Home » Grønn & bærekraftig fremtid » Samler grønne krefter i banebrytende energipark
Sponset

På Kollsnes i Øygarden ved Bergen er det etablert en industripark som samler innovative bedrifter innen bærekraft og grønn energi, spesielt tilrettelagt for samvirke og gjenvinning.

Energiparken er blitt navnet på området hvor CCB Energy satser på etablering av klimavennlig industri. Det var i sin tid Øygarden kommune som kontaktet søsterselskapet CCB for hjelp til å utvikle en industripark, noe de påtok seg, mot å være medeier. Senere er Northern Lights, med sitt CO2-lagringsanlegg, etablert på området, og CCBs eiere, Bernh Larsen Holding og Norsea Industrial Holding, som igjen eies av Wilhelmsen, har stiftet CCB Energy, for å arbeide målrettet med utvikling av Energiparken.

– Min oppgave er å tilrettelegge for positive industrielle etableringer som konsekvens av at verdens første kommersielle CO2-mottaksanlegg er bygget i parken, forteller administrerende direktør Ronny Haufe.

Ronny Haufe

CEO for CCB Energy og H2 Production.

 – Vi har et godt samarbeid med Øygarden kommune og et unikt fortrinn med kort-reiste løsninger og -tilganger, men også Norges største produksjon av naturgass få meter unna, og to gassrør etablert gjennom parken.

Midt i smørøyet

– Det er heller ikke uten betydning at vi er lokalisert langs hoved-skipsleden, og har svært kort distanse til nye Bergen havn. Vi har også gode vannreserver, et område tilrettelagt for industrielle formål, og god dybde, dersom det skulle bli behov for dypvannskai, legger han til.

Energiparken byr på svært gode forutsetninger for samspill mellom aktører, spesielt med tanke på gjensidig bruk av biprodukter og lignende. Haufe forteller at de alltid inviterer nye aktører til å prate sammen, delta i felles prosjekter, og komme med innspill.

– I tillegg skjer det mye i dialogen, når vi prøver å kartlegge behovene deres. Det er da synergimulighetene ofte trer frem. Vi er også en synlig aktør i den grønne huben i Vestland fylke, der fylkeskommunen er med på laget, forklarer han.

Karbonlagrings-anlegget har skapt enormt positiv oppmerksomhet og interesse. Nå begynner Energiparken å få henvendelser fra mange små og mellomstore selskaper, som ønsker å bidra til utviklingen, ofte for å forhøre seg om mulighetene for å levere mindre volumer fanget CO2.

Grønn sløyfe

Ifølge Haufe er CCB Energy en aktør med sterkt fokus på å etablere helhetlige verdikjeder, og mener det vil være svært vanskelig å få bygget et slikt marked, om ikke noen tar slike roller.

– Jeg inviteres stadig til utlandet, og fellesnevneren er CO2 og/eller hydrogen. Da merker jeg hvor stor oppmerksomhet prosjektet til NL får. På den måten ender jeg ofte som «medselger» av karbonfangst og NL, sier han.

Han er overbevist om at industrimulighetene for hydrogen, basert på naturgass eller biogass, er store, spesielt når man har en lokasjon med kortreist tilgang på både råmateriale og deponering av fanget CO2.

– Hvis du i tillegg har tilgang på god distribusjon, har du et godt utgangspunkt. Vi har tro på å knytte kontakt og samarbeid med eksempelvis havbruks-næringene, som har store utfordringer med å ta opp og fange avfall. Dette er jo noe som kan brukes til å lage biogass, og med teknologien vi benytter, kan dette omsettes til ultra-rent hydrogen. I denne prosessen ville også CO2 blitt fanget. Da selvsagt med mulighet for lagring, men det finnes også muligheter til å benytte CO2 som nytteprodukt, eksempelvis til å produsere kullsyre, proteiner til fiskefôr eller til bruk i drivhus. Slik kan vi få enda en grønn sløyfe, hvor vi ser at avfall fra én næring kan gi verdi til andre.

CCB Energy

Verden og Norge står ovenfor store utfordringer knyttet til klima. Med våre nyetableringer ønsker vi å bidra til å være en del av fremtidige løsninger for en bærekraftig utvikling.

Foto: CCB Energy Holding

Hydrogenanlegget som er først ute med rent hydrogen og integrert karbonfangst

I oktober åpnet H2 Production AS (H2P), CCB Energy og ZEG Power AS (ZEG) verdens første kommersielle anlegg for produksjon av rent hydrogen, med integrert karbonfangst, i Energiparken i Øygarden.

På grunn av den nære tilgangen på naturgass, samt mulighet til å lagre CO2, ble Energiparken valgt som en gunstig beliggenhet for å etablere hydrogenanlegg. Her ligger Norges største produksjon av naturgass kun 1,5 km unna, og ved tomten passerer to gassrør.

– Rent hydrogen, basert på naturgass med CO2-fangst, er den raskeste måten å oppnå store volumer på, noe som er avgjørende for å oppnå lav pris på produktet til kunde. Stabil input er viktig, og hverken vann, vind eller sol er tilgjengelig 24/7 hele året, sier Ronny Haufe, administrerende direktør i H2 Production.

CO2-fangst og hydrogenproduksjon i ett

– Da må du investere i lagringsteknologi, og det blir det ikke rimeligere kWh-priser av. En av de viktigste grunnene er at Norge de neste 10-20 årene ikke har tilstrekkelig kraft til å bruke fornybar energi til hydrogen eller energibærere, fortsetter han.

Naturgass har vi derimot mye av, samt etablerte rutiner, som setter oss i stand til å løse slike oppdrag bedre enn mange andre land.

– Teknologien H2 Production skal bruke er fra ZEG Power, og kan nytte både natur- og biogass. Vi har valgt den teknologien fordi vi mener den er både arealeffektiv og skalavennlig – noe som vil tydeliggjøres når volumene økes, understreker Haufe.

Anleggets kapasitet er planlagt for 720 kg i døgnet. Beregninger viser at det vil kunne tilsvare årlig kjøredistanse på 15 000 km for mer enn 2200 hydrogenbiler.

– Da kan en jo bare regne på hvor mye CO2 det sparer miljøet for. Selv om dette er et lite pilotanlegg, vil konsekvensene kunne bli store. Dette markedet, som henger noe etter, må bygges. Det innebærer både at H2 må være tilgjengelig, og at brukerne investerer i hydrogenbasert utstyr og motorer som transporter gods og personell eller som kan nyttes i industrien.

Overfokus på teknologi

– Jeg syns det overfokuseres på teknologi og innovasjon, ikke fullt så mye på støtte for de andre leddene i verdikjeden. Vi ser mange Powerpoint-selskaper, som ser ut til å mangle det helhetlige bildet, som lokalisering, hvor kundene er, hvordan de skal betjenes, hva slags energibærere som må lages, transport, mellomlagring og utlevering.

Haufe mener også man må se nærmere på interessenter, og da ikke bare eiere, men industri rundt, bebyggelse, andre næringer, myndigheter lokalt, regionalt og nasjonalt, inkludert departementer, DSB, sertifiseringsorganer, skoler og utdanning, sykehus, lege, brannvesen, politi, forsvar, politikere og så videre.

– Vi har tatt ansvar, invitert, formidlet og avdekket en rekke viktige funn. Det er svært viktig at også andre aktører forstår verdikjeden. Det gjelder også fremtidige støtteprogrammer i regi av Enova og Innovasjon Norge med flere. Det er svært viktig med program for å støtte oppunder hele verdikjeder, ikke bare produksjonsteknologi.

H2 Production AS

H2 Production AS er i gang med å etablere et hydrogenproduksjonsanlegg i Energiparken. Her vil det produseres rent hydrogen fra naturgass med fangst av CO2.

Av Jarle Petterson

Neste artikkel