Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Ekspertene svarer: Slik kan advokatene hjelpe med de juridiske behovene i regionen
Vekst i Nord-Norge

Ekspertene svarer: Slik kan advokatene hjelpe med de juridiske behovene i regionen

Foto: Unsplash

I hvilke tilfeller er det lurt for bedrifter i Nord-Norge å ta hjelp av en advokat? Våre eksperter gir deg svarene du trenger.

Tore Leiros

Advokat og daglig leder i Advokatene Leiros & Olsen

Hva er de mest vanlige juridiske behovene i deres region?

Det er et bredt spekter av oppgaver, hvor de vanligste oppgavene i vår virksomhet er knyttet til fast eiendom, ansettelsesforhold, forsikring, erstatning, kontrakter og selskapsstrukturer. Til tross for at det i en periode har vært begrenset med nybygging er det fortsatt en del tvisteløsning etter tidligere etableringer av både boliger og næringsbygg.

Hvordan kan dere som advokatfirma bidra til et velfungerende næringsliv til deres region og landsdelen Nord-Norge?

Vi er opptatt av å levere helhetlige tjenester til våre klienter. Vi ønsker å være involvert i planleggingen av nye prosjekter, søknadsfasene og etableringen av samarbeid med de tilknyttede aktører samt følge gjennomføringen i tråd med inngåtte avtaler. Vi bistår også i forhandlinger for å finne løsninger på uenigheter på lavest mulig nivå. Når det oppstår tvister er vi opptatt av å gjennomføre den rettslige tvisteløsning så godt og effektivt som mulig.

Vi tilbyr også juridisk hjelp til ferske næringsaktører. Enkle grep som å finne den mest hensiktsmessige strukturen på selskapet, ansettelsesprosesser og avtaleverket de trenger for å levere tjenestene sine på best mulig måte kan få stor betydning.

Hvilke råd vil du gi til næringslivet i Nord-Norge?

Oppsøk juridisk hjelp før problemene oppstår, da kan man unngå dem. Det viktigste vi kan bidra med er å legge til rette for at klienten og samarbeidspartnerne har gode avtaler og en felles forståelse av hvordan avtalene skal gjennomføres.

Erfaringen er at et godt avtalegrunnlag effektiviserer gjennomføringen og hindrer etterfølgende tvistesaker. Det øker gevinsten for alle involverte og bedrer klientenes mulighet for å sluttføre prosjektene i henhold til planen.

Det er bedre å kunne fokusere på ny verdiskapning fremfor prosjekter man egentlig anser seg ferdige med. Tvistesaker er tidkrevende og dyre. De kan tidvis også ende med dårlige relasjoner med samarbeidsparter man ellers ville benyttet også i nye prosjekter.

Advokatene Leiros & Olsen AS består av 9 advokater som yter bistand til private og næringslivet. Vi har lang erfaring innenfor forhandlinger og tvisteløsning, og har kontorer i Tromsø, Oslo og Sogndal.

Les mer på leirosogolsen.no

Ingar Nordmo Olsen

Advokat, Justitia

Hva er de mest vanlige juridiske behovene i deres region?

Vi erfarer at de fleste som driver virksomhet i Troms har et stort behov for forretningsrelatert rådgivning, særlig innenfor selskaps- og kontraktsrettslige områder. Det er også et økende behov for bistand knyttet til styrets handlingsrom og ansvar i en vanskelig økonomisk tid. Vi ser at nordnorske bedrifter fortsatt opplever økonomiske utfordringer med å komme seg på føttene etter koronapandemien og at manglende inntekter under pandemien ennå sliter hardt på bedriftene. I tillegg har råvarer, lønnskostnader og renter økt kraftig, og mange bedrifter sliter med den løpende likviditeten. Dette utløser et særlig behov for advokatbistand i forbindelse med omstrukturering, nedbemanning og ikke minst kompetanse og juridiske verktøy til å håndtere den uunngåelige kreditorpågangen og å unngå konkurs, dvs. bistand til gjeldsforhandlinger og akkord. Det er også viktig at store avtaler, herunder også kundeavtaler er kvalitetssikret og solide, slik at man i ettertid unngår både tidskrevende og ressurskrevende tvisteprosesser som i verste fall kan ende i retten.

Hvordan kan dere som advokatfirma bidra til et velfungerende næringsliv til deres region og landsdelen Nord-Norge?

Bedriftene i vår region er i all hovedsak små foretak som naturlig nok ikke har råd til å ha interne advokater eller juridiske rådgivere. Næringslivet blir mer og mer regulert og det forretningsjuridiske landskapet er svært komplekst. Det er lite hensiktsmessig å bruke store ressurser på markedsføring og inntektsbringende tiltak, hvis det er store hull i det juridiske skroget. Det er dessverre mange bedrifter som forretningsmessig absolutt har livets rett, men som har havnet i en alvorlig rettstvist og endt opp konkurs. Rettstvister i Norge er uforholdsmessig dyrt og små bedrifter i vår nye dyrtid har sjelden råd til å havne i retten. Jeg har som advokat bistått næringslivsklienter i over 20 år og har god kompetanse på å gi råd og navigere bedrifter unna rettslige konflikter. Jeg er i tillegg fast konkursbostyrer for Nord-Troms og Senja tingrett og har håndtert hundrevis av konkursbo innenfor de fleste bransjer. Dette har gitt meg en unik erfaring og kompetanse til å forstå og håndtere den enkelte bransjes juridiske utfordringer, og hvordan unngå problemer og hvordan løse de.

Hvilke råd vil du gi til næringslivet i Nord-Norge?

Jeg opplever at næringslivet kanskje ikke tidsnok ser eller velger å ta tak i de juridiske utfordringer før det er for sent. Det gjør at vi advokater kommer sent inn i prosessen og ofte ender opp som prosessfullmektiger istedenfor som rådgivere. Det er en stor fordel for både advokater og kunder at vi får komme tidlig inn i saker som rådgivere for så langt som mulig å unngå at det oppstår tvist. Dette spesielt hvis det juridiske problemet er irreversibelt. Hvis du for eksempel har en ansatt som du må si opp; be om bistand tidlig i oppsigelsesprosessen, så slipper man kanskje i ettertid en dyr og unødvendig arbeidsrettssak. Mitt råd er å involvere kompetent og kvalifisert rådgivning i det daglige. Etablér en fast advokatforbindelse som kjenner bedriften og som kan bidra til både kvalitetssikring og verdiskapning.

Vår lange erfaring og spesialkompetanse på våre fagfelt, gjør oss i stand til å ta godt vare på deg og din sak.

Kontoret består av tre erfarne og dyktige advokater.

Advokatene bistår næringslivet og private klienter innenfor den enkeltes advokat sitt juridiske spesialområde. Det gir våre klienter en trygghet om høy kompetanse og effektivitet i alle saker.

Les mer på justitia.no

Next article