Skip to main content
Home » Livsvitenskap » Livskraftige investeringer
Livsvitenskap

Livskraftige investeringer

Foto: Pexels

Livsvitenskap er et voksende, tverrfaglig forsknings- og næringsområde, som står sentralt i den omstillingen næringslivet og samfunnet skal gjennom. Anvendelsen er bred. All behandling og forebygging av sykdom er basert på livsvitenskap. Det samme er den nødvendige endringen til mer bærekraftig forvaltning og utnyttelse av ressursene i havet og på land.

Med en sterk marin sektor har Norge et fortrinn. Dersom kunnskap, innovasjon og teknologi brukes på tvers av fag og sektorer innen helse, landbruk, bioteknologi og havbruk oppstår helt nye løsninger verden trenger. Det gir muligheter for Norge, for løsningene på noen de største utfordringene verden står overfor, er verdifulle på flere måter. Samtidig krever innovasjon innen livsvitenskap svært mye kapital, og preges av lange utviklingsløp med høy risiko.

Hanne Mette Dyrlie Kristensen

CEO The Life Sience Cluster

Bærekraftige investeringer har opplevd vekst de siste årene. I dag er analyser av miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft sentralt når investorer beslutter å investere i et selskap. Når etterspurte bærekraftige løsninger nå oppstår gjennom samarbeid på tvers av sektorer, følger investorene med. Dersom eksport av norsk laks skal øke fem ganger, femdobles også behovet for bærekraftig fôr. Derfor er det interessant for en investor som opprinnelig investerer i fiskeoppdrett å investere i mycel, alger eller i prinsipper som fermentering, som kan gjøre restråstoff fra skog- og landbruk til fiskefôr. Det samme skjer innen marin bioprospektering og høsting av verdifulle stoffer fra restråstoff, som for eksempel Omega 3 fra silderogn, som nå utvikles til kosttilskudd og medisin. Der de spennende løsningene oppstår, kommer gode investorer inn med kapital, men også med kunnskap og krav. Det betyr at flere oppstartselskaper klarer seg, og flere bærekraftige produkter og produkter som gir økt livskvalitet, kommer på markedet.

Dette er en utvikling The Life Science Cluster vil forsterke. Vi ønsker flere livsvitenskap-investorer, spesielt norske. Det er med på å sikre langsiktig norsk eierskap, kompetanse og verdiskapning i Norge. Ifølge en rapport fra Menon om strategier for økt produksjon og eksport av norsk helseindustri, har helseindustribedrifter med produksjon her hjemme, høyere omsetningsvekst de siste ti årene enn bedriftene som ikke har produksjon i Norge. Det betyr flere arbeidsplasser og økte eksportinntekter.

Fakta

The Life Science Cluster en næringsklynge for aktører innen livsvitenskap med cirka 100 medlemmer innen helse, industriell bioteknologi, marin og landbruk. Vi skal styrke samhandling og kunnskapsdeling i industri, akademia, privat og offentlig sektor og slik bidra til flere nye arbeidsplasser innen internasjonalt konkurransedyktig eksportindustri.

Av Hanne Mette Dyrlie Kristensen, CEO The Life Science Cluster

Next article