Skip to main content
Home » Vårt vann » Fremtidens vann- og avløpssystemer
Vårt vann

Fremtidens vann- og avløpssystemer

Foto: Norsk Vann

Hvilke valg må samfunnet vårt ta allerede i dag for å oppnå gode og bærekraftige løsninger for fremtidens vann- og avløpssystemer?

Velfungerende vann- og avløpstjenester er helt grunnleggende for utviklingen av samfunnet vårt. Ingenting har betydd så mye for menneskers helse og livskvalitet opp gjennom historien som tilgangen til rent vann og gode sanitærforhold. Her i Norge er vi fra naturens side velsignet med rikelig tilgang til vann i store mengder. Kommunene har godt utbygde systemer for både vannforsyning og avløpshåndtering, som sikrer liv og helse, natur og miljø.

Likevel har vi mange utfordringer knyttet til disse samfunnskritiske tjenestene og infrastrukturen som kreves for å levere dem til innbyggere og næringsliv. Klimaendringer, befolkningsutvikling, strengere miljøkrav, behov for beredskap og skjerpet sikkerhet, samt økende behov for å skifte ut et aldrende ledningsnett, gjør det nødvendig med store investeringer i sektoren.

Astri Fagerhaug

Prosjektleder fremtidens vann og avløpssystemer, Norsk Vann

Viktig å tenke langsiktig

Norsk Vann-rapport 259/2021 «Kommunalt investeringsbehov for vann og avløp 2021-2040» viste et samlet nasjonalt investeringsbehov på 332 milliarder kroner. Investeringsbehovet har vokst ytterligere som følge av skjerpede myndighetskrav, blant annet knyttet til nitrogenfjerning. Det er i tillegg stor usikkerhet knyttet til revideringen av EUs avløpsdirektiv og hva det vil innebære av økt investeringsbehov i norske kommuner. Nye uløste oppgaver knyttet til overvann, og kommunens rolle som forurensningsmyndighet for avløpsanlegg, er heller ikke med i beregningen av investeringsbehovet.

Når vi skal investere så mye av fellesskapets penger i utbygging, fornying og vedlikehold av infrastruktur, er det viktig med langsiktighet og bærekraft – både miljømessig, økonomisk og sosialt. Vann- og avløpssystemet som helhet kan betraktes å ha «uendelig» eller «ubestemt» levetid, og de fleste komponentene i systemet skal helst ha en levetid på minst 100 år.

Må prioriteres nå

Med trangere økonomiske tider, energikrise og klimakrise, er det et behov for kostnadseffektive, grønne løsninger i markedet. Vi må begynne å gjøre valg på bakgrunn av miljø og klimagassutslipp. Vann- og avløpsbransjen har et samlet klimafotavtrykk på cirka 540 000 tonn CO2-ekvivalenter. Den største andelen av dette kommer i forbindelse med ledningsfornyelse og bygging av vannbehandlingsanlegg og prosessanlegg for avløpshåndtering. Men vi må også tenke bærekraft når infrastrukturen skal driftes og vedlikeholdes i så mange år, for eksempel med tanke på energiforbruk, lekkasjer eller fare for forurensing av vannmiljøer. I tillegg må vi ha en planmessig tilnærming til sanering av ledningsnettet, som også gir rom for fremtidig teknologiutvikling.

Norsk Vann-rapport 280/2023 «Fremtidens vann- og avløpssystem», utarbeidet i samarbeid med Asplan Viak og NTNU, tar for seg disse problemstillingene, med mål om å gi kommunene et utgangspunkt for å ta strategiske valg allerede i dag for å oppnå de gode og bærekraftige løsningene for fremtiden. Rapporten peker på viktige utfordringer, gir anbefalinger for fremtidens løsninger, og for hvordan vi gradvis bør tilpasse dagens infrastruktur til fremtidens bærekraftige system, ved fornying og utbygging. Den viktigste konklusjonen i rapporten er at dette arbeidet må gis prioritet nå!

Av Astri Fagerhaug, prosjektleder fremtidens vann- og avløpssystemer, Norsk Vann

Next article