Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Sikrer kritisk infrastruktur
Sponset

I en tid med stadig større sikkerhetsutfordringer knyttet til kritisk infrastruktur og belastninger fra et klima i endring vil vedlikeholds- og oppgraderingsbehovene knyttet til aldrende infrastruktur øke. Kiwa jobber daglig med å sikre samfunnskritiske anlegg og installasjoner i Norge og resten av verden. 

– Våre medarbeidere har gjennom mer enn 100 år opparbeidet seg spesialkompetanse innen sertifisering, tredjepartsoppfølging og generell kvalitetssikring, forteller Bjørnar Meland, direktør for inspeksjon i Kiwa. Han fortsetter:

– Kiwa tilbyr en rekke tjenester knyttet til samferdselsprosjekter som vei, bane, bruer og kaianlegg. Vi bidrar også til prosjekter innen vann- og vindkraft samt distribusjonsnett for vann, elektrisitet, olje og gass.  

Bjørnar Meland

Direktør for inspeksjon i Kiwa

– Våre medarbeidere har gjennom mer enn 100 år opparbeidet seg spesialkompetanse innen sertifisering, tredjepartsoppfølging og generell kvalitetssikring, forteller Bjørnar Meland, direktør for inspeksjon i Kiwa. Han fortsetter:

– Kiwa tilbyr en rekke tjenester knyttet til samferdselsprosjekter som vei, bane, bruer og kaianlegg. Vi bidrar også til prosjekter innen vann- og vindkraft samt distribusjonsnett for vann, elektrisitet, olje og gass.  

Skadeanalyse og tilstandskontroll

Meland fremhever at Kiwa har en lang tradisjon for levering av tjenester innen vedlikeholdsinspeksjoner, tilstandskontroller og skadeanalyser i forbindelse med betong, stål, armering, overflatebehandling, korrosjon, sveis og sammenføyninger.

– På eksisterende anlegg er oppdragene ofte relatert til vurdering av aldring og skader på stål- og betongkonstruksjoner for å sikre anleggets funksjon. Våre inspektører kan for eksempel bidra til å verifisere at en bru fortsatt har den bæreevne, trafikksikkerhet, bestandighet og det visuelle uttrykket den ble prosjektert og bygd for. På grunnlag av dette kan det utarbeides preventive og korrektive tiltak, sier Meland.

Etterslep på vedlikeholdet

Med tiden vil det kunne oppstå skader og slitasje på konstruksjoner i eksisterende anlegg. Meland påpeker at det sannsynligvis er et betydelig vedlikeholdsetterslep på mange samfunnskritiske anlegg i Norge.

– En enkel visuell inspeksjon kan ha en god nytteverdi, sier Meland, og fortsetter:

– Tilstandsvurderingene fra Kiwa inneholder gjerne en oversikt over hva som eventuelt må gjøres raskt og hva som kan utbedres på lengre sikt. En slik vurdering kan danne grunnlaget for gode og kostnadseffektive vedlikeholdsplaner.

Reduserer risiko

Kiwa tilbyr uavhengig tredjepartsverifikasjon og kvalitetssikring innenfor en rekke områder. Meland understreker at tredjepartsverifikasjon er avgjørende for å redusere risiko. Det bidrar til å forbedre kvaliteten på design, fabrikasjon, installasjon og oppfølging, samt å redusere antall modifikasjoner og reparasjoner.

– Kiwa er akkreditert inspeksjonsorgan for uavhengig kontroll etter forskrift om håndtering av farlig stoff. Vi utfører lovpålagte tilstandskontroller av tankanlegg etter nasjonale forskrifter. Kiwa er også godkjent for å utføre kontroll på storulykkevirksomheter, og tilbyr dessuten kontroll etter den internasjonale normen EEMUA 159, forklarer Meland, og fortsetter:

– Vi tilbyr stålinspeksjon som inkluderer en fysisk verifikasjon av stålkomponenter og sveiser, sammen med en inspeksjon av håndteringsrutiner. Våre inspektører identifiserer problemer med sveisene, samt måten stålet har blitt behandlet på. Inspektøren ser etter åpenbare problemer som sprengning, sprekker og tegn på metalltretthet.

– Kiwa jobber stadig med utvikling av nye metoder som gir økt datamengde. Dette bidrar til at manuelle inspeksjoner har økt treffsikkerhet, fremhever Meland. Han tilføyer:

– Vi tilbyr blant annet inspeksjon med laserskanner som produserer detaljerte 3D-modeller for nøyaktig måling av volum og kartlegging av objektets tilstand. 3D laserskanning kan anvendes på mange ulike objekter, som tunneler, tanker og fasader.

Oppgraderingsprosjekter innen vann og avløp

Tilgang til rent vann og sikker håndtering av avløpsvannet er en vesentlig del av den kritiske infrastrukturen. Det finnes i dag omtrent 2 600 kommunale eller interkommunale avløpsanlegg og 1 600 vannverk og distribusjonsnett for vann og avløp i Norge. Meland poengterer at økt press fra ekstremvær og et generelt aldrende ledningsnett gjør at det vil kreves store oppgraderinger i årene som kommer.

– Som en uavhengig tredjepart kan Kiwa spille en betydelig rolle ved å sikre at kvaliteten på arbeidene som gjennomføres er i henhold til inngått kontrakt. Vi kan bidra til å avdekke svakheter og mangler tidlig i prosjektet, slik at dette kan korrigeres uten at det oppstår store forsinkelser eller kostnadsøkninger, avslutter Meland. 

Book en gratis prat med Kiwa her!

Dette er Kiwa

- Kiwa er et av verdens ledende TIC-selskap og leverer tjenester innen testing, inspeksjon og sertifisering.
Kiwa leverer tjenester innen en rekke sektorer som bygg og anlegg, olje og gass, infrastruktur og energiforsyning, drikkevann, mat og landbruk.
Kiwa er en upartisk aktør hvor de ansatte utfører sine arbeidsoppgaver i overensstemmelse med aktuelle lover, forskrifter, standarder og øvrige normative dokumenter.
Kiwa har mer enn 10 000 ansatte i over 40 land. I Norge har Kiwa over 200 medarbeidere som betjener kunder over hele landet.

Les mer på: kiwa.com

Tekst: Kiwa

Next article