Home » Grønn transport » El-biler alene tar oss ikke til Paris
Elektrisk transport

El-biler alene tar oss ikke til Paris

Fagleder i FutureBuilt, Stein Stoknes. Foto: Torbjørn Tandberg

Futurebuilt ZERO viser hvordan Paris-målene kan operasjonaliseres og byggenæringen svare på utfordringen. Nå lanseres også FutureBuilt ZERO-T, kriterier for grønn mobilitet som viser hvordan vi raskt må omstille også våre reisevaner for å komme i mål med lavutslipps-samfunnet. Og el-biler alene tar oss ikke til Paris.

FutureBuilt ZERO staker ut kursen mot nullutslipp ved å sette opp raskt minkende karbonbudsjetter for byggeprosjekter i tråd med Paris-avtalen og Norges klimaforpliktelser. I disse kriteriene adresseres materialer, byggeprosess og energibruk over bygningers livsløp.

FutureBuil ZERO-T tar i tillegg for seg transport til og fra bygget eller bydelen over prosjektets levetid. Kriteriene omfatter både konkrete tiltakskrav som er harmonisert med nye BREEAM-NOR og utslippsbudsjetter for byggeprosjekter som synliggjør hva som må til av utslippsreduksjoner – år for år – fram mot 2050.  Fagleder i FutureBuilt, Stein Stoknes, forklarer.

– På samme måte som FutureBuilt ZERO, er klimadelen av mobilitetskriteriene bygget opp rundt framskrivinger av dagens praksis i tråd med Parismålene (blå linje) og dagens beste praksis (FutureBuilt målbane oransje linje). I tillegg viser figuren «gratis» utslippsreduksjoner fra forventet teknologiutvikling som for eksempel overgang til el-biler (grønn stiplet linje), mulige utslippsreduksjoner av god lokalisering nær for eksempel høyfrekvente kollektivtilbud (stiplet rød linje) og mulige effekter av redusert parkeringstilbud (stiplet lilla linje). Men som vi ser av figuren oppstår det et «gap» her, mellom det disse tiltakene gir av utslippsreduksjoner og både FutureBuilts og nasjonale mål. Eller kanskje vi skal kalle det «mulighetsrom»?

El-biler ikke nok 

– Et viktig budskap er derfor at elektrifisering av transportsektoren ikke er nok. Vi kommer ikke i mål uten en omfattende tilleggspakke med grønne mobilitetsløsninger, med bedre lokale tilbud og flere «nærhetsbyer», mer deling, sykkel og gange. Rett og slett mindre reising og mer herlighetsverdier der vi bor, påpeker Stoknes.

FutureBuilt ZERO-T blir obligatoriske kriterier for kommende FutureBuilt-prosjekter. Kriteriene gir tydelige mål å styre etter og spennende innovasjonsmuligheter, men de vil trolig også utfordre både utbyggere og kommunale myndigheter på alt fra forretningsmodeller til politikk, og brukere og beboere på reisevaner og livsstil. 

Lavutslippssamfunn innen 2050

FutureBuilt-kriteriene skal bidra til at vi når de nasjonale og internasjonale målene om et lavutslipps-samfunn innen 2050. Kriteriene skal være ambisiøse, og vise vei, men de skal også være enkle å forstå og anvende.

FutureBuilt ZERO-T er basert på Norsk standard for klimagassberegninger (NS3720). Kriteriene er utarbeidet av Asplan Viak i samarbeid med NTNU og med innspill fra Civitas, Urbanet og FutureBuilt, samt en rekke aktører som har deltatt på verksteder i regi av FutureBuilt. 

FutureBuilt er et innovasjonsprogram og utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen.

Les mer på futurebuilt.no.

Neste artikkel