Skip to main content
Home » News » Digital sikkerhet rundt samfunnskritisk infrastruktur viktigere enn noen gang
Sponset

Teknologi i mer enn 100 år: Siden 1922 har teknologibedriften Malthe Winje AS levert kunnskap og teknologi innen infrastruktursegmentet, som vann- og avsløpsbransjen, byggautomasjon, energiproduksjon, bane og vei. Nå er kompetansen på sikkerhet og robusthet i grensesnittet mellom IT og automasjon viktigere enn noen gang innen vann- og avløpsbransjen i Norge.

Å tenke seg et Norge uten rent vann og drikkevann er umulig. Men fakta er at evalueringsrapporten «State of the Nation – Norges tilstand», levert av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), har pekt på at det norske vann- og avløpsnettet har betydelige svakheter i dag. Digitalisering vil være helt nødvendig for å nå fremtidens mål om miljøvennlig og rasjonell drift, men pekes samtidig på som en risikofaktor opp imot sårbarheten til VA-anleggene.

– Kritisk infrastruktur for vann og avløp digitaliseres i stadig større grad, og dette legger til rette for at vi kan tilby helt nye løsninger for styring, overvåking og beslutningsstøtte. Kundene våre må forholde seg til stadig skjerpede miljøkrav, og dette krever også at ny datadreven teknologi tas i bruk. Samtidig stiller digitaliseringen stadig strengere krav til IT-sikkerhet i løsningene, og vi ser at kompetansen vår, som dekker både det tradisjonelle automasjonsmarkedet og det nye markedet knyttet til IT og digitalisering, er svært ettertraktet, sier Tom Erik Larsen, markedsdirektør i Malthe Winje gruppen.

Tom Erik Larsen

Markedsdirektør i Malthe Winje Automasjon AS

I mer enn 100 år har Malthe Winje Automasjon AS levert kunnskap og teknologi, også til vann- og avløpsbransjen. Digitalisering av infrastrukturen for vann- og avløp, bygg, samferdsel og kraftproduksjon startet for over 30 år siden, og omtrent like lenge har selskapet utviklet digitale løsninger tuftet på tung domenekunnskap i samarbeid med kundene sine. Selskapet leverer nå også løsninger på sky-basert teknologi og som åpner for deling av store datamengder imellom systemer som tidligere har vært lukket. Teknologien legger også til rette for en kontinuerlig og optimal styring av lokale prosesser, der for eksempel værprognoser og strømpriser benyttes som styringsparametere.

Sikker infrastruktur

God og sikker infrastruktur er viktig for et velfungerende samfunn, og dagens skyteknologi åpner et hav av muligheter for å redusere miljøpåvirkning, gjøre prosessene robuste, samt å sikre at driftsbudsjettet benyttes mest mulig effektivt. Sikkerheten må stå i fokus, og dagens samfunnsbilde stiller strenge krav til løsningene som tas i bruk.  

– Vi er nå i et skjæringspunkt hvor automasjonsbransjen møter IT bransjen. Den robustheten og sikkerheten som tradisjonelt leveres i det lokale automasjonssystemet må nå også dekke IT-løsninger og sky-basert teknologi, og Malthe Winje Automasjon står i en særstilling innen hva vi kan tilby. Vi har lang erfaring med automasjonssystemer, har tatt i bruk ny teknologi som skybaserte IT-løsninger, og kombinerer IT-verktøyene med kompetansen vi har innen infrastruktursegmentet, forteller Fredrik Bamsrud, avdelingsleder vann- og avløpsteknikk hos Malthe Winje Automasjon AS.

Fredrik Bamsrud

Avdelingsleder vann- og avløpsteknikk hos Malthe Winje Automasjon AS

Han peker på at den tradisjonelle måten å håndtere vann- og avløpssystemer på ikke alltid henger sammen med dagens sikkerhetsutfordringer og samfunnets økende digitaliserte verden, der hacking av systemer for kritisk infrastruktur nå er en svært reell trussel.

– Vi er i et paradigmeskifte med tanke på kompetansekrav, og systemene for infrastruktur i dag krever mye større grad av spisskompetanse. Kommunene ser i stadig større grad verdien i å søke støtte hos pålitelige samarbeidspartnere som Malthe Winje for å dekke kompetansen som kreves innenfor operasjonell drift og vedlikehold av systemer for vann, avløp og infrastruktur. Kommunens egne IT-avdelinger har typisk en høy arbeidsbelastning, der mye av arbeidshverdagen består av å drifte mer administrative IT-systemer. Vi opplever at de IT-ansvarlige i kommunene setter pris på å snakke med oss som både «forstår IT-språket» og de komplekse hensynene knyttet til IT rundt automasjonssystemene. Dette er spesialisert IT som også krever spisskompetanse innen automasjonsprosessen, forklarer Geir Hansen, Leder for IT-drift i Malthe Winje Automasjon AS.

Geir Hansen

Leder for IT-drift i Malthe Winje Automasjon AS

– De fleste av våre kunder ønsker nå at vi skal ta et mye større ansvar for IT-løsningene deres knyttet til systemer for kritisk infrastruktur. IT-spisskompetansen hos kommunene ligger ofte hos enkeltpersoner, og dette kan være en sårbarhet. Da kan en alliansepartner være løsningen.

For å møte dette behovet tilbyr Malthe Winje totalløsninger der vi drifter både programvare (SCADA), servere i datasenter eller lokalt hos kunde, samt nettverks- og sikkerhetsløsninger som brannmurer. Programvare, operativsystemer og brannmurer oppdateres løpende for å ivareta IT-sikkerheten, og det gjøres automatisk komplett back-up av systemene i henhold til kundenes behov og krav. Hendelser knyttet til sikkerhet logges og analyseres, og systemressurser overvåkes kontinuerlig.

– Vi sørger også for at de rette «hygienefaktorene» er på plass, med for eksempel ISO 27001-sertifiserte datasentre og rutiner for fortløpende vurdering av risiko og sårbarhet (ROS-analyser), fortsetter Hansen. 

Digitalisering av kritisk infrastruktur

I arbeidet med å utvikle skybaserte løsninger for digitalisering av kritisk infrastruktur bestemte Malthe Winje Automasjon AS seg tidlig for å aktivt unngå gamle holdninger i automasjonsbransjen knyttet til leverandørinnlåsing av data og bygging av siloer. Selskapet har derfor utviklet løsninger i den offentlige skytjenesten Microsoft Azure. Et løsningsdesign som integrerer teknologi tilgjengelig i skytjenester med robuste lokale styringer, med et sterkt fokus på sikkerhet, vil kunne bidra til optimalisering av drift og tilrettelegge for deling av data.

– Vi tilbyr en løsning som tar hensyn til brukeren og leverer digitaliserte analysedata som kan brukes i forretningsdrift og øke muligheten for å redusere kostnader. Hos kommuner som har flere anlegg kan vi digitalisere og optimalisere drift på tvers av anleggene ved å tilgjengeliggjøre dataene, forklarer Bamsrud.

Med unik domenekunnskap innen IT og automasjonsprosessene, kan Malthe Winje bidra med tolking av data og tyde prosessene, og Malthe Winjes skytjenester har blitt veldig anerkjent hos både offentlige og private aktører i Norge. Her kan selskapet ta rollen som samarbeidspartner for organisasjonens nøkkelpersoner, og sikre både ressurser og kontinuitet for realisering av de digitale løsningene.

Foto: Getty Images

Teknologi i mer enn 100år

Malthe Winje gruppen ble etablert i 1922, og har mer enn 100 års erfaring med teknologiske løsninger innen infrastruktursegmentet. Foruten vann- og avløpsbransjen jobber selskapet også innen bygg automasjon, energiproduksjon, bane og vei, og det ventes en betydelig vekst de kommende årene.

– Vi skal ligge i front når det gjelder kunnskap om ny teknologi, og vi skal kunne tilby våre kunder mer enn tekniske løsninger. Vi skal også være en samarbeidspartner som leverer de beste og mest fremtidsrettede løsningene for våre kunder.

Malthe Winje Automasjon AS ønsker å være den foretrukne partner på automasjonsløsninger til VA sektoren, og inviterer gjerne til gode diskusjoner omkring infrastruktur og digitalisering.

– Vi har levert teknologi i mer enn 100 år! Nå leverer vi løsninger for fremtiden, på vei inn i de neste 100 årene, avslutter Larsen.

Malthe Winje har en sentral posisjon innen infrastruktursegmentet. Dette segmentet omfatter vann- og avløpbransjen, byggautomasjon, energiproduksjon, bane og vei. Vi skal befeste denne posisjonen i årene fremover og forventer en betydelig vekst.

Les mer på mwg.no

Av Merete Låstad

Next article