Skip to main content
Home » Livsvitenskap » Fotosyntesen og livsvitenskapen gir svar på globale utfordringer
Livsvitenskap

Fotosyntesen og livsvitenskapen gir svar på globale utfordringer

Nils Vagstad, administrerende direktør i NIBIO. Foto: Erling Fløistad

Med over 7 milliarder mennesker på kloden og økende velstand er det ikke til å unngå at det settes spor i natur og økosystemer. Spørsmålet er hvordan vi gjør disse sporene så små som mulig, når snart ni milliarder skal sikres mat og gode levekår.  

Det er en krevende utfordring, men historien gir håp. Milliarder av verdensborgere er de siste ti-årene sikret nok og trygg mat, og bedre helse. Levealderen øker sterkt. Mange miljøproblemer er håndtert, særlig i de industrialiserte landene. 

Dette er historien om de skrittvise endringene, tuftet på forskning, teknologiutvikling, politisk klokskap og systemer som sikrer at ny kunnskap raskt tas i bruk. Dette er også historien om det norske samvirkebaserte landbruket. Bedre plantesorter og dyrkingsteknikk, god plante- og dyrehelse og systematisk avlsarbeid, har gitt en sterk og vedvarende framgang i produktivitet og kvalitet. Utslipp og miljøbelastninger er redusert. Bærekraft i praksis.   

Miljø- og klimatilpasset landbruk

Denne kunnskapsbasen er viktig når NIBIO sammen med forskere i afrikanske land, India og Kina utvikler nye teknologier og metoder for miljø- og klimatilpasset landbruk. Vår inngang er at matsikkerhet er forutsetning for bærekraftig utvikling.  

Et høyteknologisk landbruk vil fortsatt ha biologien som forutsetning. Ny teknologi i kartleggingen av naturressurser som jord og skog, gir oss mer presis kunnskap om hvordan vi bør bruke og forvalte ressursene. Presisjonsgjødsling og kirurgisk treffsikkerhet i bruken av plantevernmidler er bra for både produksjon og miljø. 

Bioøkonomien er sirkulær. Restressurser fra fiskerinæringen kan bli utmerket gjødsel. Biogass fra husdyrgjødsel kan bli drivstoff for lokalbussen. Bioteknologi gir mange muligheter, for eksempel kan vi produsere ris med mindre vannforbruk, utvikle jordbær uten soppsykdommer, eller bruke tobakksplanter til å produsere vaksiner.  

Biologi og teknologi

Teknologi driver fram endringer i næringer og samfunnsstrukturer. Biologi og teknologi smelter sammen. Strukturer endres i matsektoren. Mat er makt. Teknologi, kunnskap og informasjon er kilde til mer makt. Ser vi konturene av multinasjonal high-tech matindustri på linje med farmasi- og IT-sektoren?   

Den mest velprøvde teknologien av alle, naturens egen fotosyntese, vil fortsatt være nøkkelen til å håndtere dagens globale utfordringer. For å lykkes med å sikre et godt liv for alle trenger vi tverrfaglig kunnskap og teknologiske framskritt, koblet med politisk klokskap og framsynthet. Livsvitenskap i ordets rette forstand. 

Tekst: Nils Vagstad, administrerende direktør i NIBIO

Next article