Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Pengene strømmer til grønne prosjekter
Fornybar energi

Pengene strømmer til grønne prosjekter

Innlandet har sterke fagmiljøer, verdensledende bedrifter, grønn energi, råvarer, sterke næringsklynger, og er godt posisjonert for det grønne skiftet. Foto: Vego media /Unsplash

Verden står overfor en klima- og miljøkrise som krever omfattende omstilling – både av politikk, produksjon og forbruk. Prisen på strøm og andre energikilder skyter i været og bidrar til å framskynde overgangen til fornybare energikilder. Dette er endringer som måtte komme, men nå går det raskt.

Innlandet har sterke fagmiljøer, verdensledende bedrifter, grønn energi, råvarer, sterke næringsklynger, og er godt posisjonert for det grønne skiftet. 

Sverre Håvard Bjørnstad

Direktør i Innovasjon Norge Innlandet

Vi har råvarene, kompetansen og mulighetene

At regjeringen velger å plassere det nyopprettede Bionova I Innlandet er interessant. Dette peker ut en ny retning. Bionova skal bidra til en styrking av arbeidet med klimatiltak og utvikling av den sirkulære bioøkonomien innen landbruk, skogbruk og havbruk. Finansieringsstøtte for klimatiltak skal bidra til at vi når Norges klimamål for 2030, og målet om å være et lavutslippssamfunn innen 2050. Nå økes innsatsen for å kunne realisere de gode prosjektene. 

Landbrukets klimaavtale med staten forplikter næringen til store kutt innen 2030, og Bionova skal bidra til finansiering og gjennomføring av aktuelle prosjekter. I tillegg til reduksjon av klimagassutslipp skal økt opptak og lagring av karbon i jord på gårdsnivå stimuleres gjennom nye tiltak. Nye sirkulære modeller skal utvikles for å endre måten vi bruker ressurser på både i havet, i landbruket og i skogen.

Omstilling og innovasjon

Omstilling og innovasjon er avgjørende for vår overgang til å bli et lavutslippssamfunn. Innovasjon Norge kan bidra med kapital og kompetanse til bedrifter i Innlandet som skal omstille seg i en grønnere retning. Vi tilbyr tilskudd til utvikling, pilotering og demonstrasjon av ny og innovativ miljøteknologi, og vi har tilskudd til prosjekter som øker verdiskapingen basert på ressurser fra jord, skog og hav.

Grønt vekstlån retter seg mot kapitalintensive investeringer i klimateknologi og mer sirkulære prosesser i industrien. Våre grønne investeringstilskudd for bedrifter i distrikt vil rette seg mot industribedrifter som skal gjennomføre større investeringsprosjekter. Prosjektene må ha positiv miljøeffekt og ha som mål å bidra til utviklingen av helhetlige og sirkulære verdikjeder.

Innovasjon Norge spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. Gjennom vår tette kontakt til aktørene i næringslivet skal vi bidra, ikke bare med økonomisk risikoavlastning, men også ved å dele internasjonalt nettverk, innsikt, kompetanse og inspirasjon til endring. I tillegg skal vi bidra til samhandling med øvrig virkemiddelapparat.

Grønn omstilling vil kreve noen teknologiske “månelandinger”, men først og fremst handler det om kontinuerlige endringer og forbedringer som til sammen gir det bærekraftige samfunnet vi må utvikle  for å sikre muligheten for kommende generasjoner.

Virkemidlene er der, og de er rettet mot grønne prosjekter.

Next article