Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Avgjørende forbedring av vannforsyningen i Holmenkollen – Voksenåsen
Sponset

Siden sist vinter har Vann- og avløpsetaten i Oslo arbeidet med å utbedre vannforsyningen i Holmenkollen og Voksenåsen, med planer om å være ferdig i 2024. Foreløpig ligger de foran skjema – og godt innenfor budsjett.

– Det vi nå arbeider med, er to prosjekter, som har vært under planlegging siden 2016: å etablere en overføringsledning og en pumpestasjon i en kjørbar tunnel, som går over i et borehull som starter i Voksenkollveien. Overføringsledningen skal sikre vannforsyningen til området med tosidighet, og styrke kapasiteten. Dernest jobber vi med å få på plass et oppgradert distribusjonsnett, med nytt høydebasseng, ny trykksone og nye ledninger for vann og avløp, forteller Belay Melkamu Geleta, overingeniør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Belay Melkamu Geleta

Overingeniør i Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune

Distribusjonsnettet inkluderer blant annet en 300 millimeter vannledning i Voksenkollveien, Ullveien og deler av Thorleif Haugs vei, som gir en robust forsyning, i et område som i dag ikke har tilfredsstillende vannforsyning, forklarer han.

Viktig for helse og brannsikkerhet

– Trykket er i dag svært lavt i timene med høyt forbruk, og det er ikke tilfredsstillende forhold for Brann- og redningsetaten i slukkesituasjoner. Dessuten ønsker vi å gjøre noe med den ensidige forsyningen til området. Det vil si at man kan miste vannet, dersom ledningen ryker. Derfor har vi prioritert dette området for investering i ny infrastruktur.

– Det er utarbeidet en konseptvalgutredning, et ledd i investeringsregimet, som danner grunnlag for prosjektene. Metoden sikrer at vi velger en løsning som svarer ut kommunens behov, og krav til løsning. Basert på den og spesifikke problemstillinger, definerer vi behov, mål og krav. Interessent-analysen er en del av behovsanalysen, og skal sørge for at berørte parter identifiseres og ivaretas. Prosjektene har oppmerksomhet på interessenter gjennom hele prosjektet. Det ble vurdert flere konsepter og løsninger, både for overføringsledningen og distribusjonsnettet, basert på gjennomførbarhet, driftsvennlighet, miljøvennlighet og kostnad. Underveis er det gjort risikobaserte vurderinger.

– Er dere i rute, og holder budsjettene?

– Nå ligger bygging av distribusjonsnett og høydebasseng faktisk litt foran fremdriftsplanen, og vi er godt innenfor P50 i begge prosjekter. Når det gjelder overføringsledningen, skal vi gjennom flere kritiske operasjoner, men det ligger an til at vi sannsynlig ikke vil benytte hele budsjettet, sier Christin Kyseth Pettersen, som leder programmet.

Christin Kyseth Pettersen

Programleder i Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune

– Stor forskjell

Hun forteller at de gjør alt de kan for at befolkningen skal merke minst mulig til arbeidet.

– Det skjer jo i to separate områder, og hittil er det nok Holmenkollen og Voksenåsenveien som har hatt det største trykket, med en relativt smal vei, der også private utbyggere har sine tiltak, i tillegg til Soria Moria. Det har gitt en innsnevret kjørebane, men naboene er veldig positive, og dialogen har vært god. Sikkert fordi de faktisk skjønner hva som venter i den andre enden, fortsetter hun.

Verdenssituasjonen stiller strenge krav til sikkerheten, men som Pettersen sier, er sikkerheten alltid høyeste prioritet:

– Sånn sett har ikke dagens uroligheter vært av betydning, men vi har sikkerhetsforanstaltninger på plass, som jeg rimeligvis ikke kan beskrive.

Geleta kan imidlertid forsikre at abonnenter kommer til å merke forskjellen, når prosjektene er ferdigstilt:

– Som et resultat får beboerne i området en sikker og robust vannforsyning, sikret med tosidighet, god kapasitet og nok trykk. Det blir to store og uavhengige forsyningslinjer inn til området, som øker leveransesikkerheten. Vannforsyningen blir sikret og tilfredsstillende, med nok mengde og trykk, sier han.

For å styrke vannforsyningen til området ved Holmenkollen og Voksenåsen skal Vann- og avløpsetaten bygge en ny overføringsledning for vann.

Arbeidet startet januar 2022 og skal avsluttes i 2024.

Les mer om prosjektet her.

Av Jarle Petterson

Next article