Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Gir oversikt over jordskjelv-sårbarhet
Sponset

Våren 2020 lanserte NORSAR sitt digitale jordskjelvsoneringskart, som gjør at kommuner og utbyggere kan spare milliarder på utbyggingsprosjekter. Kartet sier nemlig mye om hvor sårbare enkeltlokasjoner er for seismiske rystelser. Lillestrøm er blant kommunene som har sett nytteverdien.

Den norske filmen Skjelvet satte nok en støkk i noen hver, men slike hendelser er svært sjeldne. Det siste store skjelvet som rammet Oslo, var i 1904. Om det hadde skjedd i dag, ville konsekvensene vært større, på grunn av økt befolkningstetthet og sårbar infrastruktur. Moderne hjelpemidler kan bidra til at man kan forebygge store skader når man bygger nytt.

Viseadministrerende direktør Arve E. Mjelva i NORSAR forteller at det er første gang et slikt kart er tilgjengelig digitalt på nett. Frem til i fjor har det kun eksistert en papirversjon, men til nettversjonen gjennomførte de en omfattende innsamling av data fra jordskjelv-kataloger. Så gjorde de, basert på nyere jordskjelv, nye beregninger og modelleringer for fare, som oppdateres jevnlig.

– Det er vanskelig å forutsi seismiske hendelser, men vi kan beregne sannsynlighet for skjelv, hvor store de kan bli, og hvilke skader de kan utløse hvor. Enn så lenge kan vi imidlertid ikke si når. Prediksjon er et stort forskningsfelt, men foreløpig er det beste vi kan gjøre å varsle mulig skadepotensial, hvis et jordskjelv oppstår, sier han.

Arve E. Mjelva

Viseadministrerende direktør i NORSAR

NORSAR er en internasjonalt anerkjent og uavhengig forskningsstiftelse. De er spesialister på seismologi og seismisk overvåkning. Les mer her.

Kan brukes i byggesøknader

– Med dette kartet tilbyr vi data til ROS-analyser (risiko og sårbarhet), som gir oversikt over et område, hvilke deler som kan være utsatt, og hvilke tiltak som kan iverksettes, og det er analyser alle kommuner plikter å gjennomføre, inkludert sårbarhet og risiko for skjelv.

Klikker du på et punkt på kartet, hentes det ut informasjon om hvor store krefter stedet kan utsettes for, og slik innhentes informasjon for dimensjonering av bygninger, nødvendige tiltak i grunnforholdene, og hva som må forsterkes.

– Sammenlignet med de gamle papirkartene, er risikoen betydelig redusert noen steder og økt andre steder. I papirstandarden fikk du én verdi for hver kommune, men med helt lokale verdier ligger det an til å spare store kostnader, for eksempel på forsterkning, armering og betong, fortsetter Mjelva.

Kartets brukere kan klikke på en lokasjon og få tilsendt e-post med en PDF-rapport, som viser hvilke seismiske laster som er generert, horisontal seismisk akselerasjon over en viss periode, responsspektrum og mye mer. Én av sidene kan også brukes som vedlegg i byggesøknader. I Lillestrøm kommune har de alt begynt å høste av fruktene kartet gir.

Forebygger skredskader

– Det viktigste er at vi får satt ord og verdier på en risiko alle har et forhold til, men som det er vanskelig å sette tall på. Vi har jo jordskjelv, men de gjør sjelden nevneverdig skade. Som ROS-fagperson får en mer kunnskap, og må vurdere om skjelv kan inntreffe igjen, og det kan de jo. Da er det godt å ha noen som kan dette faget med seg, så vi får satt data inn i en kontekst som sier litt om hva annet som kan gå galt, sier beredskapssjef Ketil Matvik Foldal i Lillestrøm kommune.

Ketil Matvik Foldal

Beredskapssjef i Lillestrøm kommune

– For oss er jo ikke tanken om følgehendelser, som kvikkleireskred, så veldig fjern, så vi vil bruke soneringskartet i arbeidet med arealplanlegging og utbygging. Når man ikke kjenner den seismiske risikoen lokalt, må man dimensjonere for verst tenkelig scenario, og med dette kartet kan vi spare tid og ressurser på å dimensjonere for faktisk risiko, fortsetter han.

Mjelva understreker at kartet ikke går inn på de konkrete konsekvensene av et skjelv, for, som han sier:

– Det angir verdier som sier litt om den mulige belastningen, men det er byggherren som må dimensjonere på bakgrunn av informasjonen, mens Lillestrøm nå har det seismologiske grunnlaget for å ROS-analysere hele kommunen. Det vi mener mangler, er et nasjonalt ansvar for jordskjelv, tilsvarende det NVE har for flom, ras og skred, men det er selvfølgelig en annen diskusjon.

Les mer på norsar.no.

Av Jarle Petterson

Next article