Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Samler forbruker- og produsentsiden: Hvordan sikre balansen i det grønne skiftet?
Sponset

Skal Norge innfri klimamålene, vil det kreve en stor innsats fra en samlet kraftnæring. Vi må sikre oss mer ren kraft, forsterket nettkapasitet og økt etablering av grønn industri. Samtidig må vi ta vare på naturverdiene våre og sikre bærekraftige utbyggingsprosjekter.

Denne balansen er krevende. Å møte de store globale utfordringene vil kunne resultere i negative lokale konsekvenser. Men med evne til å se helheten, kan Norconsult som en tverrfaglig rådgiver bidra til at kraft-, nett-, og industriselskaper oppfyller sine klima- og bærekraftforpliktelser.

Grønn industri

Store deler av norske klimagassutslipp stammer fra industrien. Mange av Norconsults kunder ser nå betydelige muligheter både ved etablering av ny grønn industri, men også gjennom å utvikle tiltak som vesentlig reduserer klimagassutslipp fra eksisterende industri. Ved å kombinere tung industriekspertise og bærekraftkompetanse bidrar vi nå til at det planlegges for etablering av store hydrogen-, ammoniakk- og karbonfangstanlegg på en bærekraftig og lønnsom måte. Dette er store og kompliserte prosjekter som vil kreve mye fornybar kraft.

– De prosjektene som er først i løypa har sikret seg kraft, men det kommer mange prosjekter de kommende årene og i 2030 er kraftoverskuddet marginalt i NVEs prognoser. Det truer både industriens behov for avkarbonisering og regjeringens ambisjoner om energieksport, sier Henning Vellene, divisjonsdirektør for industri i Norconsult.

Henning Vellene

Divisjonsdirektør for industri i Norconsult

– Dette forsterkes for de prosjektene som kommer frem mot 2030 da prognosene viser at vi går mot et kraftunderskudd i Norge, fortsetter han.

Det er en risiko for at Norge er på vei mot kraftunderskudd rundt 2030, noe som kan skape utfordringer for de grønne industriprosjektene som står i kø for å få strøm.

– Det krever handling å nå utslippsmålene vi har satt oss. Alle som kan påvirke dette må si til seg selv og alle andre at «dette vil vi» – og bidra til at det så skjer. Dette betyr også at politikerne må gå foran, legge til rette og tørre å ta noen tøffe valg, sier Vellene videre.

FAKTA

Norconsult fikk tildelt en vesentlig rolle i utviklingen av Holmaneset-prosjektet for Fortescue. Dette prosjektet er sentralt for Fortescues strategiske utslippsmål, med fokus på produksjon av grønt hydrogen og ammoniakk for å avkarbonisere utfordrende sektorer som gruvedrift og shipping.

Norconsults hovedoppgave var gjennomføringen av Pre-FEED-studien. Denne studien var avgjørende for å vurdere gjennomførbarheten av etablering av produksjon av grønn ammoniakk og tilknyttede eksportfasiliteter på Holmaneset. Studien involverte en omfattende analyse på tvers av ulike disipliner og integrerte miljømessig bærekraft og sosialt ansvar. Målet var å effektivt håndtere mange ulike konseptalternativer, miljømessige og sosiale innvirkninger, samt å holde seg til tidsplanen som inkluderte å fullføre studien i 2023 med mål om å starte ammoniakkproduksjon innen 2027.

Les mer på norconsult.no

Ny produksjon

Per i dag har Norge et kraftoverskudd, men med den store forbruksøkningen som det planlegges for, må det etableres mye ny fornybar kraftproduksjon de nærmeste årene. Noe vekst kan komme fra nye vannkraftprosjekter og ombygging av eksisterende vannkraftreguleringer, men dette vil ikke være nok til å dekke behovet.

– I dag er vindkraft på land den produksjonsteknologien som kan gi mest energi raskest til lavest investeringskostnad. Havvind vil om noen år gjøre sitt betydelige inntog i kraftsystemet med store mengder energi. Dette vil utfordre balansen i kraftsystemet når det ikke blåser, sier Håkon Bergsodden, divisjonsdirektør for vannkraft og kraftoverføring i Norconsult.

Håkon Bergsodden

Divisjonsdirektør for vannkraft og kraftoverføring i Norconsult

Norske myndigheter har satt 30GW havvind som mål innen 2040. Om vi når dette målet vil vi få enormt mye mer ren energi inn i kraftsystemet vårt. Det vil kreve at vi investerer betydelig i utvikling av kraftsystemet for å sikre at systemet er i balanse til enhver tid. Foto: iStock

Vannkraften vil fremdeles være en bærebjelke i kraftsystemet, ikke bare som kilde til energi, men også som en regulator for å justere effektbehovet slik at vi får nok kraft når vi trenger det. Gjennom ombygging av eksisterende vannkraftsystemer vil man kunne få ut mer effekt på kortere tid, og dermed kunne tilby den balansen vi vil få behov for.

– Uforutsigbare rammebetingelser, først og fremst knyttet til skatter og avgifter, har imidlertid bidratt til at mange utbyggere avventer nødvendige investeringer. Det er synd og bidrar til å hemme en utvikling som egentlig alle ønsker, fortsetter Bergsodden.

Natur og bærekraft

FNs bærekraftsmål handler om ren energi til alle, men også om at vi må håndtere naturkrisen vi står midt oppe i. Kombinasjonen av kompetanse knyttet til bærekraft, naturverdier og innovative løsninger er svært viktig i det grønne skiftet, for at etableringen av grønn industri og kraftproduksjon ikke skal få negative konsekvenser for naturmiljøet.

– Norge kommer ikke utenom enda mer nedbygging av natur for å realisere nye kraftprosjekter. Men man må legge gode naturkartlegginger til grunn og unngå de mest verdifulle områdene. Utbyggere bør også kompensere for sine naturskader. Økologisk kompensasjon er et godt virkemiddel, og innebærer at den ansvarlige for en utbygging som ødelegger eller skader verdifull natur, må kompensere for denne ødeleggelsen eller skaden gjennom å restaurere og bevare annen natur, sier Torgeir Isdahl, gruppeleder for terrestrisk naturmangfold i Norconsult.

Torgeir Isdahl

Gruppeleder for terrestrisk naturmangfold i Norconsult

Balansen

Tilgang på fornybar energi har vært et konkurransefortrinn for norsk industri gjennom mange tiår. Industrien har gitt mange arbeidsplasser og stor verdiskaping. Det skal industrien også gjøre i fremtiden, samtidig som den har en nøkkelrolle i det grønne skiftet. Men da må industrien sikres tilgang til tilstrekkelige mengder stabil ren energi. En forutsetning for det, er et godt samarbeid mellom industrien, myndigheter og samfunnet rundt oss. Det må til om vi skal få til en grønn omstilling som både legger til rette for fornybar energiproduksjon og fremtidsrettet industri, samtidig som vi beholder, aller helst forbedrer, naturverdiene i overgangen til et fossilfritt samfunn.

– I nær hundre år har Norconsult bygget opp kompetanse og erfaring. Vi ønsker å bidra med all vår samlede kapasitet til at vi i Norge skal nå klimamålene på en bærekraftig måte. Balansen mellom å bygge ut ny kraftproduksjon, kraftoverføring og industri er krevende, men med godt samarbeid mellom næringsliv og myndigheter skal vi klare det, sier Sten-Ole Nilsen, konserndirektør Fornybar Energi i Norconsult.

Sten-Ole Nilsen

Konserndirektør Fornybar Energi i Norconsult

Forbedrer hverdagen

Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor. Med hovedkontor i Sandvika i Norge og om lag 6 300 medarbeidere fordelt på nær 140 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland, kombinerer vi tverrfaglig kompetanse med lokal tilstedeværelse.

Av Tom Backe

Next article