Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » En grønnere industri vil ha behov for flere kompetansearbeidsplasser
Sponset

I Mo Industripark utenfor Mo i Rana arbeider de kontinuerlig med bærekraft for å sikre en grønnere industri. Satsningen vil føre til vekst og flere arbeidsplasser. 

– Vi jobber blant annet med energigjenvinning, sirkulær økonomi og med tiltak som reduserer utslipp til vann og luft. Når vi jobber med denne typen problemstillinger, så gjør vi det på vegne av de som er etablert her, men samtidig blir vi også attraktive for andre bedrifter som trenger et sted å etablere seg, sier markedsdirektør i Mo Industripark, Jan I. Gabor.

Mo Industripark vil bidra til å utvikle grønn industri med utgangspunkt i den industrien som er lokalisert der. De tar i bruk ny teknologi som gjør det mulig å produsere med reduserte utslipp, i tillegg utnytter de bistrømmer fra produksjonen. Eksempler på slike bistrømmer er overskuddsvarme fra nedkjøling av smelteovner, denne varmen benyttes for eksempel til produksjon av laksesmolt.

jan-gabor

Jan I. Gabor

Markedsdirektør, Mo Industripark

De utnytter også bistrømmer i form av overskuddsmasser som finsand fra Rana Gruver og slagg fra smelteverkene. Disse bistrømmene inneholder fortsatt mye metaller som de ønsker å videreforedle.

– Slam fra havbruksnæringen og tradisjonelle avfallsstoffer hvor det finnes en restverdi som kan utnyttes ønsker vi også å gjøre nytte av, fortsetter Gabor.

Mo Industripark er en av Norges største industriparker. Les mer her!

Elektrifisering

– Det snakkes også mye om elektrifisering. Hos oss samarbeider Statkraft og Celsa Armeringsstål om en oppvarmingsprosess for å varme opp stålemner som skal valses til armerings produkter. I dag benytter de off shore olje eller Co gass som energikilde, og det er en prosess som slipper ut Co2. Derfor ønsker de å benytte hydrogen, som er en fornybar energikilde, isteden. Da kan de redusere utslippene av Co2 med 60.000 tonn. For å produsere hydrogen til Celsa, skal Statkraft etablere et 40 MW elektrolyseanlegg basert på vannkraft, grønn hydrogen. Dette er bare én prosess, og er et eksempel som viser at hvis mest mulig fremtidig produksjon skal elektrifiseres kommer vi til å trenge enda mer kraft i fremtiden.

Et attraktivt område for kraftintensiv industri

Prisene på kraft i Nordland er rimeligere enn andre steder. Samtidig er tilgangen til kraft svært god siden de har et kraftoverskudd. Det gjør Nordland til et veldig attraktivt sted å etablere ny kraftintensiv industri.

– Et godt eksempel er battericellefabrikkene Freyr som er i ferd med å etablere seg her. De alene trenger opp mot 3 TWh til sine anlegg, og det tilsvarer en tredjedel av hele kraftoverskuddet i Nordland. Derfor må vi planlegge for ny fornybar kraftproduksjon allerede nå, sier Gabor.

Forskning og kompetanse

Elektrifisering av industriprosesser, etablering av den nye battericellefabrikken og Elkems forprosjekt for å etablere et Co2-fangstanlegg for smelteverkene sine, er alle prosjekter som krever kompetanse.

– Nye teknologier krever et sterkt kompetansemiljø. Derfor har vi også jobbet tett sammen med Sintef, Kunnskapsparken Helgeland, Nordland Fylkeskommune og industribedrifter i MIP om å etablere lokal forskerkompetanse. Med Sintef Helgeland, Nordlandsforskning og senter for Industriell utvikling er vi nå i ferd med å etablere et sterkt forskningsmiljø på Helgeland. Målet er at det skal bidra til fortsatt vekst, og til å tiltrekke oss enda mer kompetanse i fremtiden, avslutter Gabor.

Mo Industripark

Mo Industripark er en av Norges største industriparker og huser mye kraftintensiv, landbasert industri.

– Mo Industripark har mange virksomheter innen metall-, mineral- og prosessindustrien, men også et bredt innslag av andre næringer som for eksempel havbruk, betong, konstruksjon, laboratorievirksomhet, ingeniørselskaper og ulike leverandører.

– Mo Industripark forbruker 1,5 prosent av det totale strømforbruket i Norge og er Norges tredje største vannverk.

– Mo Industripark arbeider kontinuerlig med forbedringsprogrammer innen bærekraft.

– Eiendoms- og infrastrukturselskapet Mo Industripark AS tilbyr arealer, kai, og distribuerer elektrisitet og vann i industriparken. De gjør også alt av reguleringsarbeid og jobber i tillegg med å forbedre rammebetingelsene til de som har etablert seg i industriparken innen viktige områder som skal sikre aktørene i parken best mulige rammebetingelser innen miljøpolitikk, kraftpolitikk og utdanningspolitikk.

– De 108 bedriftene som er lokalisert i Mo Industripark sysselsetter cirka 2500 mennesker.

– Ringvirkningene fra industriparken har en verdi tilsvarende over 3 milliarder kroner i form av lokale innkjøp av varer og tjenester, samt lønninger.

Mo Industripark er en av Norges største industriparker. Les mer her!

Av Tom Backe

Next article