Skip to main content
Home » Mangfold og inkludering » Bodø kommune investerer i mangfoldsledelse
Mangfold og inkludering

Bodø kommune investerer i mangfoldsledelse

Lovleen Rihel Brenna, Grunnlegger Seema AS. Foto: Anders Bergersen

 «Vi må øke mangfold blant ansatte i statlig og kommunal sektor fordi vi må gjenspeile samfunnet», sa en ansatt i et direktorat til meg. Han er ikke den første lederen som sier dette til meg. Ja, mangfold må handle om representasjon, men også om mye mer i offentlig sektor. Mangfold er kritisk viktig for offentlig sektor i dag og i fremtiden. Det er flere grunner til det.

Representasjon

For det første; representativitet er et demokratisk prinsipp og viktig for tillitsbygging i politikk, i arbeidslivet, i offentlig og privat sektor. Det handler også om i hvilken grad organisasjoner oppnår tillit og legitimitet fra ulike grupper i samfunnet.

Tjenester til hele befolkningen

For det andre, staten og kommunene leverer tjenester til hele befolkningen. Derfor må de forstå sine innbyggeres behov og atferd for å kunne levere treffsikre tjenester til alle innbyggerne.

Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Samfunnsbedriftene våre 2022, er det digital og teknisk kompetanse som er den største mangelvaren hos kommunale selskaper. Helsesektoren mangler sykepleiere, leger, spesialister og annet kvalifisert personell. Mens bygg- og anleggsbransjen mangler fagarbeidere.

Mangfoldet blant innbyggere øker

SSBs befolkningsfremskriving at fødselstallene i Norge vil synke og den aldrende befolkningen og innvandrerbefolkningen vil øke. Lavere befolkningsvekst samt flere og eldre innvandrere er noen av trendene som vil prege befolkningsutviklingen i Norge framover.

Mangfoldskompetanse er nøkkelen

Mangfold av innsikt, kunnskap, perspektiv og erfaringer kan bidra til økt kreativitet, innovasjon, bedre brukerforståelse, økt inkludering, sosial bærekraft, attraktivitet og lojalitet. Derfor er det viktig at kommunene og staten rekrutterer og utvikler mangfoldskompetanse. Samtidig sørger for at deres ledere har kompetanse innen mangfoldsledelse.

Mangfoldsledelse

En mangfoldsleder aktiverer potensialet i mangfoldet for å få optimal gevinst ut av hele humankapitalen. Mangfoldsledere sørger for at mangfold og likestilling ikke bare er et spørsmål om rettferdighet, representasjon eller tallfesting, men også om bærekraftig organisasjonsutvikling, inkludering, psykologisk trygghet og verdiskaping. Organisasjonen setter individet i sentrum, samtidig tar kollektivt tar ansvar for å skape et inkluderende arbeidsmiljø for alle.

Sertifiserer ledere i mangfoldsledelse

Bodø kommune er landets første kommune som investerer i sertifisering av mangfoldsledere gjennom Norsk Sertifisering. Lederne som gjennomfører sertifiseringen representerer flere forskjellige avdelinger kommunen (oppvekst og kultur, helse og omsorg, administrasjonsavd., næring og utvikling, utbygging og eiendom, teknisk avdeling og NAV).

Gjennom mangfoldsledelse ønsker kommunen å bygge trygge fellesskap ved å fokusere på likhetene mellom ansatte, og samtidig anerkjenne ulikhetene som en styrke, og bruke dem aktivt for bedre oppgaveløsning.

E-læring for 600 ledere

I forkant av sertifiseringen har 600 ledere, tillitsvalgte og verneombud fått tilbud om e-læringskurs i verdien av mangfold gjennom Seema Universe. Dermed øker kommunen bevissthet og utvikler et felles språk og forståelse av hvorfor mangfold, inkludering og likestilling er viktig for dem. Gevinsten er økt trivsel, økt mestring og økt omdømme, å være en attraktiv arbeidsgiver og sikre nok og riktig kompetanse i arbeidslivet i årene som kommer, skriver de i en artikkel på sine nettsider.

Next article