Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Dette er mulighetene i Nord-Norge
Vekst i Nord-Norge

Dette er mulighetene i Nord-Norge

Foto: Getty Images

Hva slags muligheter finnes det for å skape vekst i Nord-Norge? Og hvilke muligheter gir det grønne skiftet vi står overfor?

Berit Hundåla

Ordfører i Vefsn kommune

1. Hva slags muligheter finnes det for å skape vekst i Nord-Norge?

Det er mange muligheter for vekst i Nord-Norge basert på naturressurser som fisk i havet, oppdrett, olje, grønn kraft, skog, kjøttproduksjon basert på grasproduksjon og beiteressurser, grønnsakproduksjon samt gode industrimiljø og teknologimiljø som er under stadig utvikling.

2. Hvilke tiltak gjøres for å tiltrekke nye innbyggere til din kommune?

Vi har ledige jobber, ledig kapasitet med hensyn til barnehager og skoler, ledige hus-tomter, gode skoletilbud i videregående skole, kort vei til Nord Universitet på Nesna, gode velferdstilbud innen helse og omsorg, gode kulturtilbud med musikk, dans og teater, gode fritidstilbud, turområder og flotte idrettsanlegg.

3. Hvilke muligheter gir det grønne skiftet vi nå står ovenfor?

Vi har god tilgang til overskudd av grønn kraft fra vind og vann, og vi har solide aktører innen grønn industri som nå er i ferd med å etablere seg i Mosjøen. Vi har et næringsselskap (MON) som jobber aktivt og målrettet for å videreføre og utvikle det gode industriteknologiske miljøet som allerede finns i Mosjøen rundt vår hjørnesteinsbedrift, Alcoa Aluminium.

Gunnar Wilhelmsen

Ordfører i Tromsø kommune

1. Hva slags muligheter finnes det for å skape vekst i Nord-Norge? 

Hele vår region preges av en enorm grønn industribølge. Vi har et høyt kompetansenivå på arbeidsstokken, lav arbeidsledighet og naturgitte forutsetninger, med nærhet til hav og tilgang på fornybar kraft. Denne krafta skal vi bruke til å videreutvikle samfunn og næring i nord. Stikkordene i nord er batteri, hydrogen, ammoniakk, vind og mineraler – bare for å nevne noe. Det er et fantastisk utgangspunkt for det grønne skiftet. Nord-Norge vil være hele landets motor i dette skiftet. 

2. Hvilke tiltak gjøres for å tiltrekke nye innbyggere til din kommune?

I Tromsø har vi utrolig mange og spennende høykompetente arbeidsplasser med kompetansemiljøer i verdensklasse. Vi har et pulserende kulturtilbud i byen, vi sørger for å bygge attraktive bomiljø, og vi satser på bærekraftig transport gjennom kollektivtrafikk og tilrettelegging for mye trafikanter. Vi har fokus på å gi gode tjenester fra ung til gammel, og vi jobber strategisk for å være en urban, kompakt storby hvor vi kan bruke lite tid på å få gjort veldig mye, samtidig som det er lett å komme seg på tur både bynært og på høye fjell.

3. Hvilke muligheter gir det grønne skiftet vi nå står ovenfor? 

I Tromsø jobber vi eksplisitt med å være i front for den grønne omstillingen. Tromsø skal være en hub for hydrogen, ammoniakk, vind og havvind. Tromsø havn er en av Norges største fiskerihavner. Mer trafikk er ventet over Nordøstpassasjen. For å lykkes med å bli en hub for denne trafikken fremover, trengs det store investeringer i elektrifisering og andre alternative drivstoff. Bare for å dekke det framtidige energibehovet for den maritime flåten som anløper her, vil vi måtte produsere hydrogen/ammoniakk tilsvarende seks TWh elektrisk kraft. Her er det store muligheter. Vi skal gripe dem!

Next article