Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Nytt studie om tunnelsikkerhet: – Det handler om å bygge kunnskap, og at trafikantene skal føle seg trygge
Sponset

Transport- og tunnelsikkerhet har lenge vært et satsingsområde for forskningen ved Universitetet i Stavanger (UiS). Når UiS med flere nå planlegger et nytt studium, skal det bygges på tunneleiernes og -brukernes behov. «Et etterlengtet kunnskapsløft», mener Statens Vegvesen (SVV).

– Som eier av flere lange undersjøiske ettløpstunneler, tok Rogaland tidlig politisk initiativ til økt fokus på tunnelsikkerhet. I 2012 førte dette til et vedtak i fylkestinget om at tunnelsikkerhet skulle være et vesentlig satsingsområde, og arbeidet med å danne en næringsklynge for tunnelsikkerhet startet, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

– Nå jobber vi for å etablere et nasjonalt kompetansesenter for tunnelsikkerhet, sier praktisk tunnelforvalter Bjørn Arild Fossåen. Han understreker at dette er et bredt nasjonalt samarbeid mellom fylkeskommuner, SVV, Bane NOR, Nye Veier, brannvesen og akademia.

Mange aktører

Tunnelsikkerhet er et tverrfaglig tema som strekker seg over flere etater, næringer og bedrifter – og personell i bransjen har ofte forskjellig bakgrunn og nivå på utdanning. Alle må forholde seg til lovverk og forskrifter, samt egne interne retningslinjer. Det sier seg selv at vi trenger felles plattformer, hvor vi kan bygge felles kunnskap. Dette har vært etterspurt lenge, sier Hanne Louise Løver Thon, praktisk tunnelforvalter i SVV.

Selv om veiene og tunnelene har mange forskjellige eiere, er det trafikantene som skal bruke de.

– Vegvesenet er avhengig av at folk føler seg trygge når de ferdes med bil i landet vårt. Dette gjelder både veier og tunneler. Uavhengig av hvem som eier tunnelen, må trafikantene føle seg trygge. Det er derfor det er viktig med muligheten for felles kompetanseheving, hvor vi lærer å forstå problematikken og utfordringer, og hvordan vi kan møte de forskjellige aktører på en hensiktsmessig måte, sier Thon.

Seminarrekker og studie

Gjennom FORREGION-programmet finansierer Norges Forskningsråd sju kapasitetsløft, der målet er å utvikle verdiskapning rundt regionale fortrinn. Ett av disse er Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet ved UiS, hvor det arbeides med næringsrettede opplæringstilbud.

– Det viste seg et behov for en læringsarena. Vi ønsket først å lage et helhetlig studieprogram for næringen, men det er utfordrende å ta ansatte ut fra jobb for å gjennomføre omfattende studier, sier professor Ove Njå ved UiS.

Resultatet ble i stedet seminarrekker innenfor definerte temaer. Dette er mindre kurs på fem studiepoeng som ble testet for første gang i vår. I tillegg tilbyr UiS et nytt tunnelsikkerhetsstudium på 30 studiepoeng. Det nye studiet skal bli modulbasert, og være mulig å ta over to år. De med spesifikke behov vil også få anledning til å ta enkeltmoduler. Planlagt oppstart er januar 2022.

– Ideen til studiet er å kople tunneler til sin kritiske samfunnsfunksjon – transport. Ulykker og alvorlige hendelser er et samfunnsproblem og et vesentlig trafikksikkerhetsproblem. Tunnelene representerer kompliserte brannobjekter. Studiet dekker også innovasjon i tunnelsikkerhetsarbeid og det har en egen modul om beredskapsarbeid og øvelsesplanlegging, sier Njå.

Læringsarenaene er tett knyttet til forskningsmiljøet innen tunnelsikkerhet, som jobber med et bredt spekter av problemstillinger.

Next article