Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Helgeland havn – En havn for løsninger
Sponset

Helgeland havn IKS skal fremstå som en attraktiv samarbeidspartner i regionen og bidra til å tilby kostnadseffektive og bærekraftige løsninger for brukere av havneselskapets tjenester.

Laila Brunvold

Havnedirektør, Helgeland Havn 

Hvordan samarbeider havnene med næringsliv for tilrettelegging av fremtidens havrom?

En av Helgeland havn sine viktigste roller er å være en attraktiv samarbeidspartner for å sikre næringsutvikling, både for å videreutvikle etablerte næringer og legge til rette for nye. Vår visjon «a port of the solution» viser til hvordan vi ønsker å være en del av løsningen gjeldende alle behov for tilrettelegging der fokuset også er å sikre økt bærekraft. 

Hvordan bidrar havnene til å nå klimamålene?

Som alle norske havner legger vi til rette for økt sjøtransport som er en effektiv og miljøvennlig transport. Vi har også etablert landstrømsanlegg i Mosjøen og ved Horvnes logistikksenter i Sandnessjøen for å redusere klimagassutslipp. Vi legger også til rette for aktører som vil produsere grønne energibærere i våre havner. Bærekraft i de tre dimensjonene klima, sosialt og økonomisk er hele tiden med oss gjennom vår strategi, og tilsvarende er det for de øvrige havnene i Norge og Norske Havner som er vår felles organisasjon.

Hvilke aktiviteter/prosjekter jobbes det med i dag? 

På Nesbruket industriområde i Mosjøen prosjekterer vi nå en havneterminal for utskiping av hydrogen og fossilfritt flydrivstoff, et samarbeid med Gen2Energy, Norsk e-Fuel og Vefsn kommune. Vi har også et samarbeid med Alcoa Mosjøen der vi skal forbedre logistikken i havnen for å legge til rette for at de kan øke bærekraften i sin aluminiumsproduksjon ved å benytte resirkulert materiale som skal fraktes inn med skip. I Sandnessjøen har GreenH planer om produksjon av hydrogen og etablere et fyllingsanlegg for skip, kjøretøy og industri. Sandnessjøen ligger tett på hovedleden og er et maritimt knutepunkt for passasjertrafikk, fartøy knyttet opp mot oppdrettsnæring og er forsyningsbase for olje og gass næring. Det vil være viktig for oss å kunne tilby fremtidens fornybare energibærere, og slik det ser ut nå så pekes hydrogen og hydrogenderivater på som svært aktuelle. Så det er mange spennende prosjekter i Helgeland havn som vil være med på å sikre bærekraft i fremtidens havrom.  

Helgeland havn IKS skal fremstå som en attraktiv samarbeidspartner i regionen og bidra til å tilby kostnadseffektive og bærekraftige løsninger for brukere av havneselskapets tjenester.

Les mer på helgelandhavn.no

Next article