Skip to main content
Home » Grønn transport » Halvfulle tømmerlass er dårlig klimapolitikk
Sponset

Skogen fanger halvparten av all CO2 som slippes ut i Norge, og når tømmer fra skogen foredles og erstatter fossile produkter som plast, stål og betong, kuttes ytterligere utslipp. Tømmertransport inn til foredlingsindustri er derimot en akilles i klimaregnskapet, på grunn av dårlige kommuneveger.

Bare 14 prosent av kommunevegnettet i Norge er tillatt for standard tømmervogntog. Verst er situasjonen i kystfylkene. Hver dag kjøres det en mengde halvfulle og kvartfulle tømmerlass på grunn av nedklassifiserte kommunale veger langs kysten. Det fører til økte drivstoffkostnader, økte utslipp og økt slitasje på vegnettet.

Skog er en viktig del av karbonsyklusen

Ifølge NIBIO var netto-opptaket i skog i 2020 på 24,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter, som tilsvarer 50 prosent av klimagassutslippet i de øvrige sektorene. Å plante skog er en velkjent metode for å øke karbonlagringen.

– Skognæringa forynger 0,5 prosent av skogarealet hvert år, og tar ut tømmer til verdifulle treprodukter. For å utnytte skogens fulle potensial til både CO2-fangst og verdiskaping, trenger vi gode og effektive transportløsninger, sier daglig leder for Skognæringa Kyst i Kystskogbruket, Ole Bakke.

Ole Bakke

Daglig leder for Skognæringa Kyst i Kystskogbruket

Etterlyser handling

Kystskogbruket er et samarbeid mellom skog- og trenæringa, statsforvalterne og fylkeskommunene langs kysten. Aktørene har i flere år jobbet for å få kommunene til å forbedre og oppklassifisere vegene. Men det skjer veldig lite. Med enkle grep kunne mye ha blitt gjort. En del av kommunevegene kan enkelt oppklassifiseres uten store tiltak. I andre tilfeller er det behov for penger. Vi ser at det er behov for konkrete incentiver som motiverer kommunene til felles innsats.

Vi må fjerne flaskehalsene. Derfor foreslår vi at det settes av statlige penger til en tilskuddsordning kommunene kan søke på, hvor de kan få dekket 50 prosent av utgiftene, med et tak for hvert prosjekt.

Kan løses uten store kostnader

Som motytelse forplikter kommunene seg til en gjennomgang og oppskriving av de gjenstående vegene i kommunen. En lignende ordning har gitt en omfattende oppgradering av tømmerkaier rundt om i kommune-Norge. Når man må sette igjen tilhengeren og kjøre doble turer fordi vegene er nedklassifisert, får vi en kraftig økning av utslipp. Dette problemet kan løses uten store kostnader. Vi snakker om inntil 50 millioner i året, som også vil komme annet næringsliv til gode, sier Bakke.

Kystskogbruket

…et samarbeid mellom fylkeskommunene, statsforvalterne og skog- og trenæringa i kystfylkene fra Agder til Finnmark. Vi skal løse ut potensialet i skog- og trenæringa langs kysten.

Next article