Skip to main content
Home » Livsvitenskap » Høgskolen i Østfold – liten enhet med stor satsing innen forskning på digitalisering
Sponset

Universitets- og høgskolesektoren har gjennomgått store endringer senere år, og Høgskolen i Østfold (HiØ) er en av få høgskoler som fortsatt er organisert som en selvstendig enhet.

HiØ er dermed en av de mindre institusjonene innen høyere utdanning, men kravene om å utdanne kandidater, møte store samfunnsutfordringer med kunnskap og kunnskapsdeling, samt bidra til bærekraftig utvikling, personlig dannelse og utvikling, er lik for hele sektoren.

Det Digitale Samfunn

HiØ satser stort på å etablere robuste faglige satsingsområder i form av tverrfaglige forskningsmiljøer. Den største institusjonelle satsingen, Det Digitale Samfunn, har forskning på digitalisering og samfunn som fellesnevner. Aktuelle temaer er hvordan digitalisering og utvikling av digitale løsninger endrer og påvirker samfunnet, og hvordan digital innovasjon påvirkes av samfunnsutviklingen som sådan.

Konsekvenser av digitale transformasjoner innen ulike fagområder som helse, velferd, læring og utdanning, organisasjoner og arbeidsliv blir studert gjennom en rekke forsknings- og studentprosjekter. Betydelige insentiver som strategiske midler og etablering av arbeidsgruppene DigiEd, DigiTech, DigiWork og DigiHealth har vært viktig i etableringsarbeidet. Dedikerte koordinatorer for hver Digi-gruppe, har ifølge professor og koordinator for DigiHealth Vigdis A. Grøndahl, vært avgjørende for samarbeidet og ikke minst forankringen i de ulike fagmiljøene.

Viktig samarbeid

Å ha et satsingsområde som er samfunnsrelevant og som inkluderer ulike perspektiver, er også en døråpner for samarbeid med aktører utenfor høgskolen. Et eksempel er det Interregfinansierte prosjekt eTeam for velferdsteknologi, hvor Camilla Gjellebæk er norsk prosjektleder. Prosjektet skal skape forutsetninger for organisatorisk og kunnskapsbasert innovasjon i møte med fremtidens helse- og omsorgsbehov i kommuner, næringsliv og akademia.

I artikkelen Management challenges for future digitalization of healthcare services, har Gjellebæk sammen med forskerkolleger fra avdeling for helse og velferd ved HiØ og institutt for økonomi og IT ved Högskolan Väst i Sverige, undersøkt strategier mellomledere kan bruke i arbeidet med å tilrettelegge for læring på arbeidsplassen i forbindelse med introduksjon av teknologi og nye måter å jobbe på. Mellomledernes sentrale posisjon i organisasjonshierarkiet samt deres bidrag til læring og kommunikasjon på tvers av organisasjonsnivåer trekkes frem i studien.

Virtual Reality

Et annet eksempel er prosjektet som omhandler bruk av Virtual Reality for barn med autisme. En sosial ferdighetsintervensjon hvor barn og unge med autismespektrumforstyrrelse skal trene på sosiale ferdigheter gjennom bruk av VR-briller, skal gjennomføres og evalueres. I prosjektet, som ledes av professor Anders Nordahl-Hansen og stipendiat Anders Dechsling, har forskere fra avdeling for helse og velferd og avdeling for lærerutdanning ved HiØ med seg partnere fra Norges Arktiske Universitet, Yale University og University of Washington.

Gjennom satsingsområdet Det Digitale Samfunn bidrar Høgskolen i Østfold til å skape nye ideer og kunnskap, og derigjennom til å løse samfunnsutfordringer og ivareta sitt samfunnsmandat.

Tekst: Høgskolen i Østfold

Next article