Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Veiåpning mer enn seks måneder foran skjema
Sponset

Vinterlig trafikkaos på E39 Vatnebakken mellom Kristiansand og Mandal er historie. Årets vintersesong skal kjøres på helt ny, trafikksikker firefeltsvei forbi problembakken. Takket være at Nye Veier-prosjektet åpner mer enn seks måneder tidligere enn planlagt.

Lindesnes, Agder: Den nye firefeltsveien erstatter i tillegg til Vatnebakken flere kilometer med ulykkeutsatt veistrekning mellom Mandal i Lindesnes kommune og Kristiansand.

– Alle som ferdes på E39 ved snøfall har nok opplevd trafikale utfordringer og kilometer lange køer som følge av driftsforstyrrelser i Vatnebakken. Problemene har økt de siste årene i takt med at trafikkbelastningen har økt. Spesielt tungbilandelen er høy. Omtrent hvert femte kjøretøy som passerer på strekningen er tungbil. Kurvaturen i Vatnebakken gjør det krevende for tungbiler å komme opp når snøen legger seg i veibanen. Når først et kjøretøy får problemer i bakken, lammes trafikken raskt, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Aanesland legger til at det har vært en stor motivasjon i prosjektet å kunne sette trafikk på ny, trafikksikker vei så vi unngår enda en vintersesong i Vatnebakken. Det betyr mye for sikkerheten, både for veifarende og samfunnet, at vi kan holde hovedfartsåre åpen og uten driftsforstyrrelser.

Nye Veier ble opprettet av Stortinget i 2016 med mål om å etablere en slank, effektiv og spesialisert byggherreorganisasjon. Les mer her.

Rekordfart

Totalentreprenør Hæhre startet opp arbeidene i oktober 2019. Nesten sju kilometer med firefelts E39 med fartsgrense 110 km/t samt seks kilometer tilførselsvei til sentrumsnært Mandal by er blitt til i det mange omtaler som rekordfart.

– Dette prosjektet er historisk i forhold til Nye Veiers E39-prosjekt. Vi åpner første delstrekning på hovedprosjektet som er ny, trafikksikker E39 mellom Kristiansand og Ålgård, sier Aanesland.

Hæhre har hatt med seg en rekke lokale entreprenører og vareleverandører i prosjektet. Blant annet har Lindesnes-baserte TT Anlegg vært tungt inne i prosjektet med realisering av tilførselsveien til Ime, sentrumsnært Mandal.

Lokal verdiskapning

– Vi ser at våre samarbeidspartnere engasjerer en rekke bedrifter i form av kjøp av varer og tjenester. Prosjektene har ringvirkninger for alt fra den lokale nærbutikken til anleggsfirma og andre leverandører av varer og tjenester. Omtrent hver tredje prosjektkrone blir igjen i regionen vi bygger, i form av lokal verdiskapning. Det betyr at i dette prosjektet med en kostnadsramme på to milliarder kroner, så betyr anleggsfasen mye for næringslivet. Men de virkelig store synergiene vet vi regionen får når veisystemet er ferdigstilt og tatt i bruk, sier Nye Veiers prosjektsjef Vidar Stormark.

Samtidig er det 19 kilometer lange naboprosjektet fra Kristiansand vest til kobling mot mandalsprosjektet inne i sluttfasen. Der startet anleggsarbeidene i oktober 2018, og skal åpne høsten 2022.

Felles bo- og arbeidsmarked

– Prosjektene knytter Sørlandet tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked. Spesielt betyr prosjektet ringvirkninger for de to Agder-byene. Veisystemet legger til rette også for effektiv kollektivtransport, sier Aanesland.

I høst startet arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland arbeidet med den ti kilometer lange strekningen mellom Herdal og Røyskår i Lyngdal kommune i Agder. Samtidig er detaljregulering for den 26 kilometer lange strekningen fra Mandal til Herdal inne i sluttfasen, og skal til endelig politisk behandling våren 2022. Det kan gi byggestart vinteren 2023.

Nye veier sine veier skal reduserer reisetid, knytter sammen bo- og arbeidsmarkedregioner samt sørger for færre drepte og hardt skadde i trafikken. Les mer her.

Halvering av reisetid

– Reisetiden blir halvert til rundt 90 minutter mellom Ålgård og Kristiansand når prosjektet er ferdigstilt. Da vil Sørlandets bo- og arbeidsmarked også smelte sammen med Rogaland. Det vil gi store ringvirkninger for næringslivet, i tillegg til de åpenbare fordelene med trafikksikker vei. Det blir en ny tidsregning før og etter ferdigstillelse av ny E39, sier Aanesland.

Reguleringsarbeid pågår også i Rogaland, med prosjektene Årrestad-Bue og Bue Ålgård. I tillegg arbeides det med planarbeid for strekninger videre vestover i forlengelse av Lyngdals-prosjektet. I forbindelse med flere kryssområder legges det til rette for veiserviceanlegg, døgnhvileplasser, ladeinfrastruktur samt park- and ride.

– Yrkessjåfører er et satsingsområde. Gjennom en sikker hovedvei og fasiliteter langs veien, vil denne yrkesgruppen få en litt enklere hverdag, sier Aanesland.

Les mer på nyeveier.no.

Tekst: Nye Veier

Next article