Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » En rådgiver for teknisk infrastruktur
Sponset

EFLA har bygget seg en solid posisjon som rådgiver for teknisk samfunnskritisk infrastruktur i et voksende marked med store fremtidige investeringsbehov.

Etter etableringen i 2008 har EFLA AS klart å skape seg en solid posisjon som rådgiver for teknisk infrastruktur, både innen energi og samferdsel med fokus på rådgivning og prosjektering av høyspentledninger, veier/gater, gang- og sykkelveier, bruer og tunneler m.m. Offentlige oppdragsgivere står for den største delen av prosjektporteføljen, med Statnett, Statens vegvesen, regionale nettselskap og fylkeskommuner i spissen. Vår posisjon er et resultat av iherdig arbeid over tid, bygget på høy faglig kompetanse og tett samarbeid mellom fagmiljøene i Norge og på Island, sier daglig leder, Ragnar Jonsson.

Vedlikehold, forsterkning og utbygging av kraftledningsnettet er helt avgjørende for arbeidet med omstillingen til et elektrisk samfunn bygget på fornybar energi. Kunnskap og innovasjon er sentrale elementer for å oppnå gode resultater mht kostnad, kvalitet og bærekraft. I tillegg til rådgivning og prosjektering driver EFLA parallelt med forsknings- og utviklingsoppdrag for å fordype fagkunnskapen og videreutvikle nødvendig kompetanse for samfunnet.

Power in Balance

Ved Øygardstølen i Rogaland har EFLA, i samarbeid med Widenoja Design og Norges Geotekniske Institutt, og med Statnett som oppdragsgiver, utviklet og dimensjonert tre spesielle designmaster, «Power in Balance»

– Utviklingen og prosjekteringen av disse mastene var en spennende utfordring som vi tok på strak arm sammen med dyktige samarbeidspartnere. Vi er ekstremt fornøyde med resultatet, sier Ragnar.

Med sine bratte fjellsider og spektakulære natur byr Lysefjorden på flere populære attraksjoner som lokker til seg turister fra hele verden. Det var her Statnett ønsket å bygge estetiske master, spesialtilpasset til landskapet, for å fange oppmerksomheten til tilskuere. De tilsynelatende enkle formene skjuler tekniske utfordringer, blant annet knyttet til belastning, fundamentering og vibrasjonsfare. Ved å bruke etablerte teknologier på innovative måter ble sluttresultatet meget vellykket – uten å måtte gjøre kompromisser i forhold til sikkerhet, funksjonalitet og kvalitet.

Icebox

Norge har noen av de høyeste islastene på kraftledninger som er målt i verden.

– Ising på kraftledninger kan skape store problemer for overføringsnettet, noe som igjen fører til store kostnader for både reparasjon og vedlikehold, i tillegg til tapte inntekter, sier Viven Naidoo, avdelingsleder for Energi.

Forskningsprosjektet Icebox er et internasjonalt samarbeid med flere partnere og utviklet i regi av Statnett med støtte fra Norsk Forskningsråd. Målet er å predikere, redusere og effektivt fjerne islaster på kraftledninger, og å utvikle et nasjonalt isingskart med designverdier basert på historisk vær, samt hensynta klimaendringer. Dette er svært nyttig informasjon for planlegging av nye kraftledninger. – God kunnskap er grunnleggende for å gjøre de riktige valgene, sier Viven.

Ny gang- og sykkelbru ved Ullevålskrysset

I samarbeid med BEaM arkitekter har EFLA utviklet og prosjektert den nye gangbrua ved Ullevål stadion for Statens vegvesen.

– Formålet med den nye brua er å øke kapasiteten, samt bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende, sier Eivind Aase, avdelingsleder for Samferdsel.

Her har de bidratt med konseptutvikling, komplett prosjektering og fulgt opp anlegget i byggefasen. Utfordringene for nye samferdselsanlegg i byer ligger både over og under terrengnivå. Eksisterende trafikk skal avvikles effektivt, samtidig som nye fundament og anlegget for øvrig ikke må komme i konflikt med blant annet eksisterende kabler og ledninger.

Vi er stolte over den rådgivningen vi yter i forbindelse med kritisk samfunnsinfrastruktur og vil fortsette å bidra til utviklingen av våre samfunn på en kostnadseffektiv, miljøvennlig og bærekraftig måte, avslutter Ragnar.

Next article