Skip to main content
Home » Grønn transport » Bedre bruk av det vi har
Grønn transport

Bedre bruk av det vi har

Forskningsbasert kunnskap gir et viktig grunnlag for hvordan vi tar gode valg for dagens og for fremtidens transport. Foto: Getty Images

Et godt transportsystem og god mobilitet er bra og helt nødvendig. De siste tiårene har det vært investert mye i dette, men det gjør også at vi ikke ligger an til å få de utslippsreduksjonene vi trenger skal vi nå våre klimaforpliktelser.

I dag kommer 33 prosent av klimagassutslippet i ikke-kvotepliktig sektor i Norge fra transport. I tillegg kommer utslipp fra produksjon av transportmidler og bygging av infrastruktur. Skal Norge nå klimamålene, må vi derfor se på transportens totale klimaregnskap. Der debatten må handle like mye om å unngå utslipp, som å redusere dem.

Da må vi søke oppdatert kunnskap og jobbe med flere løsninger for å møte utfordringene en samlet samferdselssektor står overfor. På Transportøkonomisk Institutt (TØI) er det noe vi arbeider med hver dag.

Er flere veier løsningen?

På veier, togskinner og kollektivtransport er det god kapasitet store deler av døgnet, mens den utnyttes til det fulle morgen og ettermiddag og når mange skal på reise. Hvordan kan vi da bruke infrastrukturen vi har på en bedre måte, fremfor å bygge ut parallell kapasitet mellom byer og regioner i Norge? Vi må også tenke nytt, der teknologi kan gi oss løsninger som for eksempel sanntids reiseinformasjon og smart prising.

Riktige og viktige virkemidler

Det betyr også at vi tenke nytt og mer helhetlig knyttet til virkemidler. Rushtidsavgift er tatt i bruk, men veiprising kan, som flere TØI-prosjekter har pekt på, videreutvikle dette til et mer helhetlig system. Brukerbetalingen trenger ikke bli større som følge av veiprising, men den kan variere mer avhengig av veiens kapasitet. Bilister utenfor byene kan da komme bedre ut enn i dag. Og vi må tenke tilsvarende for kollektivtransporten. For hverdagsreisen er prisen ofte den samme når mange reiser, som når det er ledige seter.

Store forventninger til teknologisk utvikling

Teknologisk utvikling og nye forretningsmodeller gir oss som samfunn nye muligheter for effektivisering og strukturelle endringer. Men ny teknologi alene kan ikke redusere utslippene tilstrekkelig. Da må vi ha realistiske forventninger til hva ny teknologi kan gjøre på kort og på lang sikt, slik at vi når klimamålene i tide. Flere biler, bygging av nye veier og toglinjer fører til utslipp, selv om dette ikke tas inn i utslippsregnskapet. Og det hjelper lite om alle bilene er elektriske dersom flere kjøper bil og velger den fremfor å reise kollektivt eller sykle.

Ikke svaret på alt, men et viktig bidrag

Kunnskap om hvordan vi bruker og planlegger for transport i dag, effekten av etablerte og nye virkemidler, endringer og tilpasninger i transportsektoren, sammen med det totale utslippsbildet, er grunnleggende for å få ned utslipp i en samlet sektor. Her vil TØIs forskere bidra i alle ledd av utredning, planlegging, utvikling, gjennomføring og evaluering.

Forskningsbasert kunnskap gir et viktig grunnlag for hvordan vi tar gode valg for dagens og for fremtidens transport. Nå handler det om å få mer ut av det transportsystemet vi har.

Bjørne Grimsrud

Administrerende direktør Transportøkonomisk institutt

Tekst: Bjørne Grimsrud

Next article