Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Beskyttelse mot oversvømmelser og forurensning
Sponset

Dagens avløpssystem er i stor grad tilpasset gårsdagens bebyggelse og klima. Med utbygging og fortetting erstattes grøntområder, som sikrer naturlig infiltrasjon og fordrøyning av regnvann, med tette flater som bygninger og asfalt. Overvannet ledes da raskt langs bakken og ned i avløpssystemet gjennom rister og sluk.

Samtidig opplever vi endringer i klima med mer intens nedbør, samt stigende flo- og flomnivåer. Sammen fører dette til hyppigere overbelastning av rørnettet. Konsekvensene er oversvømmelser av bygninger og infrastruktur, samt økt forurensning gjennom overløpsutslipp.

I byområder og ved veianlegg utgjør forurensning av overvannet nok en utfordring. Spesielt gjelder dette separerte systemer der overvann og spillvann transporteres adskilt. Utslippspunktene er mange, og overvannet ledes gjerne urenset ut i elver og vassdrag.

Utfordringene krever et bredt spekter av tiltak både under bakken og i dagen i form av blå-grønne løsninger. Fellesnevneren er behovet for kartlegging og kontroll på vannmengder og vannivåer – såkalt hydraulisk kontroll, samt å redusere forurensning ved utslipp til resipienter.

For å minimere risiko for oversvømmelse og forurensning, er det avgjørende å kartlegge avløpsnettet, etablere hydraulisk kontroll og velge løsninger som reduserer sannsynligheten for og konsekvensene ved overbelastning, samt minimerer utslipp av forurenset overvann.

MFT leverer produkter for regnvannshåndtering – fra kilde til utslipp. Vi tilbyr smarte og dokumenterte løsninger som gir hydraulisk kontroll og reduserer risiko for oversvømmelser og forurensning. Sortiment inkluderer standardiserte produkter og skreddersydde løsninger. Vi produserer en stor andel av våre produkter i Norge. Et omfattende lagerutvalg av ferdige produkter og komponenter på eget verksted sørger for rask levering – selv av tilpassede løsninger.

Les mer på mft.no

Next article