Skip to main content
Home » Mangfold og inkludering » Er arbeidslivet mangfoldsmodent nok?
Mangfold og inkludering

Er arbeidslivet mangfoldsmodent nok?

Loveleen Rihel Brenna, grunnlegger og daglig leder av Seema. Foto: Anders Bergersen

Norge er det første landet i verden hvor det ble lovfestet representasjon av minimum 40 prosent av hvert kjønn i styrer. Arbeidslivet er styrt av lov for likestilling og forbud mot diskriminering. Vi har FNs bærekraftsmål. I tillegg har vi trepartssamarbeidet mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og staten. Likevel har vi en lang vei å gå.  

Kun 37 prosent av ledere i Norge er kvinner. 46 prosent av transpersoner og 4 av 10 innvandrere opplever diskriminering når de søker på jobb. Kun 4 av 10 funksjonshemmede i arbeidsfør alder er i jobb, og stadig oftere blir arbeidsføre seniorer byttet ut med yngre. Og arbeidsmarkedet er fortsatt kjønnsdelt.  

Portvaktene 

Vi vet at dyktighet ikke er korrelert med kjønn, hudfarge, religion eller seksuell legning. Og vi vet at hvis en organisasjon skal få tak i de beste hodene, må de rekruttere fra hele samfunnet. Men vi har fortsatt mange ledere som sier, «Jeg skjønner, men jeg kan vel ikke senke kvalifikasjonskravene for å rekruttere kvinner, folk med en annen nasjonalitet, eller personer med nedsatt funksjonsevne?»  

Dette er en portvakttankegang. Det er ikke enkelt å tiltrekke mangfold hvis ledere automatisk setter likhetstegn mellom kvalifisert arbeidskraft og menn og kvinner som ligner majoriteten i organisasjonen. Eller når kvinner og menn som kommer fra underrepresenterte grupper, med ulike typer mangfold, må bevise at de er kvalifisert. Det er portvaktene, ikke mangfoldet som er utfordringen.  

Diversity Index 

Rekruttering av mangfold leder ikke automatisk til en mer inkluderende arbeidsplass, økt innovasjonskraft, eller mer verdiskaping. For å lykkes, må virksomheter skape en inkluderende kultur der ansatte føler seg komfortable med å bidra med nye og andre perspektiver, og disse må brukes til å nå organisasjonens mål.

Diversity Index er et banebrytende verktøy som måler organisasjoners mangfoldsmodenhet. Dette betyr hvilket mangfold virksomheten har, hvor godt det er inkludert, og i hvilken grad det brukes til verdiskaping. Verktøyet benytter en statistisk validert metode som veldig presist avdekker hvordan mangfold påvirker fem modenhetskategorier (inkludering, kompetanseutnyttelse, lederskap, utviklingsmuligheter, og autentisitet), og hvordan dette påvirker de ansattes trivsel. Fremfor at ledere tar opp vilkårlige temaer med sine ansatte, kan Diversity Index danne grunnlaget for reelle og relevante samtaler. Diversity Index er forankret i kravene i Norsk standard for ledelsessystem for mangfold (NS 11201:2018).

Til sammen gir dette oss de beste forutsetningene for at Norge blir verdens ledende til å oppnå reell likestilling og skape et inkluderende arbeidsliv for alle. Spørsmålet er, er vi mangfoldsmodne nok? Vil vi egentlig reell inkludering for alle?

Next article