Skip to main content
Home » Sirkulær økonomi » Biogass for en renere Oslofjord!
Sponset

Bakgrunnsrapporten til den nye handlingsplanen for Oslofjorden viser at livet i fjorden dør ut som følge av utslipp fra landbruk og avløpsrenseanlegg. Flere biogassanlegg som tar imot husdyrgjødsel, vil være et effektivt og konkret tiltak som kan iverksettes i løpet av kort tid.

Miljøtilstanden i Oslofjorden er kritisk. Menneskelig tilførsel av nitrogen er fire ganger så stor som den naturlige tilførselen, som fører til oppblomstring av alger, mangel på oksygen og til slutt død. I 2020 ble det målt oksygenkonsentrasjoner langt under den kritiske grensen for fisk og bunndyr – Oslofjorden kveles, rett og slett. En satsning på biogass fra husdyrgjødsel vil være et effektivt helsetiltak for Oslofjorden.

Les mer om Biogass Oslofjord her!

Nødt til å prioritere bærekraft

Utviklingen er en konsekvens av at samfunnet har prioritert økonomisk effektivisering i landbruket over lang tid. Ifølge utredningen som er gjort i sammenheng med planen for Oslofjorden, står jordbruket for over 40 prosent av nitrogentilførselen. Dette er en økning på nesten 20 prosent sammenlignet med tidlig 90-tallet. Det er på høy tid at vi heller prioriterer bærekraft, både for næringen, naturen og fjorden.

Det må gjøres umiddelbare tiltak for å forhindre en ytterligere forverring av dagens situasjon, og selv med strakstiltak kan det ta lang tid før vi ser noen tegn til forbedring. Heldigvis så er det mange måter kommunene kan bidra på og man ser en stor mobilisering i samfunnet i dag for å gjøre noe med situasjonen.

Et bærekraftig virkemiddel

Én praktisk løsning som kan forbedre situasjonen umiddelbart er å bygge strategisk plasserte biogassanlegg som kan benytte seg av husdyrgjødsel fra flere gårder. Biogassanleggene kan bidra til bedre gjødselhåndtering, noe som allerede er en sentral del av landbrukets klimaplan. Dette vil bidra til å kutte klimagassutslipp i tillegg til nitrogenutslipp.

Biogassanlegg vil gi en lokalprodusert, bærekraftig biogjødsel tilbake til landbruket, i tillegg til fornybar energi. Biogjødsel er et resirkulert alternativ til kunstgjødsel, som i motsetning produseres av fossile og endelige ressurser. På bakgrunn av dette bør det gjøres en helhetlig vurdering som viser klima- og miljøgevinstene av utbygging av biogassanlegg rundt Oslofjorden. Produksjon og bruk av biogass er et effektivt og bærekraftig virkemiddel for å oppnå en renere Oslofjord. En satsning på biogass betyr også et minsket behov for omfattende investeringer i vann- og avløp.

Regjeringen har bestemt at nitrogenutslipp til Oslofjorden skal og må reduseres i tiden fremover. Biogass er et reelt og modent alternativ vi kan implementere i dag. En biogassatsning har stort potensiale for å gi klima- og miljøgevinster for hav og land, samtidig som det bidrar til bærekraftig næringsutvikling lokalt.

Les mer om Biogass Oslofjord her!

Next article