskaps- og skatterett, samt relevant sektorlovgivning.

Hva er den vanligste fellen som næringslivet går i der de trenger juridisk hjelp?

Fortsatt er det mange bedrifter som tenker at man skal vente i det lengste før man involverer advokat. Dette vil fort kunne vise seg å bli langt mer kostbart enn den besparelsen man så for seg ved ikke å engasjere advokat på et tidligere stadium. Innledende analyse og vurderinger, herunder prosessrisiko, er også noe mange bedrifter tar alt for lett på. Når man først har tatt en beslutning, er det ofte ingen vei tilbake, og advokaten ender opp med å bli mer brannslukker enn rådgiver.

Lokal tilhørighet skal heller ikke undervurderes. For enkelte bedrifter synes det imidlertid å være viktigst å velge et advokatfirma med adresse i Oslo. En slik handelslekkasje er det sjelden noen grunn til. Vi innehar dessuten en lokalkunnskap og kulturforståelse som kan utgjøre en fordel for våre klienter i mange saker.

Hva er ditt beste råd til næringslivet i Nord-Norge?

Vårt råd til næringslivet i Nord-Norge er å investere mer tid i juridisk rådgivning på et tidligere stadium. I litt større prosjekter bør bedriftene vurdere å la advokaten bli et fullverdig medlem av teamet. Videre, og på generelt grunnlag, er det også viktig å jakte på talentene. Vi erfarer at det nok veldig ofte rekrutteres fra eget miljø. Dette medfører på sikt en betydelig risiko for svekket kompetanse. Fra vår side har vi derfor alltid gått bredt ut når vi rekrutterer. Dette tror vi er en av hovedårsakene til at vi har lyktes med å etablere vår posisjon i det juridiske miljøet i Nord-Norge.

Hugo Storø

Eurojuris Nord

I hvilke tilfeller er det lurt for bedrifter å benytte seg av advokat?

Advokater som arbeider innenfor forretningsjus er i den praktiske hverdag primært juridiske rådgivere og en støtte i de ulike valg bedriftene løpende må ta. Men oppfatningen mange fremdeles ser ut til ha er at advokater først skal kontaktes når ting har gått i stå og konflikten er et faktum. For mange, særlig små og mellomstore bedrifter, er terskelen for å ta kontakt med advokat fremdeles høy og forankret i en gammel oppfatning om at dette blir dyrt og kan virke litt voldsomt.

Jeg tror de bedriftene som i dag har en fast advokatforbindelse opplever dette som like naturlig som å forholde seg til sin regnskapsfører. Bistanden kan variere fra en kort telefonsamtale, eller en ekstra gjennomgang av en kontrakt før den signeres, til løsning av større tvistesaker. Som ellers i livet er forebygging definitivt å foretrekke foran reparasjon.

Hva er den vanligste feilen som næringslivet går i der de trenger juridisk hjelp?

Først vil jeg si at næringslivet generelt er flinke til å bruke advokat når behov for dette oppstår. Vi erfarer imidlertid dessverre for ofte at advokat kontaktes for langt ut i en konflikt. Bedriften har forsøkt å løse denne selv og kommer til et punkt hvor situasjonen er fastlåst.

Dette er for oss advokater ikke et optimalt tidspunkt å komme inn på ettersom fastlåste standpunkter nødvendigvis gjør utfordringen med å komme til en løsning større. Dessuten ser vi i flere saker at kommunikasjonen mellom partene frem til dette tidspunktet i seg selv kan medføre at man står dårligere enn man ellers ville gjort ved valg av annen fremgangsmåte og argumentasjon. Rådet er derfor – søk bistand tidlig.

Hva er ditt beste råd til næringslivet i Nord-Norge?

Næringslivet i nord har naturgitte fortrinn innen blant annet sjømatnæringen, mineralforekomster, rent vann og store arealer. Godt entreprenørskap rundt disse fortrinn vil også gi ringvirkninger for de som ønsker å drive næringsaktivitet på andre områder. Avgjørende for å lykkes er at vi har en vesentlig bedre infrastruktur for transport av varer i og ut av vår landsdel enn det vi har i dag. Jeg maner derfor til felles kamp i næringslivet for nettopp dette.

Next article