Home » Kritisk infrastruktur » Gode systemer gir bedre vanntrygghet
Sponset

– Det er et stort etterslep for å skifte ut kostbar infrastruktur som vann og avløpsnett i Norge, men en utskifting av ledningsnettet i storskala løser ikke nødvendigvis fremtidens behov, sier styreleder i Gurusoft, Trygve Larsen.

Larsen påpeker at også et nytt ledningsnett er utsatt for norske forhold som innebærer telehiv, frostskader, endringer i jordsmonn og kvaliteten på nylagt infrastruktur. 

– Dette krever investeringer i milliardklassen. Vi mener at det å innføre Vanntapsmodulen i Gurusofts DataHub, og å beregne og måle overløpet og fremmedvann inn i samme system, vil spare kommunene for betydelige ressurser. Ikke minst vil kommunen da være konkurransedyktig i sine kommunale avgifter, sier han.

Trygve Larsen

Styreleder i Gurusoft

Lettere å avdekke lekkasjer

En datahub er en samling av strukturerte, validerte, kvalitetssikrende og tidsstemplede data med egenskaper som er klare til å settes i system for å generere forretningslogikk og fagsystemer.

– Dette er kjernen i Gurusofts løsninger, og grunnleggende for at en kunde skal være sikker på at deres løsninger holder vann, sier han.

DataHub fra Gurusoft inneholder data fra svært mange datakilder. Han legger til at det er vanskelig å unngå vannlekkasjer, men desto enklere å avdekke hvor en lekkasje er i ferd med å utvikle seg til et problem.

– Hos oss måler vi alt fra hovedvannuttaket på vannbehandlingsanlegget til vannsoner og vannforbruk i husstanden. Sistnevnte danner også grunnlaget for avregning, sier han.

Betydelige besparelser

Gjennom Gurusofts system vises et hvert ledningsnett som en graf, og gjennom en modell måles det laveste forbruket i døgnet for å beregne hva den egentlige lekkasjen til enhver tid er. 

– Da er det enkelt for kommunen å sette i gang rett tiltak. Konsekvensen ved varig lekkasje kan være alt fra at de må produsere 30-60 prosent mer drikkevann, til store hendelser som synkehull, utglidninger av jordmasser og andre uønskede forhold, sier han.

Gurusofts løsning bidrar dessuten til vanntrygghet gjennom kontinuerlig sjekk av vannets kvalitet helt fra produksjonsleddet og ut til innbygger.

– Vi har også en Kimtallsmodul for varsling ved dårlig vannkvalitet i ledningsnettet, varighetskurver for å se at UV-filter og dosering er i henhold til kravene og måling av klorrest i drikkevannet. Alt dette for å sjekke og overvåke at bakterier og virus ikke slipper inn i ledningsnettet, sier han.

Tekst: Katrine Andreassen

Neste artikkel