Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Skal gjøre oppdrettsnæringen mer bærekraftig – Digitalisering er en sentral komponent i det grønne skiftet
Sponset

Akvakultur er en av de mest bærekraftige formene for matproduksjon som finnes. Likevel er det store rom for forbedringer, både for klimaet, miljøet, samt egen lønnsomhet – og veien kan gå gjennom digitalisering og automatisering.

– Digitalisering av akvakultur kan absolutt bidra til det grønne skiftet, sier Lars Vognild, seniorforsker i NORCE Norwegian Research Centre AS, ett av Norges største forskningssentre.  

Akvakultur er allerede en bærekraftig form for matproduksjon, og protein fra oppdrettsfisk gir markant lavere klimaavtrykk enn landbruk på land, påpeker han.  

– Men oppdrettsnæringen har sine utfordringer. Forbedring og optimalisering kan føre til utslippskutt, mindre miljøbelastning, samt økt lønnsomhet. 

Lars K. Vognild

Seniorforsker i NORCE Norwegian Research Centre

Digitaliserende tiltak

For å bidra til dette, jobber NORCE med utvikling og implementering av digitalisering og automatisering i næringen. Optimaliseringen kan komme gjennom en rekke tiltak: blant annet sensorer og ulike kamera, plattformer, og analyse og bearbeiding av data.  

For å illustrere mulighetene, kan det trekkes frem tre prosjekter NORCE er involvert i for tiden, som alle kan gi en økning av bærekraft i sektoren. Disse handler om utvikling av nye arter, flytting av produksjonen til land, samt produksjon lengere ute til havs.  

– Det første er utviklingen av nye arter, i et prosjekt kalt AquaVitae. Her ser man på muligheten for å produsere lavtrofiske marine ressurs, som tang og tare, musling, blåskjell, kråkeboller, og lignende.  

I dette prosjektet bidrar NORCE med et sensornettverk som måler, samler, og presenterer data i en skyløsning for enklere deling. 

Maskinlære for uforutsette hendelser

Et annet prosjekt ser på utfordringene ved å ha hele produksjonen på land.  

– Ved å produsere på land, kan vi bl.a. unngå problematikken knyttet til forurensning i fjorden. Da tar vi i bruk resirkulerende akvakultursystemer (RAS). I slike anlegg er det ekstremt viktig å overvåke produksjonsforholdene – som vannkvalitet, fôring, samt energibruk, forklarer Vognild.

Her jobber NORCE med utvikling av maskinsyn, undervannskamera, samt samling og bearbeiding av data for atferdsanalyse. I dette konseptet er det også viktig med kunstig intelligens og maskinlæring, som bidrar til å overvåke tilstanden, men skal også kunne tilpasse seg nye uforutsette hendelser og faktorer. 

Grønn plattform

Det siste, store prosjektet handler om å flytte akvakulturen lenger ut i havet, gjennom Grønn plattformprosjektet «Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs» – et samarbeid mellom en rekke forsknings- og industripartnere. Her unngår man mange av de negative følgene ved å produsere i fjordene, mens det samtidig dukker opp en rekke nye utfordringer knyttet til næringer langt ute til havs.  

– Her er det viktig å se bærekraft i hvert eneste ledd av den nye verdikjeden, fra fôr, til transport, energibruk, fiskehelse, drift og mye mer. Da er digitalisering et helt essensielt verktøy for å ha kontroll på hele verdikjeden.  

NORCE bidrar her innenfor miljø, fiskehelse, energi og IKT, mens forskningsgruppen Smart Instrumentering ser spesielt på maskinsyn under vannet, overvåkning av infrastruktur, samt bruk av kunstig intelligens som i størst mulig grad styrer både anlegg og produksjon.  

– Alle må bidra til det grønne skiftet, og her vil digitalisering være en viktig komponent. Ikke minst fordi det gjør egen produksjon både mer bærekraftig og mer lønnsom, sier Vogild avslutningsvis. 

Les mer på norceresearch.no.

Av Morten Risberg

Next article